Kies op maat

Inloggen Menu

Data Design

Inleiding

Sinds de lancering van de eerste communicatiesatelliet Telstar 1 op 10 juli 1962 bevindt onze maatschappij zich in een steeds sneller en complexer opererend informatietijdperk. Waar het massamedium televisie nog gebaseerd was op eenzijdig geprogrammeerde distributie van informatie, heeft universele toegang tot het internet voor een explosieve groei aan een eindeloze diversiteit aan beschikbare data gezorgd. Zo biedt het internet toegang tot talloze gedigitaliseerde archieven uit het verleden, maar bijvoorbeeld ook tot data die ‘real time’ kan worden afgelezen uit het gedrag van individuele gebruikers. Patronen in data geven daarom veel inzicht in de maatschappij waarin we leven. Zo kunnen we bijvoorbeeld ons gedrag analyseren aan de hand van actuele gebeurtenissen maar ook reflecteren op onze interacties uit een veel verder en zelfs analoog verleden. 

 

De onuitputtelijke data-bron biedt een goudmijn aan nieuwe kennis en inzichten, althans, wanneer waardevolle maar ook ogenschijnlijk niet waardevolle data sets op ongebruikelijke wijze aan elkaar worden gekoppeld en vertaald. Veel van deze processen zijn onzichtbaar, wat een groot verschil is met vroeger toen data niet digitaal maar op fysieke dragers werd vastgelegd. Denk maar eens aan het verschil tussen de informatie die je opslaat in de ‘cloud’ en de eerste kleitabletten die werden gebruikt om over meerdere jaren de graanoogst bij te houden. Juist dat ontastbare aan digitale data roept veel vragen op. Een kleitablet met zichtbare gegevens over de graanoogst lijkt eenduidig en daardoor wellicht onschuldig, data-gerelateerde transacties die plaatsvinden middels alle pasjes die we dagelijks gebruiken zijn vaak veel minder transparant. De patronen die uit die (meta)data kunnen worden afgelezen al evenmin.

 

Dergelijke patronen kunnen ontdekt worden door machines, maar ook door zelf met data te experimenteren en/of te visualiseren. Niet alleen ‘letterlijk’, bijvoorbeeld in de vorm van statistieken of zogenaamde ‘infographics’, maar ook door de conclusie van het onderzoek naar de data zelf te vertalen in een passend en communicatief medium. 

Ontwerpers zijn als geen ander in staat om op associatieve wijze dwarsverbanden te creëren en ‘om te denken’. Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor data designers die de betekenis van data op eigen wijze onderzoeken en deze data door middel van visual storytelling toegankelijk maken voor een breder dan wel specifieker publiek. 

 

Centrale thema’s zijn o.a.: de invloed & implicaties van ‘emerging tech’, algoritmes, machine learning, AI, IoT, curatie, diversiteit, ethiek, perceptie, media geletterdheid, big data, data mining, data-scraping & data- shaping, verschuivingen in (co-)auteurschap & eigenaarschap, nieuwe verdien- & andere waardenmodellen, de veranderende rol van de ontwerper, data-opslag & data-dragers, stabiele & instabiele media (bitrot)

 

De opdracht aan de studenten

In dit project ontwikkel je een standpunt met betrekking tot de (on)mogelijkheden van ontwerpen met big data, de rol van de ontwerper in dit proces en de verantwoordelijkheden waar de ontwerper tijdens maar ook na afloop van het proces mee te maken krijgt. Anders dan analoge data die redelijk eenvoudig gearchiveerd (en vergeten) kan worden laat digitale data sporen na die makkelijk van eigenaar kunnen wissen en in combinatie met andere data tot nieuwe inzichten (en waarden-/verdienmodellen) kunnen leiden. Voor wie, waar en op welk moment deze inzichten al dan niet waardevol kunnen zijn vormen een centraal uitganspunt van de opdracht.

 

Onderzoek (14 EC)

Tijdens deze minor onderzoek je de mogelijkheden en uitdagingen van ontwerpen met big data en de (consequenties) van data degradatie door de vergankelijkheid van systemen, opslagmedia en software die deze data toegankelijk maken. Binnen dit onderwerp formuleer je een onderzoeksvraag voor de minor en geef je aan waarom deze kwestie urgent is voor jou als ontwerper/kunstenaar, het vakgebied én de (nabije) wereld om je heen/de maatschappij. Vervolgens doe je o.a. visueel onderzoek, literatuuronderzoek en praktijkonderzoek om tot een duidelijk gedefinieerde positionering/statement te komen. Daarnaast gebruik je prototypes of andere ontwerpmethodes zoals speculative & critical design om mogelijke implicaties van (de vertaling van) het onderzoek te voorzien en in de toekomst op strategische wijze in te kunnen zetten in een eventueel vervolgtraject (bijvoorbeeld een afstudeerproject).

 

Praktijk (14 EC)

De inzichten uit het onderzoek vertaal je naar een concept door gebruik te maken van methodes en technieken die specifiek bij de Commercial Practice passen. Tijdens het project wordt gewerkt met één of meerdere relevante externe partners die actief zal/zullen worden betrokken in het ontwerpproces. Samen met de minor studenten worden zij aangespoord om de grenzen van het vakgebied te bevragen én te verleggen. Dit met als doel om op innovatieve wijze vraag en mogelijkheden te creëren binnen het veelal abstracte en bovenal onzichtbare aanbod aan (big) data en daar vervolgens d.m.v. design gehoor aan te (kunnen) geven.

 

Presentatie (2EC)

De minor wordt afgesloten met een presentatie van (de resultaten van het) gehele ontwerpproces (visueel, tekstueel, verbaal) aan een panel van stakeholder(s), critici en begeleidende docenten. Tijdens deze presentatie ligt de focus niet alleen op de overdracht van het eindconcept en de implicaties m.b.t. de daadwerkelijke uitvoering/toepassing van het ontwerp, maar ook het inzichtelijk maken van de manier(en) waarop op het onderzoek heeft geleid tot kennis, verdieping en vernieuwing van de praktijkopdracht. Om dit effectief te kunnen doen wordt tijdens de minor o.m. aandacht besteed aan presentatietechnieken, technische en visuele communicatie, positionering, futurizing en strategie.

Leerdoelen

De student is in staat om:

 • De resultaten van het onderzoek toe te passen op de ontwikkeling van een data driven design concept, dit concept te vertalen in een passend medium/passende media en het eindproject te positioneren in een content-specifieke context
 • Op het werk en werkproces te reflecteren op zijn of haar artistieke visie en positionering middels een onderzoeksverslag en instructies voor het delen van (onderdelen van) het ontwerpproces 
 • Ideeën te beoordeling op creativiteit en innovatief gehalte door middel van ontwerp- en praktijkonderzoek.
 • Het project te managen, deadlines te halen en realistische afspraken met derden (en/of docenten) te maken en deze na te komen.
 • Semiotiek en visuele onderzoeksmethodes toe te passen op in het ontwerp en de communicatie.
 • Ondernemend en zelfgestuurd onderzoek te doen en kan een inschatting maken van de uitvoerbaarheid en relevantie van het ontwerp.
 • Een relevante externe partner/expert te vinden en deze te betrekken in het ontwerpproces en een mogelijk (/speculatief) vervolgtraject/doorontwikkeling/concrete realisatie van het concept.

Ingangseisen

Students are required to send a portfolio and motivation. You will receive more information about this after you have registered for this minor on Kies op Maat and after approval of the Kies op Maat learning agreement (leerovereenkomst).

Toetsing

De modulen van deze minor worden op verschillende manieren getoetst: schriftelijke tentamens, verslagen, presentaties en mondelinge assessments.

Literatuur

 • Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana Bounegru, The Data Journalism Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2012
 • Klanten, R., Bourquin, N., Ehmann, van Heerden, Tissot (ed.), Data Flow 1, Gestalten, 2008.
 • Klanten, R., Ehmann, S., Tissot, T., Bourquin, N. (ed.), Data Flow 2, Gestalten, 2010.
 • Open Knowledge Foundation, Open Data Handbook, 2012.
 • Reijngoud, Tobias. Meten is Weten, 2012.
 • Rogers, Richard. Digital Methods, forthcoming 2013.
 • Rogers, Richard. Mapping and the politics of webspace, 2012.
 • Schuller, Gerlinde. Designing Universal Knowledge, 2009.
 • Steele, J., Iliinsky, N., Beautiful Visualization, O'Reilly Media, 2010.
 • Tufte, Edward. Beautiful Evidence, 2006.
 • Tufte, Edward. Envisioning information, 1994.
 • Tufte, Edward. The visual display of quantitative information, 1998.