Kies op maat

Login Menu

Dyslexie: signalering en begeleiding (Blokvariant, aanvang Blok C)

​In deze minor maak je kennis met het fenomeen dyslexie, als onderwijs fenomeen en als maatschappelijk fenomeen. Je leert kenmerken te signaleren, krijgt inzicht in zowel preventieve maatregelen als behandelingen en effectieve begeleiding. Je leert goede gesprekstechnieken en maakt kennis met compenserende en dispenserende maatregelen. Actuele overheidsmaatregelen in het onderwijs en de samenleving spelen hierbij een rol. Daarnaast maak je kennis met de sociaal-emotionele kant, de boosheid en onmacht die velen ervaren en de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld. Omdat het onderwijs de belangrijkste ‘vindplaats’ is voor dyslexie is er veel aandacht voor de aanpak en begeleiding op school, maar wordt ook de rol die externe deskundigen daarbij kunnen spelen belicht, evenals het belang van multidisciplinaire samenwerking. 

De minor bestaat uit zes modules, verdeeld over twee periodes. In iedere periode wordt getoetst d.m.v. een kennistoets en twee verslagen. De eerste periode gaan we in op het fenomeen dyslexie, signalering daarvan en vergelijken dat met de 'normale' taalontwikkeling. In de tweede periode gaan we in op begeleding en behandeling van dyslexie. We willen je er alvast op wijzen, dat je door het volgen van deze minor geen bevoegd dyslexiebehandelaar wordt. Dit is namelijk voorbehouden aan GZ-psychologen.

Let op: Deze minor wordt ook in periode AB aangeboden. Wil je je voor deze variant aanmelden, zoek dan op 'Dyslexie: signalering en begeleiding (Blokvariant, Aanvang Blok A).

Leerdoelen

​Voor de minor Dyslexie gelden de volgende eindkwalificaties:

A. Signaleren van dyslexie De student kent de definitie van dyslexie en weet wat de stoornis inhoudt. Student kan signalen en risicofactoren voor dyslexie benoemen en herkennen. Student weet hoe zij moet handelen wanneer dyslexie wordt vermoed. Student is zich bewust van de eigen rol in de fase van diagnosticeren.

B. Begeleiden van mensen met dyslexie Student weet welke evidence-based behandelmogelijkheden er zijn in Nederland. Student heeft inzicht in de verschillende factoren die een rol kunnen spelen in de begeleiding van mensen met dyslexie. Student weet wat haar eigen rol / verantwoordelijkheid is tijdens de begeleiding en behandeling en kan hiernaar handelen. Daarbij gaat student uit van een oplossingsgerichte aanpak. Student handelt op een wijze die passend is bij de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende beroepspraktijk en weet naar welke professional zij kan doorverwijzen bij vragen buiten het eigen vakgebied.

C. Dyslexie en de omgeving Student kan een analyse maken hoe omgevingsfactoren van invloed zijn op de specifieke situatie –waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling- van iemand met dyslexie, waarbij zij zowel beschermende als bedreigende factoren onderkent. Student weet welke factoren in de (onderwijs-)leeromgeving van iemand met dyslexie van belang zijn om de achterstand in het leerproces zo klein mogelijk te laten zijn in het geval van dyslexie. Student is op de hoogte van actuele ontwikkeling rondom de behandeling van dyslexie in Nederland (sociale kaart en zorgstructuur). Student kan vanuit een kritische, professionele houding aangeboden behandelings- en begeleidingsvormen beoordelen op kwaliteit (evidence-based).  

Werken in multidisciplinaire leerteams is een belangrijk uitgangspunt in de minor.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 december door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Let op: Deze minor wordt ook in periode AB aangeboden. Wil je je voor deze variant aanmelden, zoek dan op 'Dyslexie: signalering en begeleiding (Blokvariant, Aanvang Blok A).

Ingangseisen

Geen.

Toetsing

​De minor bestaat uit twee periodes die elk vijftien EC’s opleveren. In het eerste blok (A of C) staat het signaleren en diagnosticeren van dyslexie centraal. In het tweede blok (blok B of blok D) ligt de nadruk op het begeleiden van mensen met dyslexie.

In beide periodes wordt in drie delen getoetst:
- een kennistoets;
- een eindverslag waarin opdrachten worden gemaakt en beargumenteerd op basis van bronnen;
- een portfolio waarin verslag wordt gedaan van diverse praktische activiteiten en de praktijkbezoeken. Hierbij staat de koppeling van theorie aan praktijk centraal.

Alle toetsen worden individueel ingediend en beoordeeld gemaakt.

Literatuur

​Leij, A. van der. (2016). Dit is dyslexie, achtergronden en aanpak. Tielt: Uitgeverij LannooCampus.

Loonstra, J.H., & Braams, T. (2010). Omgaan met dyslexie (4e herziene druk). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Smits, A. & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen.  Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Verrips, M., & Dekkers, R. (2002). Kindertaal in Beeld. Bussum: Coutinho.

Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren, gesprekken en werkvormen. Huizen: Uitgeverij Pica

Rooster

​Lesdagen worden later bekend gemaakt.