Kies op maat

Inloggen Menu

Legal Design Thinking

Voor wie

Legal Design Thinking is een nieuwe methodiek om begrijpelijke juridische producten te maken. Ze staat nog in de kinderschoenen maar belooft de komende jaren enorm gewild te worden. Of je nu CMD'er bent of jurist, jij kunt meegroeien en leidend worden in jouw vakgebied nadat je deze minor hebt gevolgd. 

Juridische documenten zijn vaak lastig te volgen, bijvoorbeeld de inhoud van een arbeidscontract of de algemene voorwaarden die horen bij een aankoop via internet. Dit is vreemd omdat rechtsgelijkheid en rechtszekerheid twee belangrijke uitgangspunten zijn voor een goed functionerende democratie. Rechtszekerheid betekent dat het voor iedere burger duidelijk is wat zijn of haar rechten en plichten zijn, en dat het duidelijk is dat een bepaalde handeling een bepaald gevolg heeft. Het recht is echter niet voor alle burgers duidelijk.

Vind jij het belangrijk om de rechtszekerheid te vergroten en daarmee de afstand tussen het recht en de burgers kleiner te maken? Wil jij het recht toegankelijk maken voor iedereen? Wil je juridische informatie begrijpelijk maken door de inzet van verschillende media? Dan is deze minor iets voor jou.  
 
In deze minor leer je door de inzet van Legal Design Thinking begrijpelijke juridische producten te maken voor verschillende doelgroepen. Je gaat op er een oplossingsgerichte en creatieve manier aan bijdragen het juridisch systeem te innoveren. Je werkt aan een maatschappelijk relevante opdracht en ontwerpt adequate dienstverlening voor een opdrachtgever, voor een doelgroep binnen een juridische context. Zo breng je het recht daadwerkelijk dichter bij de burger. De minor is voor studenten van de opleidingen HBO Rechten (HBR), Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) en Communication and Multimedia Design (CMD). Ook deeltijdstudenten kunnen in overleg deelnemen.

Inhoud

Design Thinking wordt als methodiek gebruikt om tot innovaties te komen waarbij de klant centraal staat. Het is een methodische werkwijze om oplossingen te vinden voor complexe problemen vanuit een ontwerpvraag. De eindgebruiker van die oplossing staat centraal. Het gaat bij Design Thinking over menselijkheid, logisch nadenken en inventief vermogen in een creatief proces van co-creatie. Als je deze manier van onderzoeken, creatief denken, prototypes maken en testen gebruikt om juridische inhoud relevant en bruikbaar voor de eindgebruiker te maken, spreek je van Legal Design Thinking. Als jurist leer je met deze methode anders te denken en communiceren, en vanuit een ander perspectief complexe problemen op te lossen. Dat vergt een andere benadering en ook samenwerking met andere disciplines, zoals Communication and Multimedia Design (CMD). Doordat je aansluit bij de wens van de klant en problemen daadwerkelijk oplost, verklein je de afstand tussen de rechtzoekende en de jurist. 

In het juridische werkveld staat van oudsher het juridische vakmanschap voorop. Door de nadruk op juridische vakkennis lijkt de jurist soms te beschikken over het alleenrecht op het recht, terwijl het recht van iedereen is. Dit is niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid. Om het juridisch werkveld zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat de klant écht nodig heeft is een ander perspectief nodig. Niet de route van de jurist is leidend, maar de vraag van de klant. De dienstverlener probeert een scherp beeld te krijgen van wat het beste is voor de klant. Dit kunnen ook niet-juridische oplossingen zijn. Je gebruikt niet alleen woorden maar juist ook beeld. Juridische professionals die een rol van betekenis spelen in de maatschappij hebben dus niet alleen juridische vakkennis nodig. Ze moeten ook kunnen luisteren, aansluiten bij de klant en deze proberen te begrijpen, niet omgekeerd. 
 
Als CMD’er leer je in deze minor om niet-ontwerpers te begeleiden bij het doorlopen van een ontwerptraject. Je leert om je in te leven in een ander vakgebied – in dit geval het juridische vakgebied – en daarbinnen als ontwerper te denken, maken en begeleiden. Dat lijkt voor CMD’ers al snel vanzelfsprekend, maar je zult zien dat dit niet zo is en dat je met jouw bagage heel veel kunt betekenen om anderen te helpen tot concrete oplossingen en (media)producten te komen.

In de minor leer je ook je bewust te worden van concepten en patronen van waaruit je als individu en professional denkt. Hoe kunnen deze concepten en patronen helpend én beperkend zijn in de integrale samenwerking waarbij je een oplossing voor complexe problematiek wilt ontwikkelen? Studenten HBR, SJD en CMD kunnen in deze minor profiteren en leren van de expertise uit elkaars vakgebied. Juridische studenten (HBR en SJD) gaan met een ander perspectief de arbeidsmarkt op. Je bent toegerust om vanuit dit perspectief complexe juridische problemen op te lossen en juridische producten te ontwikkelen waarmee je de toegang tot het recht vergroot. Daarmee heb je grote toegevoegde waarde voor het werkveld en de maatschappij. Uit gesprekken met het werkveld blijkt dat er steeds meer interesse ontstaat voor design binnen het juridisch werkveld. Ook ontstaan er vacatures binnen de advocatuur op dit vlak. 

Legal Design Thinking staat in de kinderschoenen, maar belooft als methodiek veelgevraagd te worden de komende jaren, waardoor jij bij de weinigen hoort die expertise heeft op dit gebied. Zo ben je dus een gewilde en unieke kracht op de arbeidsmarkt. Of je nu CMD’er bent of jurist, jij kunt meegroeien en leidend worden nadat je deze minor hebt gevolgd. Het Instituut voor Recht en het Instituut voor Media, inclusief de diverse lectoraten, zijn samen met pioniers uit het vakgebied betrokken bij deze minor. 

Cursussen

De minor wordt aangeboden in periode A en B en bestaat uit twee modules:

Module 1 Sprint voor Dummies 
Je leert hoe je het recht door de inzet van Design Thinking voor iedereen toegankelijk kunt maken. Je werkt aan een maatschappelijk relevante opdracht en maakt een eindproduct. Daarbij zet je media en design in. Uiteraard is in deze module expliciet aandacht voor de kennismaking met het recht voor CMD’ers. Juridische studenten maken juist kennis met Design Thinking. 

Module 2 Design voor Pro’s 
Je werkt in een multidisciplinair team van ontwerpers en juristen met behulp van (de principes, fasen en tools van) Design Thinking aan een oplossing op basis van een ontwerpvraag van een opdrachtgever. Je test de oplossing en past deze aan naar aanleiding van de uitkomsten van de test. Je organiseert het ontwerpproces en verantwoordt je keuzes hierin, tussentijds en na afloop. Je werkt ook aan teamvorming en je eigen professionalisering.

Leerdoelen

Na afloop van de minor ben je in staat om binnen een multidisciplinair team van ontwerpers en juristen een juridische ontwerpvraag te herkennen, waarvoor je met behulp van de principes, fasen en tools van Design Thinking tot een oplossing komt. Die oplossing heb je eerst getest en vervolgens aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de test. Je kunt de keuzes die je hebt gemaakt in het ontwerpproces verantwoorden, zowel tussentijds als na afloop. Je bent in staat om het ontwerpproces te organiseren, gelet op de samenstelling van het team en je eigen professionele ontwikkeling. 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor HU-studenten met een propedeusediploma van de opleidingen HBR, SJD en CMD. Ook studenten met een propedeusediploma van andere hbo-opleidingen met enige kennis van Recht of Design Thinking zijn welkom. 

Toetsing

Module 1: Een presentatie van het prototype van je juridisch beroepsproduct inclusief een toelichting op het ontwerpproces.  

Module 2: Een assessment waarin je in gesprek gaat over het ontwerpproces, de teamvorming en jouw professionele ontwikkeling.  

Literatuur

Tot de literatuur behoren de volgende titels:

  • Dekker, T. den (2019). Design Thinking, Noordhoff Uitgevers. 
  • Pijl, P. van der & E. Prins (2018). Design Denken & Doen, Management Impact. 
  • Stompff, G (2018). Design Thinking, Radicaal veranderen in kleine stappen, Boom Uitgevers.

 

LET OP: Deze lijst is niet volledig én niet definitief, dus schaf op basis hiervan nog geen boeken aan. Je ontvangt de definitieve literatuurlijst bij de start van de minor.

Rooster

Het rooster is nog niet bekend.