Kies op maat

Login Menu

Asset Management in de gebouwde omgeving

Context 

In de beroepspraktijk wordt de term asset management gebruikt om renovatie en onderhoudsprocessen te sturen en te implementeren. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte in de stad betekent op basis van de risico's voor en conditie van de gebouwde omgeving zorgvuldig afwegen of er wordt besloten tot onderhoud, renovatie, sloop of een combinatie daarvan.

De beslissing welke keuze gedaan wordt heeft de nodige technische, budgettaire en sociale consequenties. Duurzaamheid (bruikbaar/ aanpasbaar/ houdbaar) en zuinig omgaan met materialen en energie vormen belangrijke afwegingen in de beslissing, maar ook het beperken van het ongemak voor de bewoners/gebruikers/ omwonenden tot een minimum. Een goede planning, een strakke organisatie op maat, een zorgvuldige werkwijze en heldere communicatie zijn bij de uitvoering kritische succesfactoren.

In deze minor leer je de principes van Asset Management, onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving toe te passen, waarbij Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), supply chain management, innovatie en integraal denken centraal staan.

Deze minor heeft als doel het duurzaam verbeteren van de bestaande gebouwde omgeving ten behoeve van een robuuste stad.

Een robuuste en weerbare stad beweegt mee met veranderingen en maakt het mogelijk voor haar gebruikers om daar nu én in de toekomst gezond te kunnen leven.

Vraag naar vernieuwing

Er ligt een grote opgave voor vernieuwing. Nog vaak communiceert de afdeling onderhoud en renovatie binnen een bedrijf niet of onvoldoende met de afdeling nieuwbouw terwijl de bouwpraktijk schreeuwt om integraal denken. Bedrijven in de renovatie- en onderhoudskolom hebben grote behoefde aan HBO-professionals die staan voor innovatief resultaat gericht samenwerken en integraal denken!

Premier league van hogescholen voor Asset Management

De minor Asset Management is het resultaat van een bundeling van krachten en samenwerking van 3 hogescholen: Saxion Hogeschool Enschede, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht.

Deze 3 hogescholen hebben vanaf 2015 de handen ineen geslagen om samen de

‘premier league voor Asset Management gericht op onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving’ te vormen in Nederland.

De premier league richt zijn aandacht op de volle breedte van de gebouwde omgeving:  kennisontwikkeling voor zowel civieltechnische objecten (kunstwerken) als vastgoed (bouwwerken).

Kort maar krachtig: van ‘raamkozijn tot hogesnelheidslijn’ en van ‘huis tot sluis’!

De minor Asset Management richt zich nadrukkelijk op de student die enerzijds verdieping zoekt in zijn of haar vakgebied èn anderzijds juist de relatie wil leren zien tussen de verschillende vakgebieden in de built environment!

Onderwijs op verschillende hogeschool locaties

Alle ingeschreven studenten krijgen de kans onderwijs te volgen op de 3 hogeschool-locaties. Zie eerdere toelichting. Dat betekent dat je zeker 2 dagen per week zult kunnen reizen.

Daarnaast behoren excursies, workshops en interviews bij diverse bedrijven tot het onderwijsprogramma.

Samen met het beroepenveld

Deze minor is in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld. In het eerste deel (blok A) van de minor zal een groot aantal bedrijven met sprekers, workshops, interviews en/of excursies betrokken zijn bij de onderwijsuitvoering.

In het tweede deel van de minor zal de student als onderdeel van een adviesteam een opdracht van en voor een bedrijf uit het beroepenveld uitvoeren.

Betrokken bedrijven zijn Rijkswaterstaat, woningcorporatie De Alliantie en diverse bedrijven aangesloten bij de brancheorganisaties OnderhoudNL en Aedes.

Naast het beroepenveld zijn lectoraten van de drie hogescholen nauw betrokken.

Leerdoelen

​Het leerdoel van deze minor is het duurzaam verbeteren van de bestaande gebouwde omgeving ten behoeve van een robuuste stad. 

De student krijgt inzicht in methoden en technieken om onderbouwde en implementeerbare keuzes te maken voor onderhoud en renovatie van objecten in de gebouwde omgeving.

Om dit leerdoel te bereiken zullen onderstaande thema’s verdiept worden:

o   Strategic asset management: je leert keuzes te maken voor onderhoud, renovatie, herbestemming of sloop met eventuele vervanging voor objecten in de gebouwde omgeving.

 • Daarbij rekening houdende met bouwtechnische kwaliteit en exploitatieperspectief op lange termijn
 • Met aandacht voor circulaire economie: het duiden en ontwikkelen van toepassingsperspectieven van principes van de circulaire economie bij renovatie en onderhoud in de gebouwde omgeving;

o   Waardestelling en conditiemeting: je leert voor een context en object hoe waardestelling en conditiemeting elkaar beïnvloeden.

 • Maak een waardestelling van een bouwwerk vanuit esthetisch, technisch en functioneel perspectief
 • Maak een conditiemeting volgens NEN2767 en BREEAM

o   Planning en budgettering: je leert scenario’s voor onderhoud en renovatie te relateren aan exploitatie.

 • Het ontwikkelen van verschillende strategische verbeterscenario’s op basis van de bevindingen van een bouwkundige inspectie, een praktijkonderzoek naar diverse bouwkundige en kostentechnische aspecten.
 • Het berekenen van: de (bouw-)kosten en de opbrengsten tijdens de exploitatieperiode.
 • Het kunnen opzetten van een MJOB (meerjaren onderhoud begroting en een MJOP (meerjaren onderhoud planning)

o   Uitvoeringstechnieken: je leert onderhoud- en renovatiestrategieën in concrete uitvoeringsplannen en -technieken op het niveau van definitief ontwerp uit te werken. Daarbij ligt de focus op

 • Inzicht verkrijgen in bestaande bouwtechnieken en hoe renovatie hiermee kan worden gerealiseerd.
 • Kennis hebben van de levensduur en eigenschappen van materialen en de aspecten die hier invloed op hebben.
 • Het kunnen besluiten hoe onderhoud uitgevoerd moet worden en hiervoor een gestructureerd plan maken.

o   Supply chain management: je leert wat het belang is van ketensamenwerking bij renovatie en onderhoudsprocessen. Wat is het toepassingsperspectief?

 • Hierbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed de communicatie in de keten van opdrachtgevers en –nemers.
 • De klant, de huidige gebruikers van de objecten staat steeds centraler in de keten.
 • De gebruiksmogelijkheden van BIM, zowel bij renovatieprojecten als bij langjarige beheerprocessen als principes van LEAN werken;

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden  in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Doelgroep

Wij richten ons op studenten van alle hogescholen in Nederland die geïnteresseerd zijn in Asset Management, Renovatie en Onderhoud.

Na het volgen van de minor kan de student op zijn of haar hogeschool zich verder specialiseren, voor studenten binnen de Hogeschool Utrecht zal de BBE - specialisatie Re-Engineering een complementaire aanvulling zijn.

Vooraf aan de minor zal met de geïnteresseerde studenten een motivatiegesprek gevoerd worden in het voorjaar.

Bewuste keuze: studielast en contacttijd

Deelname aan de minor vraagt een hoge inzet van de student!

De wekelijkse studielast bedraagt voor de minor per blok van 10 weken ca. 40 uur.

Wij vragen van de student een bewuste keuze te maken voor deze minor.

Deelname is te vergelijken met een stage: een toegewijde studiehouding met een werkweek van 40 uur met volledige inzet!

Wij sluiten met de deelnemende studenten een contract af waarbij wij deelname aan 90% van de lesdagen verplicht stellen. Bij afwezigheid krijgt de student een vervangende opdracht.

Gemiddeld zijn er twee onderwijsdagen per week. In de tussenliggende dagen zullen de studenten in projectgroepen werken aan opdrachten en de eigen leercurve.

Zoals eerder vermeld zullen excursies, workshops en interviews bij diverse bedrijven tot het onderwijsprogramma behoren.

o   In blok A liggen de onderwijsdagen nog niet vast.

o   In blok B werken de studenten in de rol van adviesbureau voor een opdrachtgever en zullen met de opdrachtgever afspraken maken met ook hierbij minimaal 2 dagen werken bij de opdrachtgever.

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

​De ingangseis is minimaal een behaald propedeuse examen.

De minor richt zich op bij voorkeur minimaal 3e jaars studenten die een stage hebben afgerond.​ 

Geïnteresseerde studenten, studenten die wellicht twijfelen over kun keuze en/of aansluiting bij hun eigen studie kunnen contact opnemen met de minor coördinatoren:

o   Hogeschool Utrecht - Sebastian Fischer Baling – sebastian.fischerbaling@hu.nl – T. 06 38149042

o   Saxion Hogeschool: Glenn Stern – g.p.stern@saxion.nl

o   Haagse Hogeschool – Helen van Broekhuijsen - H.L.vanBroekhuijsen@hhs.nl

Toetsing

Iedere student wordt per blok individueel beoordeeld op basis van vastgestelde criteria.

De toetsing richt zich niet alleen op de inhoud maar ook op het leerproces en motivatie.

In blok 1 – 15 ECTS – toetsing op basis van vijf thema’s zoals genoemd onder leerdoelen.

o   De cursussen worden getoetst door middel van opdrachten met een gelijkwaardige weging. Het cijfer bestaat dus uit 5 x 20% per opgeleverd product en dient per opdracht minimaal 5,5 te zijn.

In blok 2 – 15 ECTS – toetsing op basis van opdracht voor bedrijf.

o   De studenten werken in de rol van adviesbureau voor een bedrijf. het adviesbureau werkt aan een realtime opdracht en het resultaat is van wezenlijk belang voor de opdrachtgever. Nb. gedurende het studiejaar 15-16 waren dat woningcorporatie De Alliantie, Rijkswaterstaat, VDH Advies voor MJOP van een aantal scholen en Stichting Stadsherstel Den Haag.

o   Het adviesbureau werkt minimaal 2 dagen per week bij de opdrachtgever

Een examencommissie kan ten allen tijde contact opnemen met sebastian.fischerbaling@hu.nl voor meer toetsinformatie.

Literatuur

Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten, uitgever SBRCURnet;  Leidraad R​esultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden, uitgever SBRCURnet  

Daarnaast zullen er per thema literatuurverwijzingen zijn.​

Rooster

​Nog niet vastgesteld, de student dient flexibiel te zijn en rekening te houden met een 40 urige werkweek. Wij streven ernaar de lesdagen op vastgestelde dagen te plannen. Dat zal niet altijd lukken: experts en specialisten uit het beroepenveld, excursies en workshops kunnen niet altijd op dezelfde weekdagen gepland worden.