Kies op maat

Inloggen Menu

Verzekerbaarheid, onderscheid en solidariteit

Voor wie

Wil je graag kennismaken met de verzekeringsbranche? In de beroepspraktijk heb je niet altijd alleen maar met je eigen vak te maken. Voor deze interdisciplinaire minor is het belangrijk dat je ook buiten je eigen vakgebied durft te kijken en zo de ander leert kennen waar je mee gaat samenwerken, of die wellicht je klant is. Je hebt voor deze minor kennis nodig over economie. 

Inhoud  

Deze minor biedt een eerste kennismaking met de verzekeringsbranche, waar op dit moment veel innovatie plaatsvindt en de maatschappelijke betrokkenheid groeit. Je verbreedt je kennis op onder andere juridisch, economisch en communicatief gebied. Je verdiept je ook in maatschappelijke thema’s waarbij klanten (particulier of zakelijk), overheid (in veel verschillende rollen) en de verzekeringsbranche betrokken zijn. 

De overstroming in Limburg in 2021, mensen die door longcovid langdurig niet aan het arbeidsproces deel kunnen nemen. Mensen werkzaam in de verzekeringsbranche zijn met de gevolgen van dit soort gebeurtenissen vanuit een groot aantal disciplines mogelijk nog jaren bezig. Verzekeren betekent onderscheid in de risico’s die mensen lopen, terwijl ze toch solidair zijn met elkaar. Ook actuele thema’s als cyberrisico’s, cybercriminaliteit en fraude krijgen veel aandacht in de minor. Want ondanks de toename hiervan is het verzekeren van deze risico’s (particulier en zakelijk) nog niet zo vanzelfsprekend in Nederland. 

Bij verzekeren komt dus heel wat meer kijken dan de premie en polisvoorwaarden en in de verzekeringsbranche zijn veel innovaties gaande. Deze minor geeft je een kijkje in de keuken van verzekeraars. De inhoud is ontwikkeld samen met mensen uit de praktijk, zoals a.s.r., VvAA, Achmea en Meijers Assurantiën. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: calamiteiten (schadeverzekeringen), arbeidscapaciteit optimaal en duurzaam inzetten (employability), cyberrisk, cybercriminaliteit, fraude, inkomen voor later voor ondernemers, bedrijfsopvolging. 

Cursussen 

Module 1. Calamiteiten (schadeverzekeringen, privacy, e.d.) 

Je verwerft kennis over de basis van assurantie (Wft diploma's Basis en Schade Particulier), schadebehandeling (onder andere naar aanleiding van calamiteiten) maar ook het vermijden van schade. Ook (verzekerings)recht maakt deel uit van het programma. We kijken kritisch naar de standaardverzekeringen die iedereen kent en nemen ook niet-standaard situaties onder de loep. Een ramp zoals in Limburg stopt niet bij de Nederlandse grens. 

Module 2. Duurzaam inzetten van arbeidscapaciteit (inkomensverzekering, vitaliteit, letselschade 

De polis met een uitkering is pas de laatste optie in een traject dat erop is gericht is arbeidsuitval te voorkomen, ervoor te zorgen dat mensen toch aan het werk kunnen blijven of ondernemingen kunnen blijven bestaan (leven lang leren). Zo komen mensen niet gedwongen ziek en/of arbeidsongeschikt thuis te zitten met het risico op een grote terugval in inkomen. 

Module 3. Praktijkcase cyberrisico’s, cybercriminaliteit en fraude 

Het aanpakken van fraude is een maatschappelijk issue. Door fraude te verhinderen voorkomen we dat bonafide klanten lijden onder fraudeurs. Fraudeurs beperken zich niet tot één verzekeraar. Een voorbeeld hiervan is het dubbel claimen van een schade. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen verzekeraars geen gegevens over claims uitwisselen met andere verzekeraars om frauduleuze dubbelingen te ontdekken. Privacy Enhancing Technology kan dit wel faciliteren. Die wordt al toegepast bijvoorbeeld bij het dubbel claimen van ziekte op een collectieve verzuimverzekering bij meerdere verzekeraars. 

Cybercriminaliteit is een verzamelnaam voor fraude, diefstal of afpersing via internet. Zo kunnen criminelen identiteitsgegevens stelen om mee te frauderen, en proberen ze computers of servers onbruikbaar maken om losgeld te vragen. Ondernemers lopen daardoor het risico dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt of klantgegevens op straat komen te liggen, met reputatieschade en verlies van klanten tot gevolg. Het aantal cyberaanvallen neemt toe, met als doel het gijzelen van systemen en het vragen van losgeld. Deloitte schatte het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en overheid in 2016 in op 10 miljard euro per jaar en dat is alleen maar meer geworden. 

Ook andere dingen kunnen misgaan in de digitale wereld, waardoor systemen falen, gegevens verloren gaan en schade ontstaat. Menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van: door protocollen die niet goed uitgevoerd zijn, wachtwoorden die gemakkelijk te achterhalen zijn en andere onzorgvuldigheden. Maar ook het systeem zelf kan falen door een bug of softwarefout.  

Module 4. Inkomen voor later voor ondernemers en bedrijfsopvolging 

De pensioentransitie zal leiden tot veel vragen, maar ook tot oplossingen. Ouder worden betekent vaak hogere zorgkosten en behoefte aan extra hulp.  Ouderen met hogere inkomens kunnen dit makkelijker financieren dan mensen met lagere inkomens. Hoe willen we hier als maatschappij omgaan? En zijn er in de toekomst in een nu al krappe arbeidsmarkt wel voldoende mensen te vinden die ouderen helpen? 

Leerdoelen

  • Je maakt kennis met de verzekeringssector en wat verzekeren inhoudt. 
  • Je leert over de maatschappelijke rol van verzekeren in het leven van de burgers en bedrijven. 
  • Je leert de gereedschapskist van de verzekeraar kennen. 
  • Je verwerft kennis over het solidariteitsbeginsel en de spreiding van risico’s. 
  • Je leert hoe je risico’s kunt spreiden en (deels) afdekken en daarmee bijvoorbeeld ondernemerschap mogelijk kunt maken. 
  • Je verwerft kennis over de duurzaamheidsambities van de verzekeringsbranche.  
  • Je verwerft kennis over de  verzekerbaarheid van risico’s
  • Je verwerft kennis over de juridische aspecten van verzekeren, zoals polisvoorwaarden, contract en klachten (https://www.kifid.nl/). 
  • Je leert het IAAN (inventariseren, analyseren, adviseren en nazorg) model toe te passen. 

Ingangseisen

Je kunt aan deze minor deelnemen als je een financiële, (commercieel-)economische, juridische, ICT, bedrijfskundige of communicatieve opleiding volgt. Je hebt voor deze minor geen stage- of werkplek nodig.

Het programma is (nog) niet bedoeld voor flex- en/of deeltijdstudenten. 

Literatuur

Voor de start van de minor ontvang je een literatuurlijst.

Rooster

De lesdagen zijn nog niet bekend.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Toetsing

Er zijn diverse vormen van toetsing: praktijkopdracht, Wet op het financieel toezicht (Wft) examens, rapportage, schriftelijke toets en mondeling. 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 23 juni 2023 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 23 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie) 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld