Kies op maat

Login Menu

Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Binnen de doorstroomminor sociaalwetenschappelijk onderzoek (SWO) wordt HBO-bachelor studenten de gelegenheid geboden zich (verder) te bekwamen in het op een deskundige wijze uitvoeren van toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek binnen de professionele praktijk. Dit biedt studenten tevens een uitstekende voorbereiding op het volgen van een professionele of academische master (binnen hogeschool of universiteit). Tevens biedt de minor ook de gewenste instrumenten voor aankomende professionals en bereidt het programma goed voor op het verrichten van afstudeeronderzoek. Onder aansturing van deskundigen van de hogeschool wordt voor de duur van de minor onderzoek gedaan naar relevante thema's in de beroepspraktijk.

Mocht je verder willen studeren na afronding van je HBO-bachelor, met de Vrije Universiteit zijn afspraken gemaakt voor de doorstroom naar de volgende masters:

Sociologie; Social and Cultural Anthropology; Bestuurskunde; Beleid, communicatie en organisatie; Culture, Organization and Management.

Na voltooiing van de doorstroomminor SWO en een HBO FMR opleiding kunnen studenten doorstromen naar een van deze masters. In sommige gevallen is het volgen van een enkel aanvullend schakelvak aan de VU noodzakelijk.

Voor meer informatie zie ook de pagina Verder Studeren op MijnHvA.

Over doorstroom naar de VU master Orthopedagogiek worden nog gesprekken gevoerd. Hierover zal meer bekend zijn in het voorjaar 2018.
 

Leerdoelen

· Verschillende methodologische benaderingen binnen het sociaal wetenschappelijk onderzoek herkennen en beschrijven. Het kunnen doorgronden van wetenschapsfilosofische concepten die de basis vormen van sociaal wetenschappelijk onderzoek.
· Praktijkgerichte strategieën en (statistische) methoden voor het ordenen en analyseren van kwantitatieve gegevens (SPSS) kennen en gebruiken.
· Strategieën en methoden voor het ordenen en analyseren van kwalitatieve gegevens (MAXQDA) kennen en gebruiken.
· Wetenschappelijke literatuur zoeken, selecteren, begrijpen en beoordelen en dit verwerken in eigen oordeelsvorming en onderzoek.
· Eigen sociaalwetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, verslaan, presenteren en ter consultatie voorleggen aan anderen.
· Het geven van kritisch commentaar en aanbevelingen op onderzoek van anderen.
· Het kennen en benoemen van de eigen houding en innovatieve mogelijkheden op het gebied van praktijkgerichte wetenschap en wetenschapsbeoefening.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Saskia Swart, s.swart@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Ingangseisen

Toegangseisen:
-Voldoende beheersing van de Engelse taal (literatuur is voor groot deel in het Engels)
-Wiskunde havo op A2-niveau

Studenten die deze minor kiezen moeten zich realiseren dat deze een grote inzet vraagt en dat je er de volle tijd (30x28 uur) mee bezig bent.

Alleen voor studenten met een FMR bachelor of vergelijkbare opleiding wordt een doorstroom naar een VU Sociale Wetenschappen Master (zie boven) gegarandeerd. Studenten met een andere achtergrond kunnen deze minor doen uit interesse voor en met de wens meer te weten over praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
 
AANMELDING
De student wordt gevraagd om, vóór of tijdens inschrijving, de volgende zaken te sturen
• Motivatiebrief (max 1 A4)
In deze brief beschrijf je wat jouw motieven zijn om de doorstroomminor te volgen. Denk aan hoe de doorstroomminor je hbo-bachelor opleiding kan verrijken en aan wat je wil bereiken door deze minor te volgen? Welke kwaliteiten, eigenschappen, ervaringen en andere persoonlijke kenmerken maken jou geschikt om deel te nemen aan de doorstroomminor? Wat verwacht je van de verschillende vakken in de minor? Welke achtergrond in wiskunde en Engels heb je? Mocht jouw niveau wiskunde en Engels niet helemaal voldoen en je wilt tóch de minor volgen, hoe ga je dat aanpakken?
• Curriculum Vitae
• Cijferlijst /uitdraai SIS
aan de coordinator Saskia Swart (s.swart@hva.nl)

Toetsing

Er zijn 6 studiedelen:
1. Methodologie van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en basis MAXQDA: 5 EC
Toetsvorm: schriftelijke toets en practicumopdracht MAXQDA

2 Wetenschapsfilosofie: 4 EC
Toetsvorm: schriftelijke toets en essay

3. Statistiek 1 en basis SPSS: 5EC
Toetsvorm: schriftelijke toets

4. Keuze* tussen

a. Statistiek 2: 5EC
Toetsvorm: schriftelijke toets

óf

b. Etnografie: 5EC
Toetsvorm: schriftelijke toets

 

  1. Computerondersteuning Data Analyse (CODA) , Verdieping SPSS of MAXQDA: 2EC
    Toetsvorm: schriftelijke toets

  2. Onderzoekspracticum en Academische Vaardigheden: 9 EC

Toetsvorm: Verslag literatuurverkenning (3 EC), onderzoeksverslag en presentaties (O/V) (6 EC)

 

* Studenten die de Master SCA Social and Cultural Anthropology gaan doen kiezen voor het programmaonderdeel Etnografie en verdieping MAXQDA.

Studenten die willen doorstromen naar een Master (alle overige Masters) waar toetsende statistiek vereist is, kiezen Statistiek 2 en verdieping SPSS. 

 

Literatuur

Onder voorbehoud:

-  Agresti, A. & Franklin, C. & Klingenberg, B. (2018). Statistics: The art and science of learning from data. London, Verenigd

   Koninkrijk: Pearson Education, fourth edition (third edition is ook bruikbaar)
 - Alan Bryman, Social Research Methods (Fourth Edition), Oxford University Press, Oxford 2012

- Bersselaar, V. van den (2007). Wetenschapsfilosofie in veelvoud (2e herziene druk). Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen. Bussum: Coutinho Uitgeverij.

- Horst, J. ter (2017). Antropologie en sociaal werk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers B.V.

- Starreveld, P. (Red.) (2012). Verslaglegging van Psychologisch onderzoek (derde druk). Amsterdam: Boom/Lemma.

- Tavecchio, L., & Gerrebrands. M (2012). Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

 - Vocht, A. de, (2013). Basishandboek SPSS 21 voor Windows, Utrecht: Bijleveld press, ISBN 90-5548-233-7.

Rooster

Gestreefd wordt om de lessen in drie dagen te roosteren, op maandag, dinsdag en woensdag. In augustus is het definitieve rooster bekend.