Kies op maat

Inloggen Menu

Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Wil je verder studeren na afronding van je HBO-bachelor?

Met de Vrije Universiteit VU zijn afspraken gemaakt over een doorstroom naar de volgende masters:

Beleid, Communicatie en Organisatie BCO;  Bestuurskunde BK; Communicatiewetenschappen CW; Culture, Organization and Management COM; Political Science PS; Social and Cultural Anthropology SCA; Sociologie SOC.

Na voltooiing van de doorstroomminor SWO, een of twee aanvullende VU schakelvakken en een HBO opleiding kan je doorstromen naar een van deze masters. De aanvullende schakelvakken volg je aan de VU tijdens of direct na de doorstroomminor naast je reguliere opleiding.

Voor SPH, MWD en HBO-Pedagogiek  studenten is er een verkort schakeltraject mogelijk naar de VU Master Orthopedagogiek. Voor meer informatie mail naar Saskia Swart, s.swart@hva.nl

Voor meer informatie zie ook 'Verder Studeren' op jouw opleidingspagina op MijnHvA (voor studenten van FMR).

Binnen de doorstroomminor sociaalwetenschappelijk onderzoek (SWO) word je de gelegenheid geboden je (verder) te bekwamen in het op een deskundige wijze uitvoeren van sociaal wetenschappelijk onderzoek binnen de professionele praktijk. Dit biedt een goede voorbereiding op het volgen van een (academische) master. Daarnaast biedt de minor jou ook de gewenste instrumenten als aankomende professional en bereidt het programma je goed voor op het verrichten van afstudeeronderzoek.

Leerdoelen

· Verschillende methodologische benaderingen binnen het sociaal wetenschappelijk onderzoek herkennen en beschrijven. Het kunnen doorgronden van wetenschapsfilosofische concepten die de basis vormen van sociaal wetenschappelijk onderzoek.
· Praktijkgerichte strategieën en (statistische) methoden voor het ordenen en analyseren van kwantitatieve gegevens (SPSS) kennen en gebruiken.
· Strategieën en methoden voor het ordenen en analyseren van kwalitatieve gegevens (MAXQDA) kennen en gebruiken.
· Wetenschappelijke literatuur zoeken, selecteren, begrijpen en beoordelen en dit verwerken in eigen oordeelsvorming en onderzoek.
· Eigen sociaalwetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, verslaan, presenteren en ter consultatie voorleggen aan anderen.
· Het geven van kritisch commentaar en aanbevelingen op onderzoek van anderen.
· Het kennen en benoemen van de eigen houding en innovatieve mogelijkheden op het gebied van praktijkgerichte wetenschap en wetenschapsbeoefening.

Ingangseisen

Toegangseisen:
-Voldoende beheersing van de Engelse taal (literatuur is voor een groot deel in het Engels)
-Wiskunde havo op A2-niveau

Als je voor deze minor kiest dan moet je je realiseren dat deze minor een grote inzet en hoge motivatie van jou vraagt en dat je er de volle tijd (30x28 uur) mee bezig bent. De minor bestaat voor bijna de helft uit statistiek dus enige affiniteit met statistiek is wenselijk.

 
Nadat je je hebt ingeschreven (dit kan ook voordat je je inschrijft) meld je je ook aan bij de coordinator en SLB'er Saskia Swart. Dit kan door middel van een email naar: s.swart@hva.nl  Je ontvangt dan je eerste opdracht voor SLB.

Literatuur

Onder voorbehoud:

Ackermann, M (2018). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (4e druk). Amsterdam: Polak & Boom Uitgevers.

Agresti, A. & Franklin, C. & Klingenberg, B. (2018). Statistics: The art and science of learning from data. London, Verenigd Koninkrijk: Pearson Education, fourth edition

Bersselaar, V. van den (2007). Wetenschapsfilosofie in veelvoud (2e herziene druk). Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen. Bussum: Coutinho.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods (Fourth Edition) Oxford, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press. 

Hammersley, M and P. Atkinson (2007). Ethnography. Principles in practice (3rd ed of later). London/New York: Routledge.

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manuel. Berkshire: Open University Press.

Rooster

Gestreefd wordt om de lessen in drie dagen te roosteren, op maandag, dinsdag en woensdag. In augustus is het definitieve rooster bekend. 

De herkansingen zijn altijd in het blok volgend op het blok van de toets. De doorstroomminor beslaat 2 blokken, dit betekent dat de herkansingen van de toetsen in blok 2 in blok 3 (semester 2) vallen, dus na de doorstroomminor in maart/april.

Ook vallen de meeste schakelvakken van de VU in semester 2, dus ook na de doorstroomminor. Hou hier rekening mee.  

Contacttijd:

1. Methodologische Kernbegrippen, Practicum en Academische Vaardigheden 14 EC
Hoorcollege 1x per week 150 min; 20 uur totaal; werkcolleges 2 uur/week, 28 uur totaal.

Toets 2 x 3 uur. onderzoeksdesign, Literatuur review 2 uur; Empirisch onderzoeksverslag 3 uur; Posterpresentatie 2uur.

Hiernaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.


2. Wetenschapsfilosofie: 4 EC

Hoorcollege  1x per week 150 min; 20 uur totaal; 2,5 uur/week; toets 3 uur; essay 0,5 uur.
Hiernaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.


3. Statistiek 1: 4 EC
Hoorcollege 2x per week 150 min; 40 uur totaal; 5 uur/week; toets 3 uur;
Hiernaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.

4. Keuze* tussen

a. Statistiek 2 en SPSS: 8 EC
Hoorcollege 2x per week 150 min; 40 uur totaal; 5 uur/week; toets 3 uur;
Hiernaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.

óf

b. Etnografisch onderzoek en MAXQDA: 8 EC
Hoorcollege 1x per week 150 min; 20 uur totaal; toets 3 uur;
Hiernaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.

5. SLB en voorlichting doorstroom

Bijeenkomst 3 uur en contacttijd in de vorm van emailcontact/online en begeleiding.

 

Toetsing

Er zijn 5 studiedelen:
 

  1. Methodologische Kernbegrippen, Practicum en Academische Vaardigheden (14 EC)

Toetsing Methodologische kernbegrippen: schriftelijke toetsen (5EC)

Toetsing Practicum en Academische Vaardigheden (9EC): Onderzoeksdesign; Literatuur review; Empirisch onderzoeksverslag; Posterpresentatie. 

  1. Wetenschapsfilosofie (4 EC) 

Toetsing: Schriftelijke toets (3 EC); Essay (1 EC).

  1. Statistiek (12 EC) 

Statistiek 1, schriftelijke toets (4 EC) 

Statistiek 2 en SPSS, schriftelijke toets (8 EC) (KEUZEVAK)

  1. Etnografisch onderzoek en MAXQDA (IV) (8 EC) (cijfer) (KEUZEVAK)

Toetsing: Paper.

Inzage codeboom en gecodeerd interview in MAXQDA.

  1. Studieloopbaanbegeleiding

Toetsing: Zelfevaluatieverslag.

 

* Studenten die de Master SCA Social and Cultural Anthropology of de Master Culture, Organization and Management COM gaan doen kiezen voor het programmaonderdeel Etnografisch Onderzoek en MAXQDA. 

Studenten die willen doorstromen naar de Masters Beleid, Communicatie en Organisatie BCO;  Bestuurskunde BK; Communicatiewetenschappen CW; Political Science PS; Sociologie SOC; waar toetsende statistiek vereist is, kiezen Statistiek 2 en SPSS. 

Bijvakken VU:

De bijvakken van de VU zijn geroosterd in semester 1 én 2, dus ook na afloop van de doorstroomminor.

De herkansingen zijn altijd in het blok volgend op het blok van de toets. De doorstroomminor beslaat 2 blokken, dit betekent dat de herkansingen van blok 2 in blok 3 (semester 2) vallen, dus na de doorstroomminor in maart/april. Veel bijvakken van de VU zijn geroosterd in semester 2, dus ook na de doorstroomminor. Houd hier rekening mee.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode  waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd, dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor. 

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Saskia Swart, s.swart@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Voor KOM studenten zijn jaarlijks 10 plekken gereserveerd.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.