Kies op maat

Inloggen Menu

Beleggen - Diep

Deze minor stelt studenten van financieel-economische opleidingen in staat om van alle facetten van de effectendienstverlening die zich in de praktijk voordoen kennis te nemen. Aan de voorkant (frontoffice) van de dienstverlening bestaan de werkzaamheden uit o.a. analyse van financiële markten en producten alsmede advisering over allerlei financiële producten aan cliënten. 

Ook kan middels deze minor tevens het kandidaats examen CIP worden behaald (Certified Investment Professional).
Hier wordt in het 2e blok van de minor uitgebreid aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die voor de mid- en backoffice-werkzaamheden van belang zijn. Na een gemeenschappelijk eerste blok kunnen studenten in het tweede blok een keuze maken voor twee varianten:
- Minor Beleggen Diep: algemene variant (*)
- Minor Beleggen CIPA: Certified Investment & Advice Professional: de variant die aansluit bij zowel de vereisten van DSI als CIP (*) 
  (*) in beide varianten wordt volgens HvA-normen getoetst.

Aan de minor zijn veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de financiële dienstverlening uitoefenen. Tevens maken excursies  naar o.a. de AEX-experience deel uit van deze minor.

Binnen de minor wordt samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals Euronext en Stichting Capital Amsterdam. Bij de variant CIPA kunnen studenten ook - tegen betaling - deelnemen aan externe examens van zowel DSI als CIP. Hiervoor krijgen studenten extra examentraining aangeboden.

Leerdoelen

Studenten kunnen aan het einde van deze minor:
- de waarde van een onderneming en haar aandelen bepalen en daarover een gesprek voeren.
- de wijze waarop binnen een onderneming risicoanalyse plaats vindt doorgronden en daarover een gesprek voeren.
- verscheidene financiële producten onderscheiden en zijn in staat deze in casuïstiek toe te passen.
- middels technische analyse eenvoudige modellen van chartreading toepassen.
- gedragsvariabelen die een rol spelen bij het beleggingsgedrag van - met name - particuliere beleggers doorgronden.
- de wijze waarop beleggingsadvies tot stand komt doorgronden alsmede een beleggingsadvies opstellen.
- ethische dilemma's binnen de effectendienstverlening doorgronden en daarmee op gepaste wijze mee om gaan.
- activiteiten gericht op het bewaren en beheren van effectenportefeuilles doorgronden.
- beheersingsmaatregelen ter voorkoming van risico's in de effectendienstverlening doorgronden.
- de werking van technologische innovaties zoals Artficial Intellingence op de effectendienstverlening kunnen doorgronden.

Zie voor meer informatie over:
- DSI: www.dsi.nl
- Certified Investment Professional: www.foundationcip.com
- de minor beleggen: www.minorbeleggen.nl

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Willem Landman, j.w.landman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Zie voor meer informatie over:
- DSI: www.dsi.nl
- Certified Investment Professional: www.foundationcip.com 
- de minor beleggen: www.minorbeleggen.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

​Toelatingseis: propedeuse en minimaal 40 ects in de hoofdfase.

Faculteit Business en Economie en externe KOM-studenten van financieel-economische opleidingen.

​Bij inschrijving voor deze minor zijn FBE-studenten automatisch toelaatbaar en hoeven geen afzonderlijk toestemmingsverzoek in de dienen bij hun examencommissie.

Studenten van andere economische en (technisch-)bedrijfskundige opleidingen zijn toelaatbaar, doch na intake bij de minorcoördinator J. Landman.

Toetsing

Modules beleggen Diep algemene variant

Studiedeel - Werkvorm - Toetsvorm - EC's

Value Based Management 1,2 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 4
Products en special products 1,2 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 4
Technische analyse 1,2 - Werkcollege - Schriftelijke toets en product - 4
Gedragsanalyse 1,2 - Werkcollege - Schriftelijke toets en product - 4
Advies en beheer, theorie - Hoor- en werkcollege - Schriftelijke toets en product - 3
Advies en beheer, vaardigheden - Training - Toets mondeling - 3
Beleggingsethiek - Werkcollege - Schriftelijke toets en paper - 2
Eindwerkstuk beleggen - Begeleiding - Paper - 6

Modules beleggen Diep variant CIPA

Studiedeel - Werkvorm - Toetsvorm - EC's

​​Value Based Management 1 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 2
Products en special products 1,2 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 4
Technische analyse 1 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 2
Gedragsanalyse 1 - Werkcollege - Schriftelijke toets - 2
Advies en beheer, theorie - Hoor- en werkcollege - Schriftelijke toets en product - 3
Advies en beheer, vaardigheden - Training - Toets mondeling - 3
​Beleggingsethiek- Werkcollege - Schriftelijke toets en paper - 4

CIPA-modules (6 EC):
- Macro-economie - Werkcollege - Schriftelijke toets - 2
- Security Operations & Asset Services - Werkcollege - Schriftelijke toets - 2
- Compliance & Riskmanagement - werkcollege - Schriftelijke toets - 2
- Artificial Intelligence - Werkcollege - Paper - 2

Eindwerkstuk beleggen - Begeleiding - Schriftelijke toets Paper - 6

Extra: examentraining DSI beleggingsadviseur

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Onder voorbehoud; bij aanvang van de minor is de definitieve literatuurlijst bekend.

Products and special products:
- Beleggen en financiële markten, Beunk
- collegedictaat

Value Based Management:
- Verplicht: Investerings- en projectanalyse, waardering, financiering en risicobeheer, Renaud, J. en de Keijzer, P., Noordhoff Uitgevers,
   ISBN 978-90-01-78886-5
- Aanbevolen: Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISNB 90-312-2008-6
- Aanbevolen: Risicobeheer, de financiële functie, Ammeraal, T., Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-78435-5
- Aanbevolen: Financiële rekenkunde in kort bestek, Liethof, R., Uitgeverij Convoy, 978-90-79564-46-0

Technische analyse:
- Beleggen met Technische Analyse, H.J. Geels
- Materiaal verstrekt via de website

Gedragsanalyse:
- De rol van psychologie op de financiële markten, prof. drs H. Prast
- Behavioural finance, T.H. Debels
- Liars poker, M. Lewis
- De zwarte zwaan, N.N. Taleb
- Syllabus gedragsanalyse

Advies en beheer:
- Vijf syllabi 'Advies en beheer'

Products and special products (blok 2, variant CIPA):
Reader / collegedictaat

Macro-economie (alleen variant CIPA):
Reader / collegedictaat

Securities Operations & Asset Servicing (alleen variant CIPA):
Reader / collegedictaat

Compliance & Riskmanagement (alleen variant CIPA):
Reader / collegedictaat

Artificial Intelligende (AI) (alleen variant CIPA):
Reader / collegedictaat

Rooster

Zie rooster semester 1  2020-2021 (nog niet beschikbaar).