Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht

Inschrijven is niet meer mogelijk voor semester 1 2020-2021.  Het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze minor.  

De arbeidsrechtpraktijk is breed en is verweven met ons dagelijks leven. Je ziet het in de media, hoort verhalen van bekenden en krijgt er zelf vast mee te maken; de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Werknemers worden soms ziek, doen hun werk niet meer goed of maken ruzie met collega's. Wat mogen deze werknemers van hun werkgever verlangen en andersom? Werkgevers kunnen te maken krijgen met overnames, financiële tegenslagen of juist plotselinge groei. Staat het de werkgever vrij om de onderneming en de werknemers over te nemen of te ontslaan? 

Het arbeidsrecht kom je niet alleen overal tegen, het is ook altijd in beweging. Wetgeving en rechtspraak veranderen mee met de ontwikkeling van de samenleving, technologie en de moderne opvattingen. Denk aan de komst van nieuwe sociale media, het sluiten van nieuwe cao's, maar ook aan de Europese regelgeving waardoor ook de regels in Nederland kunnen of moeten veranderen. Voor werkgevers (en werknemers) in Nederland kan dat direct gevolgen hebben voor de afspraken in bestaande arbeidscontracten, ook zonder dat ze dat weten. Beschik je over de nodige kennis en juridische vaardigheden dan kun je ze helpen daar tijdig op inspelen.

Kortom werkgevers, maar ook werknemers, krijgen regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken waarbij zij hulp nodig hebben van een adviseur. In deze minor leer jij je te ontwikkelen tot zo'n adviseur door aan de slag te gaan met het actualiseren van jouw kennis over arbeidsrechtelijke wetgeving, regelgeving en rechtspraak maar ook door het opdoen van de nodige vaardigheden. Jouw persoonlijke ontwikkeling als adviseur op het gebied van het arbeidsrecht staat voorop en dat vergt een zelfstandige en actieve werkhouding. 

Deze minor bestaat in de basis uit drie verschillende onderdelen; een kennislijn (drie thema's), praktijkopdrachten en het opdoen en ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Leerdoelen

Na afronding van het minorprogramma beschikt de student over de competenties om over arbeidsrechtelijke kwesties een eigen visie te vormen, daarbij een beargumenteerd standpunt in te nemen en belanghebbenden over arbeidsrechtelijke vraagstukken te adviseren aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en literatuur.

Je kunt straks: 

  1. een juridisch vraagstuk analyseren door de juiste feiten en relevante informatie te selecteren;
  2. bepalen welke rechtsbronnen relevant zijn of onderzocht moeten worden om zo’n arbeidsrechtelijk vraagstuk vervolgens te behandelen en/of te beoordelen;
  3. bepalen of en in hoeverre de relevante juridische kaders/ rechtsbronnen in een specifieke casus van toepassing zijn;
  4. een oordeel vormen over de uitkomst van een arbeidsrechtelijke casus; 
  5. een logische en correcte argumentatie geven en kunnen verwoorden – zowel in woord als op schrift - over de verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen die worden behandeld;
  6. een arbeidsrechtelijk contract en/of reglement juridisch correct beoordelen of redigeren;
  7. zelfstandig een belanghebbende adviseren over diens arbeidsrechtelijke positive.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Minke Kroon, m.m.kroon@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

In de minor Arbeidsrecht wordt aandacht besteed aan een selectie van arbeidsrechtelijke onderwerpen en wordt een zekere mate van voorkennis verondersteld. (NB: voor studenten met een behoorlijke voorkennis van het arbeidsrecht zoals de studenten die een voltijd HRM opleiding volgen, geldt dat de meeste onderwerpen een herhaling of verdieping zullen zijn van op zich reeds bekende onderwerpen maar daarnaast zullen een paar nieuwe onderwerpen de revue passeren en zullen onderwerpen vanuit een andere - meer praktische of juridische - invalshoek worden belicht). 

Voor alle praktijkopdrachten (praktijkdagen) geldt dat een redelijke voorkennis over de betreffende arbeidsrechtelijke kwestie nodig is om te kunnen werken aan de opdracht. Soms wordt voorafgaand aan de opdracht reeds aandacht besteed aan die kennis in een werkcollege, maar het kan ook voorkomen dat er geen werkcolleges zijn gegeven over dat onderwerp. Toch zal de student dan in staat moeten zijn om de relevante informatie te vinden en toe te passen om de opdracht succesvol te kunnen afronden met diens groep.

Kortom, in zijn algemeenheid is het nodig dat de student bij de start al beschikt over enige kennis van het recht en bij voorkeur ook het arbeidsrecht. Twijfels daarover mag je altijd voorleggen aan de hieronder genoemde contactpersoon van de minor. Bij het maken van de groepsopdrachten moet de theorie en (al dan niet eerder al) verworven kennis immers in de praktijk gebracht worden en dan zal ieder groepslid een steentje moeten kunnen bijdragen.

Doelgroep:

De minor Arbeidsrecht richt zich op studenten die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de HRM-er, de HBO-jurist en de leidinggevende (manager). 

Je vindt het van belang dat je zelf de weg weet binnen het arbeidsrecht en volledig op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen. Tegenwoordig is het kunnen vinden en selecteren van relevante informatie onontbeerlijk, gezien de grote hoeveelheden informatie die het internet bijvoorbeeld biedt. Daarin wil jij zelf jouw weg kunnen vinden en je kunnen onderscheiden van andere professionals binnen jouw vakgebied.

De minor is ook opengesteld voor externe studenten.

Toetsing

Minor Arbeidsrecht - 30 ECTS

Studiedeel - Aantal EC's - Toetsvormen
De Arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Positie van de Werknemer - 4 - tentamen

De Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Arbeidsrechtpraktijk - kleine en grote opdrachten - 12 - producten, van verschillende omvang (2 grote en meerdere kleinere)

Jij als juridischAdviseur - 6 - Verdeeld over schrijfopdrachten (producten) en
mondelinge toets - eindgesprek

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Wettenbundel Arbeidswetgeving van Prof. W. Roozendaal (meest recente druk).

Evt. readers en overig studiemateriaal worden op de digitale leeromgeving geplaatst.

Rooster

Het rooster is nog niet bekend, maar de minor zal veelal op drie dagen worden geroosterd. Per week verschillen de ingeroosterde dagen. Het rooster wordt ongeveer twee weken voor de start van de minor bekend gemaakt.