Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht

De arbeidsrechtpraktijk is breed en is verweven met ons dagelijks leven. Je ziet het in de media, hoort verhalen van bekenden en krijgt er zelf vast mee te maken; de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Werknemers worden soms ziek, doen hun werk niet meer goed of maken ruzie met collega's. Wat mogen deze werknemers van hun werkgever verlangen en andersom? Werkgevers kunnen te maken krijgen met overnames, financiële tegenslagen of juist plotselinge groei. Staat het de werkgever vrij om de onderneming en de werknemers over te nemen of te ontslaan? 

Het arbeidsrecht kom je niet alleen overal tegen, het is ook altijd in beweging. Wetgeving en rechtspraak veranderen mee met de ontwikkeling van de samenleving, technologie en de moderne opvattingen. Denk aan de komst van nieuwe digitale diensten, sociale media, het sluiten van nieuwe cao's of aan de Europese regelgeving waardoor ook de regels in Nederland kunnen of moeten veranderen. Voor werkgevers (en werknemers) in Nederland kan dat direct gevolgen hebben voor de afspraken in bestaande arbeidscontracten, ook zonder dat ze dat weten. Beschik je over de nodige kennis en juridische vaardigheden dan kun je ze helpen daar tijdig op in te spelen.

Kortom werkgevers, maar ook werknemers, krijgen regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken waarbij zij hulp nodig hebben van een adviseur. In deze minor leer jij je te ontwikkelen tot zo'n adviseur door aan de slag te gaan met het actualiseren van jouw kennis over arbeidsrechtelijke wetgeving, regelgeving en rechtspraak maar ook door het opdoen van de nodige vaardigheden. Jouw persoonlijke ontwikkeling als adviseur op het gebied van het arbeidsrecht staat voorop en dat vergt een zelfstandige en actieve werkhouding. 

Deze minor bestaat in de basis uit drie verschillende onderdelen; een kennislijn (drie thema's), praktijkopdrachten en het opdoen en ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Leerdoelen

 • In deze minor verwerft, verdiept en verbreedt de student de arbeidsrechtelijke kennis en leert omgaan met juridische vraagstukken en actualiteiten. Daarnaast weet de student de kennis toe te passen in verschillende praktijkopdrachten. 

  Na afronding van het minorprogramma beschikt de student over de competenties om over arbeidsrechtelijke kwesties een eigen visie te vormen, daarbij een beargumenteerd standpunt in te nemen en belanghebbenden over arbeidsrechtelijke vraagstukken te adviseren aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en literatuur. 

  Leerdoelen: 

  1. Toont analytisch en onderzoekend vermogen bij het oplossen van en adviseren over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken;
  2. Heeft een actieve houding in groepsgesprekken en -opdrachten en kan zijn of haar standpunt aan anderen goed overbrengen;
  3. Stelt zich professioneel op in de samenwerking met anderen en bij het uitvoeren van adviserende taken;
  4. Is in staat zowel mondeling als op schrift een logische en correcte argumentatie op te bouwen over de verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen die worden behandeld;
  5. Kan een juridisch correct arbeidsrechtelijk contract en reglement opstellen;
  6. Kan een onderbouwd oordeel vormen over een arbeidsrechtelijke casus door de relevante informatie en belangrijke toepasselijke rechtsbronnen te selecteren en toe te passen op de gegeven casus;
  7. Is in staat zelfstandig een belanghebbende te adviseren over diens arbeidsrechtelijke positie.

   

Ingangseisen

In de minor Arbeidsrecht wordt aandacht besteed aan een selectie van arbeidsrechtelijke onderwerpen en wordt een zekere mate van voorkennis verondersteld. (NB: voor studenten met een behoorlijke voorkennis van het arbeidsrecht zoals de studenten die een voltijd HRM opleiding volgen, geldt dat de meeste onderwerpen een herhaling of verdieping zullen zijn van op zich reeds bekende onderwerpen maar daarnaast zullen een paar nieuwe onderwerpen de revue passeren en zullen onderwerpen vanuit een andere - meer praktische of juridische - invalshoek worden belicht). 

Voor alle praktijkopdrachten (praktijkdagen) geldt dat een redelijke voorkennis over de betreffende arbeidsrechtelijke kwestie nodig is om te kunnen werken aan de opdracht. Soms wordt voorafgaand aan de opdracht reeds aandacht besteed aan die kennis in een werkcollege, maar het kan ook voorkomen dat er geen werkcolleges zijn gegeven over dat onderwerp. Toch zal de student dan in staat moeten zijn om de relevante informatie te vinden en toe te passen om de opdracht succesvol te kunnen afronden met diens groep.

Kortom, in zijn algemeenheid is het nodig dat de student bij de start al beschikt over enige kennis van het recht en bij voorkeur ook het arbeidsrecht. Twijfels daarover mag je altijd voorleggen aan de hieronder genoemde contactpersoon van de minor. Bij het maken van de groepsopdrachten moet de theorie en (al dan niet eerder al) verworven kennis immers in de praktijk gebracht worden en dan zal ieder groepslid een steentje moeten kunnen bijdragen.

Doelgroep:

De minor Arbeidsrecht richt zich op studenten die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de HRM-er, de (sociaal) juridische dienstverlener en de leidinggevende (manager). Aangezien in de minor Arbeidsrecht aandacht wordt besteed aan zowel de verbreding als de toepassing van arbeidsrechtelijke kennis van de student is het nodig dat de student bij de aanvang al beschikt over enige arbeidsrechtelijke kennis uit de eigen opleiding. Neem bij twijfel vooral even contact op met genoemde contactpersoon.

Voor iedereen die werkt in een (internationaal) bedrijf en te maken krijgt met personeel en/of werknemersstromen is het beschikken over arbeidsrechtelijke know how een pré.

Literatuur

Wettenbundel Arbeidswetgeving van Prof. W. Roozendaal (meest recente druk).

Evt. readers en overig studiemateriaal worden op de digitale leeromgeving geplaatst.

Rooster

Gemiddeld drie keer per week bezig met groepsopdrachten of hoor/ werkcolleges. (Maximaal 8 uur per dag)

Twee á drie keer per blok een individuele schriftelijke toets of schrijfopdracht.

Het rooster is nog niet bekend, maar de minor zal veelal op drie dagen worden geroosterd. Per week verschillen de ingeroosterde dagen. Het rooster wordt ongeveer twee weken voor de start van de minor bekend gemaakt.

Toetsing

Minor Arbeidsrecht - 30 ECTS

Studiedeel - Aantal EC's - Toetsvormen
De Arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen (individueel)

De Positie van de Werknemer - 4 - tentamen (individueel)

De Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen (individueel)

Grote opdrachten 1 en 2 (o.a. Moot Court) - 2x3 - producten en presentatie (groep)

De Arbeidsrechtpraktijk - kleine opdrachten - 6 - producten ('pressure cooker' opdrachten)

Jij als juridisch Adviseur - 6 - Verdeeld over schrijfopdrachten (producten) en
reflectieverslag - eindgesprek (individueel)

Herkansingsmogelijkheden:

schriftelijke en individuele toetsen kunnen centraal herkanst worden. Student mag twee kansen per studiejaar benutten (toetsen worden per semester twee keer aangeboden).

Groepsopdrachten en groepsproducten kunnen, indien onvoldoende en in overleg met de docenten, herkanst worden in het lopende studiejaar/semester. Indien na herkansing alsnog onvoldoende of als niet is voldaan aan de verplichte aanwezigheidseis zal de student dit onderdeel moeten herkansen in een nieuwe (minor)groep.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Kosten: Kosten voor het aanschaffen van de wettenbundel (ongeveer 30 euro) en evt. readers.

Vragen over de minor?
Contact Minke Kroon, m.m.kroon@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Chiara Tdlohreg, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.