Kies op maat

Inloggen Menu

Projectmanagement

Iedere organisatie streeft voortdurend naar verbetering. Veranderingsprocessen op velerlei terrein worden gestart om nieuwe organisatiedoelen te bereiken. Of het nu gaat om productinnovatie, marketing & sales, automatisering, kwaliteitszorg, fusie, outsourcing of HRM, al deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze plaatsvinden buiten de routine van alledag en dat er multidisciplinair moet worden samengewerkt. Werken in projecten stelt hoge eisen aan de betrokkenen: er worden zichtbare resultaten verwacht. Enthousiaste projectmedewerkers krijgen te maken met verschillende, soms tegengestelde belangen. Een gemeenschappelijke werkwijze biedt dan de basis van waaruit doelmatig en efficiënt gewerkt kan worden. Dit semester biedt deze basis: een systematische aanpak enerzijds en de ontwikkeling van noodzakelijke communicatieve vaardigheden anderzijds.

In de minor worden projectmanagementmethodieken als PRINCE2, PMBOK, Projectmatig Creëren en Agile/Scrum behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de zg. zachte kanten als Groepsdynamica, Gedragsbeïnvloeding, Conflicthantering en Presentatietechnieken. Interessante gastsprekers delen hun ervaringen uit de praktijk.

Leerdoelen

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Projectdoelstellingen formuleren in termen van meetbare resultaten.
Toets matrix:  T7PM1   – Business case +T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Aangeven aan welke criteria gewenste resultaten moeten voldoen.
Toets matrix:  T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Op basis van projectdoelen, een project plannen in beheersbare fasen.
Toets matrix: T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Een projectorganisatie opzetten enoperationeel maken.
Toets matrix: T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
De risico's van een project in kaart brengen en beheersen.
Toets matrix: T7PM1   – Business case + T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Tijdig knelpunten en veranderende omstandigheden signaleren en analyseren en zo nodig corrigerende maatregelen treffen.
Toets matrix:  T7PM3a – Eindrapport

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
De haalbaarheid van project economisch onderbouwen.
Toets matrix: T7PM1   – Business case + T7PM2a – Plan van aanpak

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
De eventuele juridische gevolgen van het project inzichtelijk maken.
Toets matrix: T7PM3a – Eindrapport

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Knelpunten bespreekbaar maken met de opdrachtgever.
Toets matrix: T7PM3a – Eindrapport

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Over het belang en de voortgang van het project communiceren met diverse betrokken partijen.
Toets matrix: T7PM3a – Eindrapport

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
De projectresultaten presenteren en overdragen aan relevante betrokkenen.
Toets matrix: T7PM2b – Presentatie plan van aanpak + T7PM3b – Presentatie eindrapport

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Het project evalueren en verantwoorden.
Toets matrix: T7PM4   – Individueel procesverslag

BEROEPSHANDELINGEN cq LEERDOELEN:
Schriftelijke plannen, rapportages en andere projectnotities maken.
Toets matrix: T7PM3a – Eindrapport

T7PM1   – Business case
ECTS: 6  
Niveau: 2
Individueel / Groep: G

T7PM2a – Plan van aanpak
ECTS: 6
Niveau: 2
Individueel / Groep: G

T7PM2b – Presentatie plan van aanpak
ECTS: 2  
Niveau: 2
Individueel / Groep: G

T7PM3a – Eindrapport        
ECTS: 7  
Niveau: 3
Individueel / Groep: G

T7PM3b – Presentatie eindrapport
ECTS: 3  
Niveau: 2
Individueel / Groep: G

T7PM4   – Individueel procesverslag
ECTS: 6  
Niveau: 2
Individueel / Groep: I

Totaal ECTS 30

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Peter Laan, p.n.j.laan@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Propedeuse behaald en 40 EC in de hoofdfase

De minor is opgezet voor deeltijd- en duale studenten. Voltijdstudenten kunnen alleen worden toegelaten, indien zij over voldoende werkervaring beschikken. Ben jij voltijdstudent? Stuur dan z.s.m. een overzicht van jouw werkervaring en referenties ter beoordeling naar docent Peter Laan (p.n.j.laan@hva.nl). Vergeet dit niet, om problemen bij de toelating te voorkomen.

Toetsing

Documenten/presentaties - Groep/individueel - Code - ECTS

Business case - Groep/ individueel - PM1 - 6
Presentatie plan van aanpak - Groep/ individueel - PM2b - 2
Plan van aanpak - Groep/ individueel - PM2a - 6
Presentatie eindrapportage - Groep/ individueel - PM3b - 3
Eindrapportage - Groep/ individueel - PM3a - 7
Individueel procesverslag - Individueel - PM4 - 6

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

​​Naast literatuuradvies in college, onderstaand materiaal
-Projectmanagement, Roel Grit, druk 7, ISBN 9789001850210
-Projectmatig creëren 2.0, Jo Bos, Ernst Harting, ISBN 9055943991
-Rapporteren, Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Cat, ISBN 9001163696

Rooster

De minor wordt in september 2020 en februari 2021 aangeboden op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 

De contacttijd bestaat uit hoor- en werkcolleges, onderzoeken en practica.