Kies op maat

Inloggen Menu

Visual Interface Design

De visual interface designer ontwerpt de 'look & feel & touch' van een gebruiksvriendelijke, communicatieve en betekenisvolle interactieve media toepassing. Als deelnemer aan de minor visual interface design ontwikkel en verdiep je de kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor het ontwerpen hiervan.   Het lesprogramma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de student tot visual interface designer door het aanleren van (onbewuste) beslissingsprocessen, kennis en vaardigheden die de basis zijn van goede visuele oplossingen. De student wordt in verschillende opdrachten voortdurend uitgedaagd te onderzoeken en experimenteren door maken en doen. De student leert creatieve oplossingen te zoeken voor complexe problemen en deze oplossingen te visualiseren, onderbouwen en over te dragen.

Leerdoelen

Leerdoelen
Het ontwikkelen van een autonome persoonlijkheid, die praktische oplossingen zoekt vanuit zijn eigen kennis, smaak, creativiteit en inzicht en die daarmee anderen kan overtuigen van de waarde van zijn werk.

Een ontwerpershouding
 1. de bewustwording van eigen persoonlijkheid en creativiteit als stuwende factor bij ontwerpvraagstukken

 2. ontwikkelen van een persoonlijke visuele signatuur

 3. ontwikkelen van een authentieke, persoonlijke visie op vormgeving

 4. leren onderzoeken en experimenteren

 5. de bewustwording van zijn plaats in het werkveld en zijn toekomstige beroepsrol

Ambachtelijke vaardigheden

 1. aanleren, ontwikkelen en verfijnen van praktische vaardigheden voor het ontwerpen met vorm, kleur, grid, typografie, beeld en beweging

 2. toepassen van deze vaardigheden in visueel ontwerp voor digitaal interactieve producten

 3. beheersing van gereedschap: schetsen/tekenen, visualiseren, interface patterns, HTML/CSS, prototyping tools, photoshop, illustrator, indesign, after effects 

 4. beïnvloeden van menselijk gedrag door vormgeving: cognitieve psychologie, sociologie, semiotiek

 5. toepassen van voorkennis: ideeontwikkeling, briefing/debriefing, ontwerpprocessen, -methodes en principes, visual- & interaction design, user experience design en prototyping

Theoretische kennis

 1. bewustwording en duiding van omgevingsfactoren die het ontwerpproces beïnvloeden: tijd, geld, ethiek, politiek, strategie, techniek of platform

 2. bewustwording en duiding van de invloed van vormgeving in het leven van de gebruiker

 3. bewustwording en duiding van de rol die vormgeving speelt/speelde in de maatschappij

Competenties

Tijdens de periode van de minor wordt gewerkt aan de volgende CMD competenties.

1. Begrijpen en kaderen

c. Een CMD'er kiest doelgericht passende ontwerptheorieën en –methodieken, en kan keuzes onderbouwen.

2. Conceptualiseren 

a. Een CMD'er is in staat om trends en ontwikkelingen mee te nemen en toe te passen in het ontwerp. 

b. Een CMD’er gebruikt passende creatieve methoden en technieken voor het ontwikkelen van ideeën (oplossingsrichtingen) en maakt onderbouwde keuzes. 

c. Een CMD'er is in staat om creativiteit in te zetten en te experimenteren om nieuwe wegen te verkennen.

3. Verbeelden en maken 

a. Een CMD’er kan ideeën verbeelden, beschrijven, concreet maken en overdragen aan anderen. 

b. Een CMD’er maakt passende prototypes met een specifiek doel als onderdeel van het iteratief ontwerpproces. 

c. Een CMD’er past ontwerpprincipes (op vormgevings-, interactie- en technisch vlak) toe en heeft oog voor detail. 

d. Een CMD’er durft te experimenteren om tot een oplossing te komen.

4. Evalueren
a. Een CMD’er is kritisch op het eigen werk met als doel dit te verbeteren en zoekt actief naar feedback.

b. Een CMD’er is in staat om de ethische gevolgen van het ontwerp te verantwoorden. 

c. Een CMD’er evalueert de vorderingen continu met gebruikers, andere stakeholders, experts en collega's.

5. Multidisciplinair samenwerken 

b. Een CMD’er kan samenwerken met andere disciplines en maakt de vertaling naar het eigen ontwerp.

6. Manifesteren en presenteren 

a. Een CMD’er kan overtuigend communiceren d.m.v. een valide onderbouwing. 

b. Een CMD’er beheerst verschillende communicatievormen en presentatiestijlen; een CMD’er kan inspireren, informeren, overleggen, overtuigen en motiveren. 

c. Een CMD’er werkt vanuit passie en betrokkenheid en dat zie je terug in de kwaliteit van het werk.

8. Ontwikkelen en reflecteren 

a. Een CMD’er reflecteert tijdens het ontwerptraject op kwaliteit van eigen handelen en stuurt bij. 

b. Een CMD’er reflecteert op de kwaliteit van het product en trekt hier lering uit. 

c. Een CMD’er stuurt zichzelf bij ten aanzien van de eigen ontwikkeling.

9. Onderzoeken 

a. Een CMD’er toont een onderzoekende houding. 

b. Een CMD’er kan zelf onderzoek verrichten en passende methodes hanteren. 

d. Een CMD’er trekt de conclusies uit het onderzoek en past deze toe in het ontwerp

Ingangseisen

CMD-studenten kunnen dit programma als themasemester of als minor volgen. Voor CMD-studenten die VID als minor willen volgen, geldt dat je je propedeuse en 40 EC in de hoofdfase moeten hebben behaald op het moment dat de minor start. Voor studenten van een andere opleidingen gelden de toelatingseisen van je eigen opleiding voor het volgen van een minor (zie OER van je opleiding).

Hoewel het geen formele toelatingseisen betreffen, kunnen studenten deelnemen op basis van een persoonlijk portfolio met:
 • aantoonbare beheersing van gereedschap: schetsen/tekenen, visualiseren, interface patterns, HTML/CSS, prototyping tools, photoshop, illustrator, indesign, after effects
 • aantoonbare voorkennis op het gebied van: ideeontwikkeling, briefing/debriefing, ontwerpprocessen, -methodes en principes, visual- & interaction design, user experience design en prototyping


Literatuur

Nader te bepalen.

Rooster

Er wordt naar gestreefd instructie, werken, feedback, coaching en evalueren enkele dagen per week mogelijk te maken volgens het studiomodel. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden die de organisatie en omstandigheden bieden. Het rooster wordt twee weken voor aanvang van de minor bekend gemaakt via rooster.hva.nl

Contacturen:

12

Toetsing

De minor visual interface design is ingedeeld in 2 modules:  

1. visual interface design 1: Typografie & Webtypografie, Grid, Kleur & Beeld(taal), Ontwerpen 1 (12 ects)

2. visual interface design 2: Interface & Beweging, Interface & Interactie, Ontwerpen 2 (16 ects)

Daarnaast is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling (2 ects)

In de modules die bestaan uit colleges, workshops, masterclasses en feedbacksessies wordt gewerkt met verschillende materialen, tools en deliverables. Elke module start met vakken waarin je individueel je ambachtelijke vaardigheden oefent. Daarna worden deze vaardigheden getoetst in een ontwerpopdracht. De ontwerpopdrachten zijn gesimuleerd, gebaseerd op praktijksituaties of concrete vragen vanuit opdrachtgevers en kunnen groepsprojecten zijn.

Het ontwerpwerk wordt afgewisseld door excursies, gastcolleges en lezingen over onderwerpen die direct van invloed zijn op het werkveld van de visual interface designer. Denkbare onderwerpen zijn o.a. ontwerppraktijk, ontwerptheorie, film, fotografie, kunstgeschiedenis, trends en ontwikkelingen in visueel design, ethiek, politiek, strategie.

De minor wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Er is 1 herkansingsmogelijkheid.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Nicole Frank, n.frank@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl

Kosten:
Houd rekening met kosten voor een studiereis, de aanschaf van een museumjaarkaart, reiskosten naar musea, software licenties, materialen en printkosten voor de verschillende opdrachten.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen. Er zijn 4 plekken beschikbaar voor Kies op Maat studenten.