Kies op maat

Inloggen Menu

Jongerenwerk in de Grote Stad

Straat

Ben je streetwise en booksmart? Dan is deze minor misschien iets voor jou!  

Onze studenten zijn sociale professionals die de taal spreken van jongeren. Som zelfs letterlijk in de vorm van straattaal of online op instagram of snapchat. Ze hebben kennis van de leefwereld van jongeren en van de systeemwereld. Hun gereedschapskist met methodieken is goed gevuld en ze kunnen beleid vertalen naar geschikte interventies. Ze geven jongeren een stem en ondersteunen bij het volwassen worden. Als jij je herkent in dit profiel, of een beetje, want alles is te leren... schrijf je dan in voor deze minor.

Noodzaak

Het Parool kopte eind vorig jaar: "Jongerenwerk is geen luxe, maar bittere noodzaak!" Dat blijkt ook uit de oproep van oud-minister Grapperhaus van Justitie om meer te investeren in jongerenwerk om criminaliteit te voorkomen. De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren fors in het jongerenwerk. Niet alleen om criminaliteit tegen te gaan, maar ook om jongeren positief te laten opgroeien. In deze minor werken onderwijs, onderzoek en de praktijk samen aan de professionalisering van jongerenwerkers. Veel studenten deden in de minor contacten op waarmee ze een baan vonden.

Beroep

Het beroep van jongerenwerker gaat over het begeleiden van jongeren in hun vrije tijd. Doel is jongeren te laten te participeren in de maatschappij, ze te activeren en te leren om zich op een effectieve manier te uiten. Je doet dit door contact te leggen met jongeren op plekken waar ze rondhangen: op straat, op school of online. Je wijst ze op activiteiten of organiseert ze samen met hen. Je werkt hierbij vanuit de talenten van jongeren, dat kan hiphop of voetbal zijn maar net zo goed mode ontwerpen of koken. Je werkt aan duurzame talentontwikkeling waardoor jongeren verder komen in hun leven. 

Er is maar 1 minor jongerenwerk

De Hogeschool van Amsterdam biedt als enige hogeschool in Nederland een minor Jongerenwerk aan. Het programma is zowel verbredend als specialiserend en heeft zijn basis in de praktijk. De pedagogische opdracht is het centraal thema.

De minor is bedoeld voor (Social Work) studenten die zich willen specialiseren tot jongerenwerker, maar wordt ook vaak gevolgd door studenten die hun opleiding willen verbreden, zodat ze beter leren werken met jongeren, zoals medewerkers bij een jongerenpunt, wijkteam of reclassering, jeugdzorgmedewerkers, schuldhulpverleners, leerplichtambtenaren, leraren, jongerencoaches etc.   

Flexibel programma

De minor is de afgelopen jaren steeds vernieuwd en aangepast. Het programma is niet statisch; waar mogelijk wordt er ingespeeld op de actualiteit. Methodisch en theoretisch blijft de minor relevant door de samenwerking met het lectoraat Jongerenwerk, Youth Spot. Belangrijk onderwerp in de lessen is hoe jongeren hun levens vormgeven: thuis, op school, met hun vrienden en als grootgebruikers van media en digitale cultuur. De inhoud wordt steeds aangepast op grond van actuele kennis over leefwerelden van jongeren.  

Inmiddels is er een breed alumni-netwerk van jongerenwerkers die ingezet worden voor gastlessen en praktijkbezoeken. Daarnaast wordt samengewerkt met jongerenwerkorganisaties in Amsterdam en Utrecht voor het praktijkonderzoek. Internationaal wordt samengewerkt met hogescholen in Gent, Keulen en Kouvola (Finland). 

Jongeren

In de minor is volop contact met jongeren. Dit kan onder andere in de onderzoekwerkplaats. In het tweede deel van de minor wordt de methodiek Edutainment uitgevoerd met een groep eerste jaars Social Work studenten. Zo kunnen alle mogelijkheden van het jongerenwerk worden ervaren.

In juni 2019 was het kinderprogramma "Later als ik groot ben" met Jochem van Gelder te gast bij de minor Jongerenwerk. De 12-jarige Joelle wil graag jongerenwerker worden en hoorde van ons hoe dat zou kunnen.

https://youtu.be/V1RX2oPECHY 


Leerdoelen

• Je verdiept je - o.a. door middel van de aangeboden theorie en het praktijkgericht onderzoek - in visie, beleid en methodiek van het jongerenwerk dat in stedelijke gebieden, nationaal en internationaal plaatsvindt. Op basis hiervan ben je in staat een eigen visie op het jongerenwerk te verwoorden en te beschrijven.
• Je hebt na afloop kennis van de leefwereld van de jongeren van nu. Je hebt weet van jongerencommunicatie, zowel online als off-line. Je kan deze uitingen interpreteren en in hun context plaatsen. Daardoor ben je in staat contacten met jongeren te leggen, te onderhouden en vanuit deze relatie agogisch met hen te werken.  

• Je hebt werkzame methodieken bestudeert en kan die gericht inzetten. 

• Je hebt inzicht in en kennis van de pedagogische opdracht van het Jongerenwerk.

• Je kan werken met de geleerde coachmethodiek en weet die met een doelgroep in de praktijk te brengen.
• Je hebt inzicht in het netwerk van organisaties waar het jongerenwerk gebruik van maakt.

Ingangseisen

Ervaring in het werken met jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar, als vrijwilliger of tijdens een stage is aanbevolen. Als deeltijd-student met maar 1 dag beschikbaar voor onderwijs, dien je te beschikken over een relevante praktijk. Indien je daar niet over beschikt, dan moet je het meerdaagse voltijdprogramma volgen.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 1. 'Handboek modern Jongerenwerk', Veenbaas, Noorda, Anbaum, VU uitgeverij, 2011.
 2. 'Leefwerelden van jongeren', Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman, Coutinho, 2019 (let op derde druk!) 
 3. 'Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkeningswerk, verbindingswerk.' Abdallah, S., Kooijmans, M., & Sonneveld, J., Coutinho, 2016
 4. 'Jongerenwerk Nieuwe Stijl'. Frank van Strijen,  SWP, 2012.
 5. 'Kleine stappen, grote overwinningen'. Jongerenwerk historisch beroep en perspectief. Metz, J. Amsterdam: SWP, 2011
 6. 'Praktijkonderzoek in zorg & welzijn'. Cyrilla van der Donk & Bas van Laanen. Coutinho Bussum 2019.
 7. 'Hoe jongerenwerkers werken aan preventie', Judith Metz en Jolanda Sonneveld, SWP, 2020

Deze literatuurlijst kan nog worden aangevuld of gewijzigd.

Aanbevolen literatuur:

 1. 'Jongerenwerker'.  Competentieprofiel, Corrie van Dam en Niels Zwikker,  Movisie,  2008 ISBN 978-90-8869-026-6
 2. 'Jeugdbeleid in transitie', Jan Bekker en Toby Witte, Couthino, 2014
 3. 'Een theorie van presentie'. Andries Baart, Boom Lemma, 2014
 4. 'Hoeklijnen, ambulant jongerenwerk', Jan Schellekens, SWP, 1998
 5. 'Kapot moeilijk' Jan Dirk de Jong, Aksant Amsterdam 2007 (download pdf via rebond.nl)
 6. 'Battle zonder knokken' talentcoaching voor risicojongeren, Maike Kooymans. SWP Amsterdam  2009

Rooster

Er zijn 2 vaste lesdagen is waarvan woensdag (ov) de gehele dag (VT en DT); daarnaast twee andere dagdelen voor VT. Incidenteel kan ook voor DT op een andere dag een deelprogramma worden aangeboden. Indien je als DT student niet over een relevante praktijk beschikt dan moet je het meerdaagse VT programma volgen.

Contacttijd:

Onderwijsdag (VT en DT) 16 x 8 = 128

Toetsing 8 x 3 = 24

Edutainment 8 x 5 = 48

Onderzoek 20 x 4 = 80

Toetsing

STUDIEDEEL, AANTAL EC, TOETSVORM:

1. De collegeserie: 'Leefwerelden van Jongeren' (3 studiepunten); toetsvorm: thuistoets en opdracht
2.      Training: Edutainment-coach (3 studiepunten); toetsvorm: tentamen
3.      Uitvoering Edutainment (4 studiepunten); toetsvorm: uitvoering en reflectie
4.      Het beleid- en methodiekprogramma (6 studiepunten; 3 in kwartaal 1, 3 in kwartaal 2); toetsvorm: tentamen
5.      Serie Good Practices (4 studiepunten; 2 in kwartaal 1, 2 in kwartaal 2); toetsvorm: essay
6. Onderzoek (10 studiepunten); toetsvorm: onderzoek en presentatie

Herkansingen zoveel mogelijk binnen het semester, indien nodig buiten het semester.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor
Contact Marco Bijl, m.p.g.bijl@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Meer weten? Kijk ook YouTube film Jongerenwerk in de grote stad

Voor Kies op Maat zijn tenminste 5 plaatsen beschikbaar.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.