Kies op maat

Inloggen Menu

Sociaal Werk in Stad en Straat

Ben je als sociaal professional van de gemeente of van de wijkbewoner? Richt je het Huis van de Wijk in voor bewoners die al heel lang in de buurt wonen, of voor nieuwe bewonersgroepen, zoals statushouders? Is het huisvesten van mensen met een GGZ-achtergrond in stadswijken ook goed voor bewoners uit de buurt? Kom je op voor het zwakste belang of voor iedereen? Wat het betekent om als sociaal professional in stedelijke context aan de slag te gaan vormt een rode draad door de minor. Je ontwikkelt een product dat de praktijk helpt in de wijkgerichte aanpak.

In deze minor leer je een diverse kijk op de straat en de stad te ontwikkelen en hoe je als sociaal professional balanceert tussen spanningsvelden die daaruit voortkomen. We focussen in de minor op het werken in Amsterdamse complexe wijken omdat in deze gebieden de meest kwetsbare bewoners in toenemende mate samenwonen. We leren je om een digitale kaart te maken van een wijk, om op basis van informatie een analyse te maken. Hiermee ontwikkel je een product voor de praktijk.

De minor bestaat uit drie leerlijnen. In de theorielijn krijg je theorie aangereikt over grootstedelijke kwesties en de invloed hiervan op sociaal werk. Deze leerlijn is onderverdeeld in afzonderlijke thema’s, onder andere: stedelijke ontwikkelingen zoals toenemende ongelijkheid, diversiteit en gentrificatie; sociaal schaduwwerk; mensenrechten; empowerment en ervaringsdeskundigheid. 

In de tweede leerlijn de praktijklijn ga je, samen met andere studenten, een vraagstuk uit de praktijk in kaart brengen, onderzoeken en een product ontwikkelen dat de praktijk in beweging brengt. Binnen de praktijklijn doe je onderzoek in de praktijk, woon je bijeenkomsten bij en kom je in contact met wijkprofessionals en/of bewoners.

Tijdens de intervisielijn staat het eigen handelen van jou als sociaal professional centraal. Er worden diverse methoden ingezet om de opgedane kennis en ervaringen vanuit de theorie- en praktijklijn te kunnen vertalen naar je eigen rol en houding als sociaal professional.   

De minor Sociaal Werk in Stad en Straat werkt nauw samen met het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van Lex Veldboer. Voor meer informatie: https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken.html

 

Leerdoelen

LEERDOELEN / COMPETENTIES

  • Je krijgt kennis van de rol van sociale professionals in een steeds veranderlijke stedelijke omgeving.  Denk aan de buurtteams in Amsterdam.
  • Je past theoretische kennis over sociale professionals in aandachtswijken/ ontwikkelbuurten toe op eigen praktijkvoorbeelden en -ervaringen.
  • Je verzamelt kwantitatieve (geografische) en kwalitatieve (verhalen) gegevens over een wijk. 
  • Je ontwikkelt een innovatieve benadering voor een praktijkprobleem in de vorm van een digitale kaart, door kennis te combineren uit verschillende bronnen.
  • Je laat zien verantwoording te nemen voor je leerproces buiten het aanbod van de minor om (strippenkaartactiviteiten).
  • Je reflecteert, door middel van verschillende creatieve methoden, op je professionele en persoonlijke ontwikkeling als sociaal werker en geeft feedback aan andere studenten.

Ingangseisen

Geen specifieke toelatingseisen.
Vanwege de studielast is affiniteit met het onderwerp noodzakelijk.

Literatuur

Voor de start van elke afzonderlijke module wordt duidelijk welke literatuur er per dag gelezen dient te worden. Deze literatuur is in bijna alle gevallen te downloaden of wordt verstrekt door de minor.
- Veldboer, L. (2018). De stad als setting van sociaal werk: werken aan het zwakste belang in een stad uit balans. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Sociaal Werken.
- Welschen, S. en L. Veldboer (2019). Sociaal werken in stadswijken waar problemen zich opstapelen. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46) 3, 34-365
 - Dibbits, A. & Eijkman, Q. (2017). Sociaal Werk en Mensenrechten. Hogeschool Utrecht. https://onderzoek.hu.nl/~/media/LLL/Docs/Factsheets/2017HUMensenrechtenSociaalWerk.pdf?la=nl 
- Huber (2018). ‘Samen hebben we het voor elkaar gekregen’: democratiserend werken in zelfbeheerde voorzieningen.

Rooster

Op maandag vindt de theorielijn en praktijkbegeleiding plaats. Voor het praktijkproduct is het de bedoeling dat de voltijd student een dag per week doorbrengt in de praktijk. Dat kan letterlijk in de organisatie van je opdrachtgever zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook in een buurt zijn. Het gaat erom dat je de context en doelgroep leert kennen. Daarnaast krijgen voltijd studenten intervisie op donderdag of maandag. 

Voor deeltijd studenten is de praktijklijn in de context van de eigen organisatie. Deeltijd studenten krijgen de intervisie en praktijkbegeleiding op maandag.

Toetsing

Elke leerlijn wordt afgesloten met een afzonderlijk eindcijfer, dus er zijn in totaal drie eindcijfers in SIS. Om het vak te behalen moet je van alle drie de leerlijnen afzonderlijk een voldoende hebben behaald.

Theorielijn: Elk thema wordt afgesloten met een eigen toetsopdracht. De criteria worden door de coördinator aan het begin kenbaar gemaakt. Elke toetsopdracht moet afgerond zijn met een voldoende. Het eindcijfer van de theorieleerlijn is het gemiddelde van vijf theorieopdrachten. 

Praktijklijn:  In het eindproduct (o.a. de digitale kaart) zijn alle bevindingen van de praktijkopdracht verzameld. Het eindproduct wordt aan het eind van de minor beoordeeld en dit vormt het eindcijfer van de praktijklijn. De inhoud wordt beoordeeld aan de hand van criteria. 

Intervisielijn: De toetsing voor deze leerlijn bestaat uit een verslag, presentatie en presentie. De beoordelingscriteria worden in de handleiding kenbaar gemaakt. 
Voor alle toetsen is er een herkansing in de eerst volgende toetsperiode.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Meta de Lange: m.m.de.lange@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Kosten: Lunch tijdens de 'Op pad in eigen stad' dag en eventueel een excursie.

Er zijn vier plekken voor Kiesopmaat-studenten gereserveerd.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.