Kies op maat

Inloggen Menu

Sociale Inclusie in Aandachtswijken

​Door de ontwikkelingen in beleid en praktijk verschuift hulp en dienstverlening steeds meer richting ondersteunen en faciliteren. Sociaal werkers  gaan niet direct aan de slag met vragen van burgers, maar vragen zich af wat zij kunnen doen om burgers te ondersteunen in het zelf oplossen van hun problemen. Bij voorkeur doen zij dit duurzaam en in samenhang met de context van de wijk en het sociale netwerk: familie, straat, buurt, vrienden, collega’s of kennissen. Professionals hebben voor het bevorderen dat mensen met behulp van hun sociale netwerken verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, een andere manier van kijken en werken nodig; zo zorgen we niet meer voor mensen maar zorgen we dat mensen het zelf (kunnen) doen.

Om dat te bereiken is contact maken met de leef- en belevingswereld van mensen belangrijk. Nabijheid, samenredzaamheid, ervaringskennis, cliëntsturing en sociaal ondernemerschap zijn termen die bij de nieuwe beroepshouding passen. Er is geen kant-en-klaar pakket voor inclusief, outreachend en wijkgericht werken, maar in de minor reiken we verschillende manieren van denken en kijken aan. We helpen oog te krijgen voor de vraag achter de vraag en voor het zien van sociale structuren en verbindingen. Absolute antwoorden bestaan niet; zeker niet in de ingewikkelde sociale processen en structuren waarmee sociale professionals te maken krijgen. In de minor ‘sociale inclusie in aandachtswijken’ leren deelnemers om meer integraal en verbindend te gaan denken en werken.

Leerdoelen

De leerdoelen van de minor Sociale inclusie in aandachtswijken zijn:  - De student past kennis over outreachende en inclusieve theorieën toe op eigen praktijkvoorbeelden en ervaringen.  - De student reflecteert op zijn/haar professionele en persoonlijke ontwikkeling als outreachend en inclusief werker.  - De student onderbouwt een eigen standpunt over outreachend en inclusief werken met relevante theorie, maatschappelijke waarden, beroepsnormen en eigen ervaringen.  - De student ontwikkelt een innovatieve benadering voor een praktijkprobleem door kennis te combineren uit verschillende bronnen.   De leerdoelen worden verder gespecificeerd voor de verschillende onderdelen en bijeenkomsten.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Simona Gaarthuis, s.a.m.gaarthuis@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle studenten van de HvA. Daarnaast zijn vier plekken voor KOM-studenten gereserveerd. Vanwege studielast is affiniteit met het onderwerp noodzakelijk.

Toetsing

Portfolio
- kennisvragen
- reflectieopdrachten
- presentatie (met onderbouwing)
- strippenkaart
- presentie

Praktijkproduct
Uitgewerkt plan van aanpak ten behoeve van het praktijkproduct (30%)
Eindproduct  (70%)
Individuele procesverslag

Buurtzaak (https://www.debuurtzaak.nl/)
Groepsopdracht

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

- Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek. Houten: Noordhoff Uitgevers (of ander onderzoeksboek dat is gebruikt tijdens de opleiding).

 - Duinkerken, G., Wesdorp, P. en Jungmann, N. (2015). De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk. Downloaden via Platform 31.

 - Gunster. B (2015). Huh?! De techniek van het omdenken. Utrecht: AW Bruna.

 - Kowalk, H. (2015). Het andere perspectief. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie http://www.hva.nl/akmi/publicaties/content/publicaties-algemeen/het-andereperspectief.html

 - Regenmortel, T. van (2011). Lexicon van Empowerment, Marie Kamphuis Stichting, Utrecht. Downloaden via website Eropaf!

 - Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten. Hogeschool van Amsterdam. Downloaden via Eropaf!

- Veldboer, L. (2017) Lectorale rede


Voor de start van de minor wordt duidelijk welke literatuur er per themadag gelezen dient te worden. Deze literatuur is in bijna alle gevallen te downloaden of wordt verstrekt door de minor.

Rooster

Voor Voltijd: een lesdag, een trainingsdag en een praktijkdag.

Voor Deeltijd: een lesdag, praktijkopdracht en trainingsopdrachten.