Kies op maat

Inloggen Menu

Sociaal Werk in Stad en Straat

Ben je als sociaal professional van de gemeente of van de wijkbewoner? Richt je het Huis van de wijk in voor bewoners die al heel lang in de buurt wonen, of voor nieuwe bewonersgroepen, zoals statushouders? Is het huisvesten van mensen met een GGZ achtergrond in stadswijken ook goed voor bewoners uit de buurt? Kom je op voor het zwakste belang of voor iedereen? Jij ontwikkel een product die de praktijk in beweging brengt!

In deze minor leer je naast theoretische kennis over complexe Amsterdamse wijken, een diverse kijk op de straat en de stad te ontwikkelen en hoe je als street level professional balanceert tussen spanningsvelden die daaruit voortkomen. We focussen in de minor op het werken in aandachtswijken/complexe wijken omdat in deze gebieden de meest kwetsbare bewoners in toenemende mate samenwonen. We leren je om een digitale kaart te maken, van een wijk, om op basis van informatie een analyse te maken. Hiermee ontwikkel je een product voor de praktijk.

De minor bestaat uit drie leerlijnen. In de moduleleerlijn krijg je theorie aangereikt over grootstedelijke kwesties en de invloed hiervan op sociaal werk. De module is onderverdeeld in vier afzonderlijke thema’s: 1. Stedelijk Sociaal Werken. 2. Community organizing. 3. Sociaal Werk en Mensenrechten. 4. Empowerment. Ieder thema heeft 3 lessen (4 x 3 lessen) na de les volgt een aanverwante opdracht.

In de tweede leerlijn de praktijkproductlijn ga je, samen met andere studenten, een vraagstuk uit de praktijk in kaart brengen, onderzoeken en een product ontwikkelen die de praktijk in beweging brengt. Binnen de praktijkproductlijn werk je nauw samen met wijkprofessionals en/of bewoners.

Tijdens de trainingslijn wordt de theorie van de modulelijn gekoppeld aan de praktijk. Er worden diverse middelen en trainingsvormen ingezet om ‘nieuwe’ kennis en ervaringen op te doen. Wat het betekent om als sociaal professional in stedelijke context aan de slag te gaan vormt een rode draad door de trainingslijn heen.

De minor Sociaal Werk in Stad en Straat werk je nauw samen met het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van Lex Veldboer. Voor meer informatie: https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken/lectoraat-stedelijk-sociaal-werken.html

Leerdoelen

- Je leert een digitale kaart van een wijk te maken om de situatie te kunnen analyseren.

- Je ontwikkelt, met andere studenten, aanvullende kennis over aandachtswijken/ ontwikkelbuurten. - Je ontwikkelt een innovatieve benadering voor een praktijkprobleem in de vorm van een product, door kennis te combineren uit verschillende bronnen.
- Je krijgt kennis van dilemmas van street level professionals en past  theoretische kennis over street level professionals als moral agents in aandachtswijken/ ontwikkelbuurten toe op eigen praktijkvoorbeelden en -ervaringen.
- Je reflecteert op je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling als street level professional en geeft feedback aan andere studenten.
- Je laat zien verantwoording te nemen voor je leerproces buiten het aanbod van de minor om (strippenkaartactiviteiten).

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Simona Gaarthuis, s.a.m.gaarthuis@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Geen specifieke toelatingseisen.

Toetsing

Elke leerlijn wordt afgesloten met een afzonderlijk eindcijfer, dus er zijn in totaal drie eindcijfers in SIS. Om het vak te behalen moet je van elke  drie de leerlijnen afzonderlijk een voldoende hebben behaald.

Modulelijn: elke module (4) wordt afgesloten met een eigen toetsopdracht (presentatie, schriftelijke opdracht of toets). De criteria wordt door de coördinator aan het begin kenbaar gemaakt. Elke toetsopdracht moet afgerond zijn met een voldoende. Het eindcijfer van de moduleleerlijn is het gemiddelde van de vier modules.

Praktijkproductlijn:  het praktijkproduct bestaat uit drie onderdelen: a) het plan van aanpak, b) de onderbouwing van het eindproduct en c) het eindproduct zelf. Iedere toetsopdracht dient afzonderlijk een voldoende te zijn.

Trainingslijn: de toetsing voor de trainingsleerlijn bestaat uit een portfolio en een portfoliogesprek. De weging is 70% verslag en 30% presentative.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Voor de start van elke afzonderlijke module wordt duidelijk welke literatuur er per dag gelezen dient te worden. Deze literatuur is in bijna alle gevallen te downloaden of wordt verstrekt door de minor.
- Veldboer, L. (2018). De stad als setting van sociaal werk: werken aan het zwakste belang in een stad uit balans. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Sociaal Werken.
- Welschen, S. en L. Veldboer (2019). Sociaal werken in stadswijken waar problemen zich opstapelen. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46) 3, 34-365
- Verhagen, C. en M. Buster (2018). Sterk en zwak in Amsterdam. Een analyse van elf leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden. GGD Amsterdam/ Gemeente Amsterdam
-  Gemeente Amsterdam. ‘Samen Vooruit: Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam. Stedelijk kader 2020 -2023. https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-75036/1/bijlage/exb-2018-75036.pdf
- Dibbits, A. & Eijkman, Q. (2017). Sociaal Werk en Mensenrechten. Hogeschool Utrecht. https://onderzoek.hu.nl/~/media/LLL/Docs/Factsheets/2017HUMensenrechtenSociaalWerk.pdf?la=nl 
- Huber (2018). ‘Samen hebben we het voor elkaar gekregen’: democratiserend werken in zelfbeheerde voorzieningen.

Rooster

Op maandag vindt de moduleleerlijn plaats, met uitzondering van module 3 op donderdag (3 lessen). Voor het praktijkproduct is het de bedoeling dat voltijd studenten een dag per week doorbrengt in de praktijk. Dat kan letterlijk in de organisatie van je opdrachtgever zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook in een buurt zijn. Het gaat erom dat je de context en doelgroep leert kennen. Daarnaast krijgen voltijd studenten training op donderdag of maandag. Voor deeltijd studenten is de praktijklijn de context van de eigen organisatie. Deeltijd studenten krijgen voor de trainingslijn opdrachten zoals het houden van intervisie in de eigen organisatie.

Er geldt een de 80% aanwezigheidsregel. De regel geldt afzonderlijk voor alle drie de leerlijnen.

Contacttijd

Voor voltijd een lesdag (4x3 dagen per semester), een trainingsdagdeel (4x3 lessen per semester) en een praktijkdag (14 dagen per semester), strippenkaartactiviteiten zelf in te plannen.

Zowel deeltijd als voltijd moet rekening houden met twee dagen (per semester) voor excursie.

Voor deeltijd een lesdag (4x3 dagen per semester), praktijkopdracht, trainingsopdrachten, strippenkaartactiviteiten zelf in te plannen.