Kies op maat

Inloggen Menu

Arabische Taal & Cultuur

Inschrijven is niet meer mogelijk voor semester 1 2023-2024. Het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze minor.

Minor Arabische Taal en Cultuur: een ontmoeting tussen culturen en een verdieping in superdiversiteit.

Al sinds jaar en dag is er een wisselwerking tussen de Arabische en de Westerse cultuur. Maar wat verstaan wij vandaag de dag nog onder cultuur? Bestaat er nog zoiets als een Arabische of een Westerse cultuur wanneer beide culturen ook hun eigen subculturen kennen? Wanneer leidt deze (super) diversiteit tot verrijking, wanneer botsen de hoofdculturen met elkaar en wanneer is er sprake van botsingen binnen de eigen cultuur? De student van vandaag zal zeker in de grote stad met superdiversiteit te maken krijgen bij de studie, in het beroep of op straat. Dit kan zich uiten in een toenemende invloed van de Arabische wereld op de Westerse wereld. Koningin Máxima stelde ooit de omstreden vraag of DE Nederlander wel bestond. Misschien moeten wij ons anno nu de vraag stellen of we nog wel kunnen spreken van verschillen en overeenkomsten tussen hoofdculturen en andere. Deze minor gaat dan niet alleen over een ontmoeting tussen de Arabische en de Westerse cultuur, maar verdiept zich ook in de bestaande diversiteit binnen beide culturen.  Aan de hand van het verleden en het heden van de Arabische taal en cultuur,  neemt deze minor de kritische student mee naar de superdiversiteit in de grote stad van vandaag.

Leerdoelen

Doelen op het gebied van superdiversiteit, cultuur en taal

De student:

  1. Kent de theorie over culturele diversiteit zoals beschreven door G. Hofstede. Dit leerdoel omvat dat de student niet alleen kennis heeft van deze theorie, maar dat hij/zij de verworven kennis over de theorie ook zelfstandig kan toepassen (bijv. in de formatieve opdrachten en essay): 
   1. Beschrijft de hoofdkenmerken van de vijf dimensies van G. Hofstede en kan vergelijken vanuit de huidige context nu t.o.v. de context ten tijde van de vorige generatie (ouders)
   2. Beschrijft als voorbeeld een persoonlijk cultureel misverstand en relateert dit aan een of meerdere van de dimensie(s) van Hofstede  
   3. Benoemt minimaal 2 en maximaal 4 risicofactoren van culturele diversiteit zoals beschreven door G. Hofstede. 
   4. Verwoordt minimaal 2 en maximaal 4 verschillende opvattingen over het begrip cultuur en identiteit in de grootstedelijke cultuur in Nederland;  
   5. Beschrijft in eigen woorden het begrip ‘superdiversiteit’ en kan dit begrip relateren aan de eigen professionele situatie. Benoemt minimaal 3 mogelijke handvatten waarmee een student zelf het potentieel van superdiversiteit tot zijn recht kan laten komen (op school, in studie, op de werkvloer of op straat).
   6. Benoemt de hoofdlijnen van de migratiegeschiedenis van Europa en kan dit relateren aan eigen identiteit.  
   7. Beschrijft overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland en brengt hierbij zowel eigen als andermans leefwijze daarmee in verband. 
   8. Beschrijft minimaal 3 verschillende beelden die in de Arabische cultuur bestaan van de eigen cultuur. En vice versa.  Hierbij betrekt hij/zij de genoemde beelden op zichzelf.
   9. Beschrijft aan de hand van voorbeelden in welke mate er sprake is van wederzijdse beïnvloeding en welke relevantie de culturele uitwisseling tussen de Arabische cultuur en de eigen cultuur heeft.
  2.  Heeft kennis van de geografie, politiek, geschiedenis, religie, kunst, literatuur en cultuur van de Arabische wereld en kent relaties tussen de Arabische wereld en aangrenzende culturen en kan deze kennis zelfstandig toepassen (formatieve opdrachten en essay). 

   1. Geeft de geografische, taalkundige en politieke grenzen van de Arabische wereld aan.
   2. Beschrijft minimaal 3 uitingen van Arabische kunst, literatuur, tradities, gebruiken en gewoontes en kan dit plaatsen in de huidige maatschappelijke context. 
   3. Beschrijft minimaal 3 belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Arabische cultuur zoals beschreven in T. Ansary. 
   4. Beschrijft minimaal 3 belangrijke elementen uit de geschiedenis van de monotheïstische godsdiensten (Jodendom, Christendom, Islam). En relateert elementen uit godsdiensten aan elkaar door ze te vergelijken.
   5. Beschrijft de 3 belangrijkste relaties van het Arabische cultuurgebied met minimaal 2 aangrenzende culturen en plaatst deze in de actuele context. 
  3.  Houding studenten: 

   1. De student laat zien (in discussies, formatieve opdrachten en in het essay) dat:
    1. hij/zij zich bewust is van minimaal 3 gevolgen van de ontmoeting tussen de Arabische cultuur en de Westerse cultuur.
    2. hij/zij zich bewust is van hoe men zelf in de eigen omgeving kan bijdragen aan een betere verstandhouding tussen de Arabische en Nederlandse culturen.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten van Kies op Maat.

Literatuur

1) T. Ansary: Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen. (ISBN10: 905460171X; ISBN13: 9789054601715). 

2) M. Eekman en A. Idrissi: Cursus Arabisch voor de minor Arabisch. Verkrijgbaar in de kopyshop van het Kohnstammhuis.

3) Hofstede, G. en G.J. Hofstede (2008) Allemaal andersdenkenden: omgaan met  cultuurverschillen

Artikelen van de (gast)docenten en overige literatuur zijn te vinden in Bright Space. Er is een uitgebreide literatuurlijst over de Arabische cultuur, waar iedere student één boek toegewezen krijgt. Een aantal boeken is beschikbaar in o.a. de bibliotheek van onze faculteit.

Rooster

De minor heeft een looptijd van een semester en wordt zowel aangeboden in semester 1 als in semester 2.

Voltijdminor, semester 1 en 2 (looptijd van 1 semester): contactdagen zijn maandag, dinsdag.

Deeltijdminor ALLEEN  semester 1 (looptijd van 1 semester): dindagmiddag en -avond.

(Deze roostering is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.)

 

CONTACTTIJD:

Overzicht van de verdeling van studentenactiviteiten:

                                                   Voltijd            Deeltijd
Hoorcolleges                                    8                      6

Werkcolleges                                  221                   104                                                    
Feedback, begeleiding, coaching       40                     80
Subtotaal                                       269                   190

Zelfstudie, prestaties en onderzoek   571                   650

Totaal in uren                                   840                  840


Voltijd: vier contacturen per week worden besteed aan cultuur en vier aan taal.

Deeltijd: Drie contacturen per week worden besteed aan cultuur en drie aan taal

Op deze dagen komen theorie, vaardigheden en houding in onderlinge wisselwerking aan de orde.
De cultuurbijeenkomsten worden besteed aan:
1) de actualiteit; gebeurtenissen op het gebied van de ontmoeting tussen de Arabische en de
Westerse cultuur (o.a. boek van G.J. Hofstede); (super)diversiteit en Urban education;
2) de geschiedenis van de Arabische cultuur (boek van Ansary);
3) (gast)colleges over een aantal onderwerpen op het gebied van de Arabische cultuur, de
ontmoeting van culturen, (super)diversiteit en Urban education;
4) door studenten voorbereide workshops over diverse onderwerpen op hetzelfde gebied;
5) discussies/ debat in kleine groepen en plenair, over zaken op het gebied van de culturele ontmoeting en diversiteit.

Toetsing

 Toetsing (incl. herkansingen)
Toetsvorm en toetsmoment zijn af te lezen uit onderstaand overzicht.

Naam (Onderdeel)  -  Studiepunten - Moment toetsing (periode A of B) - Wijze toetsing (T = toets, W = werkstuk)  - Weging (% van eindcijfer)
          

cultuur - 10ECTS - periode B - Toets  - 33.33%
taal II - 10ECTS - periode B - Toets - 33.33%
essay - 10ECTS - periode B - Werkstuk - 33.33%
totaal      30 ECTS  ‚Äč                               100%

Alle beoordelingen (beoordelingsschaal) zijn in hele getallen.

Tentamens cultuur:
kennistoets / essaytoets. Schriftelijk, individueel, gesloten boek, 12 open vragen over de tot dan
toe behandelde literatuur in het cultuurgedeelte plus de (gast)colleges.

Tentamens taal 2:
10 zinnen Ned. – Ar. en 10 zinnen Ar. – Ned. Vertalen, een dictee van 5 zinnen. Schriftelijk,
individueel, gesloten boek.
Behalen van taal 1 is voorwaardelijk voor het deelnemen aan tentamen Taal 2

 
Feedback:
Tentamens binnen 3 weken. Feedback werkstukken: na iedere deadline (zie module handleiding)

Essay:
Het essay moet in de loop van het semester uitgevoerd worden. Aan het essay
kan pas begonnen worden als het plan van aanpak door de docenten is goedgekeurd. Tijdens het
essay moeten de docenten op de hoogte gehouden worden. Eisen die aan het essay  gesteld worden: zie de module handleiding.

 Portfolio:

Naast de 3 summatieve toetsen is er 1 portfolio met daarin 8 formatieve opdrachten en taaltoets Taal 1. Formatieve opdrachten en taaltoets 1 zijn voorwaardelijk voor het behalen van de studiepunten. Hieraan worden geen ECTS gekoppeld en deze worden gebundeld tot 1 portfolio.

Bij deze minor hoort een studiereis naar Marokko van 1-week . Let op: deze reis is optioneel (niet verplicht) en wordt alleen in semester 2 gehouden. Studenten van semester 1 mogen eventueel aan deze reis deelnemen.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Abdu Idrissi Azami, a.idrissi@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.