Kies op maat

Inloggen Menu

Arabische Taal & Cultuur

De aanmelding voor deze minor is gesloten. De minor is vol. Het maximum aantal inschrijvingen voor Kies op Maat studenten in semester 1 2022-2023 is bereikt.

Minor Arabische Taal en Cultuur: een ontmoeting tussen culturen en een verdieping in superdiversiteit.

Al sinds jaar en dag is er een wisselwerking tussen de Arabische en de Westerse cultuur. Maar wat verstaan wij vandaag de dag nog onder cultuur? Bestaat er nog zoiets als een Arabische of een Westerse cultuur wanneer beide culturen ook hun eigen subculturen kennen? Wanneer leidt deze (super) diversiteit tot verrijking, wanneer botsen de hoofdculturen met elkaar en wanneer is er sprake van botsingen binnen de eigen cultuur? De student van vandaag zal zeker in de grote stad met superdiversiteit te maken krijgen bij de studie, in het beroep of op straat. Dit kan zich uiten in een toenemende invloed van de Arabische wereld op de Westerse wereld. Koningin Máxima stelde ooit de omstreden vraag of DE Nederlander wel bestond. Misschien moeten wij ons anno nu de vraag stellen of we nog wel kunnen spreken van verschillen en overeenkomsten tussen hoofdculturen en andere. Deze minor gaat dan niet alleen over een ontmoeting tussen de Arabische en de Westerse cultuur, maar verdiept zich ook in de bestaande diversiteit binnen beide culturen. Deze minor neemt de kritische student mee op reis. Aan de hand van het verleden en het heden van de Arabische taal en cultuur naar de superdiversiteit in de grote stad van vandaag.

Leerdoelen

Doelen op het gebied van superdiversiteit, cultuur en taal

Studenten:
- kennen de hoofdlijnen van de migratiegeschiedenis van Europa die tot de huidige superdiversiteit heeft geleid in de grootstedelijke context.
- kunnen enkele risicofactoren van superdiversiteit benoemen.
- kunnen verschillende opvattingen over het begrip cultuur verwoorden.
- kennen overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland en kunnen eigen en andermans leefwijze daarmee in verband brengen.
- hebben handvatten waarmee zij het potentieel van superdiversiteit tot zijn recht kunnen laten komen (op school, in studie, op de werkvloer of op straat).
- hebben kennis van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Arabische cultuur.
- hebben kennis van belangrijke elementen uit de geschiedenis van de monotheïstische godsdiensten.
- kunnen de geografische, taalkundige en politieke grenzen aangeven van de Arabische wereld.
- hebben kennis van de belangrijkste relaties van het Arabische cultuurgebied met de aangrenzende culturen.
- kunnen een aantal uitingen beschrijven van Arabische kunst, tradities, gebruiken en gewoontes.
- kunnen verschillende beelden schetsen die in de Arabische cultuur bestaan van de eigen cultuur en van andere culturen. Ook kunnen ze deze beelden op zichzelf betrekken en zo hun eigen identiteit (her)ontdekken.
- kunnen verschillende beelden schetsen die er in hun eigen cultuur bestaan van de Arabische cultuur.

Taal Studenten:
- kunnen simpele zinnen in de Arabische standaardtaal lezen en schrijven.
- kunnen een simpel dialoog in het Standaard Arabisch voeren
- kennen een aantal Arabische woorden en begrippen binnen verschillende relevante domeinen.

Houding Studenten:
- Kunnen aangeven welke relevantie de Arabische cultuur heeft voor hun vakgebied.
 - Kunnen aantonen dat zij zich bewust zijn van de gevolgen die de ontmoeting heeft tussen de Arabische cultuur en de westerse.
- Kunnen aantonen dat hun houding en gedrag jegens (vertegenwoordigers van) de Arabische cultuur bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen de culturen.

Ingangseisen

De toelatingsvoorwaarden zoals door de HvA geformuleerd, zijn van toepassing. Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle faculteiten van de HvA en studenten van Kies op Maat.

Literatuur

1) T. Ansary: Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen. (ISBN10: 905460171X; ISBN13: 9789054601715). Ongeveer € 30,00.

2) M. Eekman en A. Idrissi: Cursus Arabisch voor de minor Arabisch. Verkrijgbaar in de boekwinkel van het Kohnstammhuis. €25,

3) Hofstede, G. en G.J. Hofstede (2008) Allemaal andersdenkenden: omgaan met  cultuurverschillen

Artikelen van de (gast)docenten en overige literatuur zijn te vinden in Bright Space. Er is een uitgebreide literatuurlijst over de Arabische cultuur, waar iedere student één boek toegewezen krijgt. Een aantal boeken is beschikbaar in o.a. de bibliotheek van onze faculteit.

Rooster

De minor heeft een looptijd van een semester en wordt zowel aangeboden in semester 1 als in semester 2.

Voltijdminor, semester 1 en 2 (looptijd van 1 semester): contactdagen zijn maandag, dinsdag.

Deeltijdminor semester 1 (looptijd van 1 semester): donderdagmiddag en -avond.

(Deze roostering is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.)

Contacttijd:
​Overzicht van de verdeling van studentenactiviteiten:
Hoorcolleges      Vt 8    Dt8                                            Werkcolleges      Vt 221 Dt 102
Feedback, begeleiding, coaching  Vt40 Dt80
Subtotaal    Vt 269 Dt 190 

Zelfstudie, prestaties en onderzoek  Vt 571 Dt 650 
Totaal in uren   Vt 840 Dt 840                                             
Voltijd: Zes contacturen per week worden besteed aan cultuur en zeven aan taal.

Deeltijd: Drie contacturen per week worden besteed aan cultuur en drie aan taal

Op deze dagen komen theorie, vaardigheden en houding in onderlinge wisselwerking aan de orde.
De cultuurbijeenkomsten worden besteed aan:
1)   de actualiteit; gebeurtenissen op het gebied van de ontmoeting tussen de Arabische en de
Westerse cultuur (o.a. boek van G.J. Hofstede); (super)diversiteit en Urban education;
2)   de geschiedenis van de Arabische cultuur (boek van Ansary​);
3)   (gast)colleges over een aantal onderwerpen op het gebied van de Arabische cultuur, de
ontmoeting van culturen, (super)diversiteit en Urban education;
4)   door studenten voorbereide workshops over diverse onderwerpen op hetzelfde gebied;
5) discussies/ debat in kleine groepen en plenair, over zaken op het gebied van de culturele ontmoeting en diversiteit.

Toetsing

Toetsing (incl. herkansingen)
Toetsvorm en toetsmoment zijn af te lezen uit onderstaand overzicht.

Naam (Onderdeel)  -  Studiepunten - Moment toetsing (periode A of B) - Wijze toetsing (T = toets, W = werkstuk)  - Weging (% van eindcijfer)
          

cultuur - 5ECTS - periode B - Toets  - 16%
taal I - 5ECTS - periode A - Toets - 16%
taal II - 5ECTS - periode B - Toets - 16%
literaire reis - 2ECTS - periode  B - Werkstuk - 7%
essay - 6ECTS - periode B - Werkstuk - 21%
prestaties - 7ECTS - periode B - Werkstuk - 24%
totaal      30 ECTS  ​                               100%


Alle beoordelingen (beoordelingsschaal) zijn in hele getallen.
Tentamens cultuur:
kennistoets / essaytoets. Schriftelijk, individueel, gesloten boek, 12 open vragen over de tot dan toe behandelde literatuur in het cultuurgedeelte plus de (gast)colleges.

Tentamens taal:
10 zinnen Ned. – Ar. en 10 zinnen Ar. – Ned. Vertalen, een dictee van 5 zinnen. Schriftelijk, individueel, gesloten boek.

Feedback:
Tentamens binnen 3 weken. Feedback werkstukken: na iedere deadline.

Prestaties:
Per prestatie wordt in de studiehandleiding beschreven hoe en wanneer deze geleverd moet worden.

Essay:
Het essay moet in de loop van het semester uitgevoerd worden. Aan het essay
kan pas begonnen worden als het plan van aanpak door de docenten is goedgekeurd. Tijdens het
essay moeten de docenten op de hoogte gehouden worden. De eindpresentatie van het onderzoek aan de
medestudenten is op de slotbijeenkomst. Eisen die aan het essay gesteld word: zie de studiehandleiding.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Abdu Idrissi Azami, a.idrissi@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.