Kies op maat

Inloggen Menu

Kinderen met Speciale Behoeften

In de dagelijkse beroepspraktijk krijg je als leraar, pedagoog of hulpverlener zeker te maken met kinderen en jongeren met specifieke ontwikkelingsbehoeften en/of leer- en gedragsproblemen. Dat is onderdeel van je vak; niet eenvoudig, maar wel heel uitdagend. Het vraagt veel van je vakmanschap, je invoelingsvermogen en je creativiteit.

In deze minor staat niet het ‘probleem van het kind’ staat centraal, maar jouw handelen als professional in complexe onderwijs- / opvoedingssituaties. We richten ons op het uitbreiden van jouw kennis, het vergroten van je handelingsrepertoire (met name voor wat betreft het omgaan met gedrags- en werkhoudingsproblemen), en op het ontwikkelen van je eigen visie. We richten ons specifiek op het omgaan met kinderen met speciale behoeften binnen het onderwijs, dus binnen de schoolse setting van (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs.

In de studiebijeenkomsten zoomen we in op praktijkervaringen (o.a. video en casussen) en we verdiepen ons in de theorie. Daarnaast kijken we naar actuele vraagstukken op het gebied van passend onderwijs of jeugdzorg. Studenten dragen actief bij aan het verzorgen van de studiebijeenkomsten. Multidisciplinair samenwerken, in de zin van het samenwerken ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen met studenten van verschillende opleidingen, zit verweven in een deel van de opdrachten.

Leerdoelen

​De student:

  1. kan aangeven wat de kenmerken zijn van kinderen met speciale behoeften op het gebied van leren en gedrag;
  2. kan aangeven wat achtergronden en oorzaken zijn van speciale behoeften, en welke ondersteuning deze kinderen nodig hebben;
  3. kan een analyse geven van de mate waarin een school / instelling inspeelt op speciale behoeften van kinderen;
  4. kent een aantal belangrijke actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding voor kinderen / jongeren met speciale behoeften;
  5. kent de achtergronden van het voeren van ondersteuningsgesprekken met kinderen met speciale behoeften, en is in staat om deze gesprekken in de praktijk zodanig te voeren, dat er contact wordt gemaakt met het kind en er concrete afspraken worden gemaakt;
  6. kan op groeps- of individueel niveau een handelingsplan opstellen op het gebied van (het voorkomen van) gedrags- en/of werkhoudingsproblemen;
  7. kan op groeps- of schoolniveau een onderwerp op het gebied van het omgaan met kinderen met gedrags- en/of werkhoudingsproblemen planmatig en systematisch bestuderen;
  8. kan aangeven wat het belang is van samenwerken met interne en externe betrokkenen rondom kinderen met speciale behoeften.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Anneke van der Linde, a.j.van.der.linde@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl


Kosten aanschaf verplichte literatuur ongeveer € 200 à 250.
Extra kosten voor het onderzoek, materiaal, reizen, literatuur e.d. zijn voor eigen rekening.

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

​Alle studenten met kennis van onderwijs, zorg, hulpverlening en opvoeding zijn toelaatbaar. Studenten van buiten de faculteit hebben toestemming nodig van hun examencommissie. De minor is geschikt voor voltijd-, dag/avond en deeltijdstudenten, mits beschikbaar tijdens de contacturen.

De studiebelasting is fulltime, dus 40 uur per week (studiebijeenkomsten, samenwerking in studiegroep, praktijkopdrachten en zelfstudie).

Enige voorkennis en ervaring met betrekking tot kinderen met speciale behoeften is wenselijk. Verder is het van belang dat jouw schriftelijk Nederlandse taalgebruik op niveau is en dat je de basis beheerst van onderzoeksmatig denken en handelen.

Je loopt wekelijks op twee vaste dagen stage, op maandag en op dinsdag. Vanuit de minor hebben we stageplaatsen beschikbaar in het regulier onderwijs, het speciaal (basis)onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Je wordt voorafgaand aan de minor (in november/december) uitgenodigd om aan de hand van een lijst met stageplaatsen je eerste en tweede keuze aan te geven. Op basis daarvan wordt een voorlopige indeling gemaakt en voer je een kennismakingsgesprek op een van de scholen om te kijken of er een goede match is. Eventueel kun je zelf een stageplaats regelen, maar dat kan alleen na overleg met de coördinator en voordat je daadwerkelijk met de minor start. Op je stageplaats sta je deels voor de groep (met de focus op het omgaan met kinderen met speciale behoeften), werk je met (individuele of groepjes) kinderen van deze groep en ben je bezig met het uitvoeren van gerichte praktijkopdrachten voor de minor. 

Toetsing

Opdrachten :    Toetsvormen:    Ects:

Analyses & reflecties KMSB praktijk -  Opdracht - 6
Theoretische verdieping  -  Schriftelijke toets  -  6
Beeldanalyse  -  Opdracht  -  6
Handelingsgericht werken  -  Opdracht  -  6
Praktijkonderzoek  -  Opdracht  -  6

Totaal aantal punten:        30

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Verplichte basisliteratuur wordt jaarlijks geactualiseerd en is op dit moment nog niet definitief bekend. In december 2018 wordt middels het toezenden (per mail) van de studiewijzers bekend gemaakt welke literatuur wordt gebruikt in de minor. Het gaat onder andere om literatuur over kinderen met speciale behoeften, visies en stromingen, handelingsgericht werken, praktijkonderzoek e.d.

Je hebt met het oog op diverse artikelen en andere publicaties toegang tot de digitale mediatheek van de HvA: www.bib.hva.nl

Rooster

Maandag en dinsdag: stage (gericht op omgaan met kinderen met speciale behoeften)

Woensdag en donderdag: opleiding

Vrijdag: zelfstudie

Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.