Kies op maat

Inloggen Menu

Theater binnen de Beroepspraktijk

Inschrijven voor semester 2 2019-2020 is niet meer mogelijk. De minor zit vol. De aanmeldperiode voor HvA-studenten is voorafgaand aan de aanmeldperiode voor niet HvA-studenten.

Met de minor 'Theater in de beroepspraktijk' kies je voor een minor waarbij de creativiteit wordt gestimuleerd om in de toekomst te kunnen toepassen binnen jouw eigen beroepspraktijk.

Je leert regisseren, acteren en doceren binnen de grenzen van het theater toepasbaar voor het onderwijs of het eigen vakgebied;     Je leert over de geschiedenis van het theater, een monoloog vorm te geven en spelen, je leert hoe je een dramales of training ontwikkelt, hoe je tot een theaterproductie komt en tot slot hoe je theater kan integreren binnen jouw eigen praktijk. ​Hierdoor le​er je via een kunstdiscipline jouw eigen praktijk te versterken en dit toe te passen op verschillende doelgroepen en organisaties.

De minor heeft een balans tussen praktijk en theorie: in de lessen wordt veel ondervonden door te spelen en je klasgenoten te regisseren tijdens de lessen. Daarnaast krijg je hoorcolleges, maak je schriftelijke analyses en concepten en maak je een eigen voorstelling. Ook wordt er gevraagd gezamenlijk 7-10 voorstellingen te bezoeken in de avonduren en hier op te reflecteren/ discussieren.  

Tijdens deze minor ontwikkel je een eigen artistieke visie en stimuleer je de creativiteit van jezelf & van de ander.

​De minor word twee keer aangeboden. 
Semester 1: minor van 2 contactdagen in de week (voltijd), vanaf september t/m januari 2020.
Semester 2: minor van 1 contactdag in de week (deeltijd), vanaf februari t/m juli 2020.

Leerdoelen

• De aangeboden kennis van theorie en praktijk binnen het theater begrijpen en reconstrueren aan de hand van een theorie tentamen.

• De creatieve denkvaardigheid vergroten om het vakdidactische repertoire te verbreden.

• Zelf toneelspelen, maken en regisseren waardoor de vaardigheden van het docentschap zich ontwikkelen.

• Interdisciplinair werken vanuit een eigen (kunst) visie met leerlingen en collega docenten.

• Integratie van kunst binnen het reguliere aanbod van het onderwijs stimuleren doordat het eigen vak vertaald wordt naar/verbreed wordt door het theater.

• Onderzoek doen naar de effectiviteit van deze integratie en hier op reflecteren.

Als maatstaf voor het bachelorniveau wordt de HBO-standaard gebruikt. Voor deze minor is vooral '2. Onderzoekend vermogen', '3. Professioneel vakmanschap'en '4. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie' relevant.

 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor? Contact: w.nooitgedagt@hva.nl en f.christiaans@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

De literatuurkosten bedragen ongeveer € 80,-. Daarnaast de kosten voor het theaterbezoek ongeveer € 170,- euro. Wie een sprintpas heeft of andere kortingspassen bezit kan hierop reductie krijgen. Geadviseerd een cjp of stadspas aan te schaffen. In de meeste gevallen regelen wij groepskorting waardoor de prijzen voor een voorstelling gemiddeld rond de 10 a 15 euro liggen.

​Er kan rekening gehouden worden met extra kosten voor het maken van een eenmalige excursie naar een voorstelling + theaterworkshop buiten Nederland. Deze excursie is niet verplicht en wordt aan het begin van de minor bekend gemaakt zodat er genoeg tijd is om te beslissen en te kijken of het doorgaat.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Zowel voltijd-, dag/avond en deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan de minor mits zij beschikbaar zijn tijdens de contacturen. 
Bij de minor dient men uit te gaan van 40 uur studiebelastinguren per week. 
Ook als je niet studeert aan de HVA is het mogelijk de minor te volgen mits de keuze duidelijk te verantwoorden is. Affiniteit met theater is een pre, geen vereiste. Ervaring is fijn, niet verplicht. Iedereen is welkom!

Toetsing

Het programma kent 3 af te ronden fases:
FASE 1: kennis over en van het theater
FASE 2: stimuleren van de eigen artistieke visie
FASE 3: creëren & evalueren


Per fase omschreven met toetsvormen:
Fase 1:  9 ect
- Theatergeschiedenis & semiotiek. (3 ect): Toetsing door tentamen & essay, herkansing door hertentamen & herzien essay. Gegeven door Dominic Mertens.
- Theater in de beroepspraktijk- didactiek (6 ect): Toetsing door het geven van een drama les,  training of vakspecifieke les met theatrale elementen er in verwerkt en het aanleveren van een schriftelijke les of trainingsopzet. Herkansing door een nieuwe les te geven. Opdracht binnen de praktijk [school, museum, theater, etc] waaruit een lessenserie/ project volgt wat mede getoetst word door een opdrachtgever. Gegeven door Fransje Christiaans​

Toetsvorm FASE 1                                 Datum
Tentamen theatergeschiedenis + essay theatergeschiedenis (geen cijfer)
Blok (voltijd) sem. 1:  blok 1:  28-10-2019
herkansing tentamen: Blok (voltijd) sem.1: 23-01-2020

Blok (deeltijd+voltijd)  sem. 2: blok 3:  9-04-2020
herkansing tentamen: Blok (deeltijd + voltijd)sem.2 : 18-06- 2020
 
Presentatie drama les/ training
Voltijd sem. 1: blok 1:  15-10-2019
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode

Deeltijd/Voltijd  sem. 2: blok 3:  19-3- 2020
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode

Fase 2: 11 ect [8 voor regie/acteren, 3 voor artistiek product)
- De acteur: leren acteren. Toetsing door schriftelijke analyse en opvoering van een monoloog door de acteur. Toetsing van de regisseur door middel van regieproces en product. Herkansing door een nieuwe monoloog / dialoog. Gegeven door Fransje Christiaans en Wout Nooitgedagt.

Toetsvorm FASE 2                       Datum
Schriftelijke analyse (geen cijfer)
zie reader voor het inleveren van de analyse
Presentatie monoloog/ dialoog
Voltijd sem. 1: blok 3: 19-11-2019
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode

Deeltijd/Voltijd sem. 2:  blok 3: 22-4-2020
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode
* informatie over het inleveren van de opdracht volgt tijdens de minor
 
Artistiek project
Voltijd sem.1 blok 2: 19-11-2019
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode

Deeltijd/Voltijd sem. 2:  blok 3: 22-4-2020
* herkansing vindt plaats binnen de gegeven minor periode

Fase 3: 10 ect
- De voorstelling: het maken van een eindproductie. Toetsing door het opvoeren van een eindproductie in 1 van de theaters in Amsterdam. Afronding door evaluatie & reflectieverslag. Herkansing door schriftelijke toetsing & opnieuw op te voeren productie.  Gegeven door Fransje Christiaans en Wout Nooitgedagt.

Toetsvorm FASE 3  
Eindproductie
Voltijd sem. 1: opvoering tussen 20 januari t/m 3 februari 2020.
* herkansing vindt plaats in de weken van 17 juni t/m 30 juni 2020. Let op: dit valt buiten de minor periode!

Deeltijd/Voltijd  sem. 2: opvoering tussen 17 juni t/m 30 juni 2020
* herkansing vindt plaats in augustus / september 2020. Let op: dit valt buiten de minor periode!

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Gewerkt wordt met een eigen studiehandleiding. 

Vanwege de actualiteit wordt de definitieve lijst voor de verplichte literatuur in de eerste weken van de start van de minor bekend gemaakt. Naast deze verplichte capita selecta wordt van de studenten verwacht dat zij zelf literatuur selecteren en inzetten bij hun competentieontwikkeling en onderzoek.

Rooster

semester 1 (voltijd) vindt plaats op: maandag en dinsdag van 10.00-16.00 uur

semester 2 (deeltijd & voltijd) vindt plaats op: donderdag van 16.10- 22.00 uur
*Exacte tijd kan nog veranderen i.v.m. roostering van de lokalen

Let op! Studenten worden geacht tijd vrij te maken incidenteel in de avonden voor het bezoek van +- 10  voorstellingen in een half jaar tijd. Ook naast de reguliere tijden. De lijst van voorstellingen word op de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
In de laatste fase, wanneer er een groepsvoorstelling wordt gemaakt, zullen studenten meer tijd moeten investeren in het repeteren naast de reguliere tijden. In deze fase word verwacht dat de student flexibel is in eigen tijd.