Kies op maat

Inloggen Menu

GGZ Agoog

GGZ-agogen zijn werkzaam in alle bovengenoemde werkgebieden en in de eerste, tweede en derde lijn, waarbinnen zij verschillende taken en rollen hebben. Door deze brede inzetbaarheid is het kunnen switchen tussen rollen, taken en begeleidingsstijlen kenmerkend voor GGZ-agogen. Sommige GGZ-agogen werken ambulant, andere GGZ-agogen zijn werkzaam in intramurale settingen. In de ene situatie werkt de GGZ-agoog meer behandelend, dan meer coachend, ondersteunend of opvoedend. Dit is mede afhankelijk van de doelgroep met wie zij werken en de setting waarin zij werken. Het leidt ertoe dat GGZ-agogen niet kunnen worden gezien als enkel ondersteuners of behandelaars of begeleiders.

Agogen vormen een cluster van beroepen in de GGZ bestaande uit Sociaal Pedagogische Hulpverleners

 

Leerdoelen

Leerdoelen:        

De GGZ-agoog is toegankelijk, klantvriendelijk en bereikbaar

zoekt proactief contact met de cliënt (wanneer die uit zichzelf geen hulp zoekt)

houdt in het contact rekening met de psychische beperkingen van de cliënt

houdt rekening met het culturele referentiekader, de leeftijd en sekse van de cliënt en het cliëntensysteem

benadert de cliënt respectvol en oprecht en streeft naar een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie

1.9 maakt, wanneer gewenst, gebruik van ICT voorzieningen in het contact met cliënten (e-health)

1.12 gaat integer om met vertrouwelijke informatie over de cliënt en het cliëntsysteem

1.14 richt de ondersteuning op het herstelproces van de cliënt

Leerdoelen:

2.1 biedt vertrouwen en veiligheid, waardoor de cliënt zich uitgenodigd voelt zijn of haar verhaal te vertellen

2.2 biedt vertrouwen en veiligheid, waardoor de cliënt zich uitgenodigd voelt zijn of haar verhaal te vertellen

2.3 vraagt naar de situatie, waarden en wensen van de individuele cliënt en vult niet in vanuit stereotypen of eerdere ervaringen met cliënten

Leerdoelen:

3.4 luistert en reflecteert op empathische wijze naar ervaringen en de manier waarop de cliënt deze ervaringen plaatst in het eigen levensverhaal

Leerdoelen:

4.3 zoekt ondernemend en doelgericht naar nieuwe (creatieve) antwoorden op vragen van cliënten, opdrachtgevers en vragen vanuit de samenleving

Leerdoelen:

5.3 Kent geldende wet- en regelgeving

Leerdoelen:

6.2 gaat respectvol om met andere professionals en maakt gebruik van hun deskundigheid

6.4 houdt de belangen van de cliënt, de opdrachtgeverdrachtgever, de organisatie en andere betrokkenen in evenwicht

6.6 komt afspraken na en spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheden en uitvoering

6.8 houdt rekening met de structuren en werkmethoden van professionals uit andere organisaties

6.10 agendeert vraagstukken op het gebied van de GGZ

leerdoelen          

7.2 werkt waar mogelijk evidence based en hanteert relevante methoden, richtlijnen, technieken en inzichten voor de GGZ en kan deze combineren

7.5 werkt waar mogelijk evidence based en hanteert relevante methoden, richtlijnen, technieken en inzichten voor de GGZ en kan deze combineren

7.12 kan nieuwe technologieën en kennis toepassen in de beroepsuitoefening

7.13 bezit didactische vaardigheden om groepen cliënten trainingen te geven

leerdoelen                          

9.1 heeft een instelling van hoop en optimisme

leerdoelen

10.1 onderzoekt samen met de cliënt persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden, en spreekt hem hierop aan

10.2 ondersteunt de cliënt om onbenutte kwaliteiten en capaciteiten van zichzelf en van de omgeving in te zetten voor beter functioneren en actievere participatie

10.4 houdt rekening met de grenzen van mogelijkheden van een cliënt ten gevolge van zijn of haar psychische aandoening

10.6 zoekt met de cliënt naar zijn of haar inspiratiebronnen

10.8 gelooft in de potenties en kracht van cliënten om de eigen situatie ter hand te nemen en in het recht op volwaardig burgerschap van iedereen

10.11 kan kwartiermaken waardoor het maatschappelijke klimaat voor participatie van mensen met een psychische handicap bevorderd wordt en zij zich welkom en geaccepteerd voelen

10.12 kan cursussen en activiteiten ontwikkelen die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van cliënten en die perspectief bieden op vergroten van participatie

leerdoelen

11.2 analyseert samen met de cliënt het bestaande sociale netwerk

Leerdoelen         

12.1 weet dat de motivatie van de cliënt om te herstellen beïnvloedbaar is

12.2 zet motiverende gesprekstechnieken in

12.3 zoekt met de cliënt naar wat hem motiveert en wat hem in beweging brengt

leerdoelen

13.1 kent de grenzen en mogelijkheden van juridische kaders en kan hier effectief mee om gaan

13.2 kan de noodzaak van het gedwongen kader beargumenteren

leerdoelen

14.4 is op de hoogte van de behandeldoelen waaraan de cliënt werkt met behulp van de leefgroep

14.5 stimuleert de cliënt tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid

14.8 toont voorbeeldgedrag

Aanvullende informatie

Lessen

Naast de aandacht voor kennis over psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca worden ook verschillende lessen gegeven over onderwerpen als motiverende gespreksvoering, contextuele hulpverlening, werken in gedwongen kader en herstel- en rehabilitatiegericht werken.

Gastlessen

Daarnaast zijn er gedurende de Minor diverse gastlessen ingepland door ervaringsdeskundigen en mensen uit de praktijk. Te denken valt aan een gastles over Verslavingszorg, het FACT team, Indigo, Eetstoornissen, Transgender en Verwarde personen. Dit zijn allemaal interessante en actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk.

IPSIG

In de periode van 11 t/m 15 maart 2019 wordt door alle studenten deelgenomen aan IPSIG. IPSIG staat voor interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Met 10 andere disciplines (studenten in opleiding zoals huisartsen, vroedvrouwen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal werkers - allemaal van Vlaamse Hogescholen en de Universiteit van Antwerpen) werken de studenten een week lang intensief in een interdisciplinair team samen rondom een casus. 

Ze stellen bijv. een interprofessioneel zorgplan op waarbij de cliënt centraal staat, ze overleggen over ethische kwesties en beargumenteren hun beslissing, waarna er een presentatie plaatsvindt.

Deze leermomenten in het team worden afgewisseld met interactieve hoorcolleges en een slot bijeenkomst met panelgesprek voor alle 1000 IPSIG-deelnemers. Tijdens de IPSIG-week worden alle teams verdeeld over verschillende campussen van hogescholen en de universiteit in Antwerpen.

 De HZ neemt al enkele jaren  deel aan IPSIG. Gezien de duidelijke meerwaarde voor de studenten is besloten dat IPSIG een verplicht onderdeel is van de Minor GGZ Agoog. Gedurende de IPSIG week wordt er geen stage gelopen.

Ingangseisen

Voltijd: geen.

Deeltijd: werken of stage lopen in een GGZ context is een vereiste.

Toetsing

Kennistoets Psychopathologie, Open vragen, Individueel, Lesdoelen programma, bodemcijfer: 55, 20%

Werkplek assessment, Praktijkdocumenten, Individueel, Lesdoelen, Praktijk, bodemcijfer: 55, 30%

Opdrachtendossier, Individueel, Lesdoelen programma en praktijk, bodemcijfer: 55, 40%

Presentatie onderzoek, Individueel, Lesdoelen, programma, bodemcijfer: 55, 10%

Literatuur

Greene, B., Nevid, J.S. en Rathus, A. (2017). Psychiatrie, een inleiding.

Amsterdam: Pearson; ISBN: 9789043034661

Rooster

Gedurende het 2de semester iedere maandag (DT+VT) en iedere dinsdag voor de VT.