Kies op maat

Login Menu

Sociale Veiligheid

De minor sociale veiligheid behandelt actuele thema’s die met toepassing van innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld scenarioplanning en designthinking worden onderzocht. Visievorming en de veranderende verhouding tussen de overheid en de burger zijn belangrijke onderwerpen in deze minor. De student reflecteert daarbij ook op de eigen toekomstige rol als professional. In plaats van de probleembenadering wordt juist gekozen voor de insteek van “benutten van de sterke kanten van de maatschappij”. De opdrachten komen uit het werkveld en de opdrachtgever is nauw betrokken bij het proces. In 2017-2018 staat de minor geheel in het teken van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer van Arriva. De toekomst van het reizen en de beleving van de reiziger (the customers journey) staan centraal in het onderzoek. Een symposium vormt de aftrap van de minor. In het eindassessment presenteert de student zijn/haar portfolio met beroepsproducten en persoonlijke reflecties.

Leerdoelen

Leerdoelen:

1.     Scenario’s ontwikkelen met behulp van de methodiek scenarioplanning

2.     Vertaalslag maken van demografische ontwikkelingen (vergrijzing, migratie o.a.) naar korte- en langere termijn effecten voor de samenleving

3.     Technieken voor het beïnvloeden van gedrag (bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid) van de burger  

4.     Reflecteren op de rol en de vaardigheden van de toekomstige professional (veiligheidskundige of zorgprofessional)

5.     Kennis van de aard en de oorzaken van actuele veiligheidsvraagstukken in het sociale domein

6.     Onderscheid leren maken tussen symptoombestrijding en op oorzaken gerichte aanpak

7.     Het formuleren van een aanpak op 3 niveaus, te weten: de omgevingsgerichte-, groepsgerichte-en de individuele aanpak

8.     Het schrijven van een betoog en een beleidsadvies over een actueel sociaal veiligheidsvraagstuk

De volgende competenties op advanced niveau worden ontwikkeld:

Onderzoek

De student voert onderzoek uit in complexe (internationale) situaties en levert een bijdrage aan ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

1.formuleert bij een complex probleem een actueel en relevant onderzoeksvoorstel

2.bespreekt relevante theorieën en modellen kritisch en maakt weloverwogen keuzes

3.combineert onderzoekstechnieken en legt verbanden tussen de verzamelde data

4.geeft onderzoeksresultaten gestructureerd weer, weegt de gegevens en presenteert innovatieve oplossingen

Beleid

De student ontwerpt, implementeert, handhaaft, evalueert en adviseert over complex beleid.

1.maakt onderscheid tussen beleid en beleidsproces

2.doet op basis van inzicht in de werking van de verschillende categorieën beleidsinstrumenten een voorstel voor een geschikt instrumentarium in een gegeven casus

3.overziet de consequenties van beleid voor uitvoerders

Veiligheidsvraagstukken.

1.De student stelt strategieën en scenario’s voor en adviseert hierover met inachtneming van betrokken belangen

2.De student analyseert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende actoren en invalshoeken en lost deze planmatig op.

Ingangseisen

Propedeutisch getuigschrift behaald

Minimaal 55 EC behaald van jaar 2

Stage jaar 3 met een voldoende afgesloten

Toetsing

Werkstukken en presentaties

Literatuur

Wijzer in de toekomst werken met toekomstscenario’s, Jan Nekkers, ISBN 9789047001010  uitgeverij Business contact, Amsterdam

Rooster

In de eerste periode zijn er 6-8 verplichte dagdelen (er wordt stapsgewijs onderzoek gedaan middels het nieuwe onderwijsconcept DBE).

Het rooster wordt bekend in december.