Kies op maat

Login Menu

Fries (Bachelor)

De student krijgt gedurende de minor Fries een inleiding in de Friese taal(kunde), literatuur en geschiedenis. Hij zal zijn Friese taalvaardigheid verbeteren, Fries leren schrijven, zich verdiepen in de Friese maatschappij en literatuur en kennis opdoen van de Friese geschiedenis. De minor Fries is een zogenaamde ‘aanschuifminor’, wat betekent dat minorstudenten aanschuiven bij (voornamelijk eerstejaars)colleges Fries.

De minor wordt tweemaal aangeboden: van 1 september tot 1 februari en van 1 februari tot 1 september. De invulling van de twee minoren is deels hetzelfde en deels verschillend. Het Fries leren schrijven is altijd onderdeel van de minor, evenals het zelfstudie-onderdeel waarin de student zijn eigen interesse voor het Fries kwijt kan en een verbinding legt met zijn eigen beroepspraktijk.

Leerdoelen

Afhankelijk van het instroommoment van de student.

Aanvullende informatie

De voertaal van de minor is Fries.

Gemiddeld volgt de student vier à vijf colleges per week en daarnaast doet hij een aantal onderdelen in zelfstudie. Een van de zelfstudie-onderdelen kan ingericht worden naar eigen interesse van de student en heeft een verband met de toekomstige beroepspraktijk (die voor elke minorstudent verschillend is).

Studenten die de minor volgen vanaf 1 februari gaan in mei op excursie waar kosten aan verbonden zijn voor verblijf en vervoer.

Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de aanschaf van studieboeken. Het bedrag van € 50, genoemd bij kosten, geeft een indicatie van de hoogte van die kosten.

Ingangseisen

Geen (maar het is handig als je Friestalig bent)

Toetsing

Toetsvormen die worden gehanteerd: opdracht, schriftelijk tentamen, mondeling tentamen, presentatie.

Literatuur

In ieder geval de volgende drie boeken:

- Een Fries woordenboek.

- Popkema – Tiidwurden. (ISBN 978 90 6273 4092)

- T. Oppewal e.o. – Zolang de wind van de wolken waait. (ISBN 90 351 3017 0)

Wie zich alvast wil oriënteren op Friese literatuur kan een kijkje nemen op www.lezenvoordelijst.nl.

 Daarnaast wordt gewerkt met readers die in het college uitgereikt worden.

Rooster

In elk geval iedere dinsdag tussen 16:00 en 21:00. Daarnaast verschilt het rooster per periode.