Kies op maat

Login Menu

American Studies in English

Beschrijving van de inhoud:

This minor is intended for students with a particular interest in the United States, its history, its culture, and its place in the world. It includes a two-module-long American History lecture/discussion course, necessary for a clear understanding of how America came to be as it is now. The other courses – The American Political System, Race and Ethnicity in the US, and The American Dream – rest on this understanding of history to focus on today’s American society. In these lessons, various strategies will be used, including short lectures, discussions, group activities, presentations, debates, etc. Students will also pursue a research project on a topic of their own choosing, culminating in a research paper. Written work may be done in Dutch.

 

Deze minor is bedoeld voor studenten met interesse in Amerika, zijn geschiedenis, cultuur en plaats in de wereld. Het omvat twee modules Amerikaanse geschiedenis in de vorm van een serie hoorcolleges met discussie, nodig voor een helder begrip van hedendaagse Amerika. De andere modules – The American Political System, Race and Ethnicity in the US, and The American Dream – bouwen op deze geschiedenis en zoemt in op de huidige Amerikaanse maatschappij. In deze lessen, zullen verschillende strategieën gebruikt worden, inclusief korte hoorcolleges, discussies, groepswerk, presentaties, debatten, enz. Studenten zullen ook onderzoek doen over een onderwerp naar keuze. Individuele schrijfopdrachten mogen in het Nederlands geschreven worden.

 

Didactische aanpak:

Lessons will vary in terms of didactic approach. Some, particularly the two American History modules, will be traditional lectures/questions/discussions in seminar style. Others will be largely filled with group assignments, often involving research, with creative or analytical end products, which will be presented to share newly-acquired insights. Emphasis will be placed on the students’ skills in analysis, critical thinking, and drawing reasoned conclusions from the information they find or receive, including their ability to judge sources of information for reliability. In period 3, students will practice research skills within their lessons and use them to produce some graded assignments. This will improve their research skills in general.  In period 4, students will be guided to choose a suitably precise topic of personal interest to them, research it, choose a point of view on the topic, and produce a research paper supporting that point of view.

 

De lessen zullen verschillende didactische benaderingen hebben. Soms zullen de colleges klassikaal gegeven worden, m.n. de twee Amerikaanse geschiedenis modules. Andere bijeenkomsten zullen gevuld worden met groepsopdrachten, vaak ten behoeve van het doen van onderzoek, en met creatieve of analytische opdrachten. Dezen zullen dan gepresenteerd moeten worden om hun nieuwe inzichten te delen met klasgenoten. De nadruk zal gelegd worden op vaardigheden zoals analyseren, kritische denken, en beredeneerd conclusies leggen gebaseerd op de informatie die ze verzameld hebben, inclusief hun vermogen om bronnen op betrouwbaarheid te beoordelen. In periode 3 zullen de studenten tijdens de lessen onderzoeksvaardigheden oefenen om deze te gebruiken voor opdrachten die beoordeeld worden. In periode 4, zullen de studenten begeleid worden om een geschikt onderwerp te kiezen dat ze interesseert, onderzoek doen, een standpunt kiezen over het onderwerp, en een onderzoeksrapport schrijven waarin dat standpunt verdedigd wordt.

Leerdoelen

Leerdoelen:

Students will have a clear understanding of the relationship between American history and the US as it is today.

Students will be able to distinguish between the US as it is presented in European media and the complexities of American society in reality.

Students will practice and improve their critical thinking, researching, writing, speaking and presenting skills.

 

De studenten zullen een helder begrip krijgen van de relatie tussen Amerikaanse geschiedenis en het hedendaags Amerika.

De studenten zullen onderscheid kunnen maken tussen het beeld dat de media van de VS schetsen en de realiteit van de Amerikaanse maatschappij in zijn complexiteit.

De studenten zullen vaardigheden oefenen en verbeteren m.b.t. kritisch denken, onderzoeken, schrijven, spreken en presenteren.

 

Bekwaamheidseisen/leeruitkomsten:

Students demonstrate knowledge and understanding of the main events of US History, their causes and consequences.

Students apply their knowledge and understanding of the main events of US History to modern-day issues in American society.

Students gather, analyze and interpret information to make considered, reflective judgements about modern-day American issues and to express these judgements orally and/or in writing.

Students work independently to investigate a self-chosen topic and produce a formal research paper, following the generally-accepted standards in terms of organization and referencing.

 

De studenten kunnen aantonen dat zij begrip hebben van de belangrijkste gebeurtenissen in Amerikaanse geschiedenis en hun oorzaken en consequenties.

De studenten kunnen hun kennis van Amerikaanse geschiedenis betrekken op vraagstukken van de hedendaagse Amerikaanse maatschappij.

De studenten kunnen informatie verzamelen, analyseren en interpreteren om tot een weloverwogen en reflectief oordeel te komen over hedendaagse Amerikaanse vraagstukken, en deze hetzij mondeling en/of schriftelijk toelichten.

De studenten onderzoeken zelfstandig een zelfgekozen onderwerp en schrijven een formeel onderzoeksrapport volgens de richtlijnen m.b.t. organisatie en bronvermelding.

Aanvullende informatie

Minimaal 20 aanmeldingen

Ingangseisen

minimaal B2 niveau Engels

Toetsing

Schriftelijke toets, opdrachten

Literatuur

Online tekstboek

Readers

Online video’s en audio files.