Kies op maat

Login Menu

Natuurkunde voor Scheikunde studenten

De inhoud wordt bepaald door de domeinen van de landelijke kennisbasis natuurkunde en sluit aan op het in de propedeuse behandelde natuurkunde voor studenten scheikunde.  De kennisbasis natuurkunde wordt bij de start van de minor beheerst zoals omschreven in de kennisbasis als schoolvakkennis voor verschillende domeinen., aan het eind van de minor is het beheersingsniveau op het bij vakkennis beschrevene in de herijkte Kennisbasis.

 Aan bod komen de volgende domeinen: Mechanica, Elektriciteit en magnetisme, Moderne natuurkunde, Thermodynamica, Trillingen en Golven, Optica en Fysische informatica. De zogenaamde onderdelen van het Basisdomein.

 

Didactische aanpak:

De uitvoering vindt plaats in één semester (2de semester van het jaar). De minor bestaat grotendeels uit zelfstudie met begeleiding op tenminste 2 dagdelen.  Bij de uitvoering van het experimenteel deel wordt waar mogelijk aangesloten bij het reguliere voltijd /deeltijd onderwijs gegeven in deze periode. De student maakt en bespreekt een planning in de weken voorafgaand aan de minor met de examinatoren.


Het aanbod zal grotendeels bestaan uit het maken van, bespreken van en feedback geven op gemaakte opdrachten. en begeleiding bij de uitvoering van practica

 

 

Leerdoelen

Leerdoelen:

Je verkent en onderzoekt de in de kennisbasis natuurkunde beschreven natuurkundige basisdomeinen -en de bijbehorende wiskunde – diepgaander, zodat je boven de stof staat. Je kunt je kennis en vaardigheden daardoor wendbaar inzetten.

Bekwaamheidseisen/leeruitkomsten:

1. Je bereikt een verdiepende beheersing (niveau vakkennis) van de basisdomeinen zoals die beschreven zijn

2. Je voert uit, en rapporteert met betrekking tot natuurkundige experimenten (in onderwerp aansluitend op de basisdomeinen niveau vakkennis in de (herijkte) kennisbasis tweedegraadslerarenopleiding natuurkunde.)

3. Je ontwerpt, voert uit en rapporteert met betrekking tot een natuurkundig experimenteel onderzoek (in onderwerp aansluitend op de basisdomeinen niveau vakkennis in de (herijkte) kennisbasis tweedegraadslerarenopleiding natuurkunde

Aanvullende informatie

Deze minor (module) biedt de mogelijkheid om een verkort traject te volgen tot een tweedegraadsbevoegdheid natuurkunde, na of naast de opleiding tot tweedegraads docent scheikunde. Advies: bespreek dit traject voorafgaand aan deelname aan deze minor met je slb-er of studiecoach

Ingangseisen

Propedeuse scheikunde

Toetsing

Tentamen, portfolio, opdracht

Literatuur

Douglas Giancoli, Natuurkunde, deel 1+2