Kies op maat

Login Menu

Welzijn Nieuwe Stijl

In deze minor ga je leren, ervaren en ontdekken hoe je in je rol als professional aansluit bij burgers. Je gaat je verdiepen in de principes van Welzijn Nieuwe Stijl en deze in de praktijk toepassen.

- Je werkt zo'n 20 uur per week (in combinatie) bij een project, atelier, organisatie of wijk/gebiedsteam.

- Je leert je op micro-, meso- en macroniveau te verdiepen in de specifieke eisen die gesteld worden en beleid te verbinden aan vraagstukken in de praktijk.

- Je ontwikkelt competenties die gericht zijn op multidisciplinair samenwerken, het verbinden van gemeenschappelijke vragen van burgers en hun netwerk, regievoering en eigen kracht, positief welbevinden, generalistisch werken en oplossingsgericht werken.

De lessen bestaan uit (interactieve) kennislijnbijeenkomsten waar de macro- en meso ontwikkelingen aan bod komen, afgewisseld met de trainingsbijeenkomsten, waar vaardigheden centraal staan en de integrale lijn in de vorm van intervisie, waar tijd en ruimte is voor uitwisseling, presentaties, reflectie en profilering. De reflectietool van Movisie wordt gebruikt voor inzicht en feedback in de specifieke competenties die gevraagd worden.

Door de koppeling van praktijk en theorie leer je hoe Welzijn Nieuwe Stijl in onze samenleving gestalte krijgt. Het vraagt om het ontwikkelen van je grondhouding, een kritische visie en een ondernemende houding. Zo bereid je je voor op de vaardigheden die van belang zijn als professional in deze tijd. Een geweldige uitdaging!

 

Leerdoelen

De leerdoelen zijn gericht op de bakens van WNS (Vlaar, Kluft & Liefhebber, 2014) en het integraal / multidisciplinair (samen)werken.

  1. Verhelderen van vragen en behoeften
  2. Versterken van eigen kracht en zelfregie
  3. Zichtbaar zijn en op mensen afgaan
  4. Verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag stimuleren
  5. Aansturen op betrokkenheid en participatie
  6. Individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties verbinden
  7. Samenwerken en netwerken versterken
  8. Bewegen tussen verschillende werelden en culturen
  9. Signaleren en inspelen op veranderingen
  10. Ondernemend zijn en professionele ruimte benutten.

De specifieke indicatoren van deze minor sluiten aan bij de beroepscompetentiemeters van de welzijnsopleidingen, voor zorg- en bestuur zijn deze gekoppeld.

De indicatoren zijn verbonden met het 2e beheersingsniveau. De indicatoren dienen als leidraad, niet als keurslijf.

Aanvullende informatie

Aan het begin van de minor gaan we de mogelijkheden voor projecten (bijv. vanuit de kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl of één van de Ateliers) of een zelf gekozen praktijkplek bespreken. Daarna ga je zelf contact zoeken en je praktijkwerk regelen. Indien nodig kan het Praktijkbureau ondersteuning bieden.

We werken samen met HBO-V, de minor Changing Government (Thorbecke Academie), de minor CommunityCare (SPH/Stenden), kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl, Werkplaats Sociaal Domein, lectoraten, Ateliers/leerbedrijven en het werkveld. In de minor maken we gebruik van collegae als gastdocent. Daarnaast werken we samen in de praktijk.

Voor studenten die extra uitdaging zoeken is de minor tevens een X-honours minor.

Extra (reis)kosten worden eventueel gemaakt bij werkveldbezoeken.

De groep bestaat uit minimaal 15 – maximaal 40 studenten (dan wordt in deelgroepen gewerkt). 

Ingangseisen

De minor is een instituutbrede minor en staat open voor alle derde- of vierdejaarsstudenten van alle opleidingen en het werkveld. De minor is vooral interessant voor studenten Social Work (MWD, CMV, SPH), Pedagogiek, HBO-V en bestuurskunde.

Voorwaarde voor toelating is een voldoende voor stage op niveau 2.

Toetsing

Diverse toetsproducten in de vorm van bewijsuren traineeship/project, ontvangen feedback, nul- en eindmeting van de reflectietool van Movisie, een take-home tentamen (meso- en macroniveau), een video-opname en een verslag met verantwoording, visie en reflectie (micro- en mesoniveau). 

Literatuur

Pastors, A. (2014). De wijsheid in pacht’. Overzicht, uitzicht en inzicht voor de transformatie van het sociale domein richting participatiesamenleving. ISBN: 978-90-822123-0-3

Hout, A. van, Witte, L. (2016). Integraal Sociaal Werk. Amsterdam: Boom. ISBN: 978-90-89538475

Naast bovenstaande verplichte literatuur zullen artikelen en aanbevolen literatuur worden aangereikt.

Rooster

Er zijn 5,5 verplichte contacturen per week. Daarnaast werk je 20 uur per week in de praktijk.

Elke periode kent een lesopbouw van acht weken. Naast de lessen (kennis, training en integraal) op dinsdag van 9.00 tot 14.30 uur, ga je aan de slag in een praktijksetting (praktijk/projectwerk van totaal 360 uur) waar je principes van Welzijn Nieuwe Stijl gaat uitvoeren.