Kies op maat

Inloggen Menu

Kennislab Dynamic Urbanism / Knowledge Lab Dynamic Urbanism (1st semester 20/21)

Het Kennislab Dynamic Urbanism is een toegepast onderzoeksminor die zich verdiept in de maatschappelijke uitdagingen van de stad binnen het domein van ruimte, sociaal & proces. Een externe opdrachtgever daagt het lab uit om zich te buigen over innovatieve oplossingen voor cruciale uitdagingen. De gehanteerde instrumenten zijn: gebiedsanalyse, social engineering, scenario studie, (strategische) ontwerpend onderzoek & casestudy.

------------

The Dynamic Urbanism Knowledge Lab is an applied research minor that focuses on the societal challenges of the city within the domain of space, social and process. An external client challenges the lab to elaborate innovative solutions to crucial challenges. The instruments used are: area analysis, social engineering, scenario study, (strategic) design research & case study.

Leerdoelen

• Vertalen van maatschappelijke uitdagingen naar planologische en stedenbouwkundig toegepast onderzoek.
• Koppelen van menselijk gedrag en behoeftepatronen aan de ruimtelijke opgave
• Inzetten van ontwerp als bewijslast voor de onderzoeksresultaten.
• Toegepast onderzoek in opdracht en met het werkveld en de maatschappij.

-------------

• Translating societal challenges into planning and urban design applied research.
• Linking human behavior and needs patterns to the spatial assignment
• Use of design as a burden of proof for the research results.
• Applied research commissioned and with the professional field and society.

Aanvullende informatie

Competencies

• Integraal werken/Integral working
• Analyse/Analysis
• Ontwerpen/Design
• Onderzoeken/Research
• Communiceren/Communicating 

Topics

• Maatschappelijke opgaven/societal challenges
• Innovatie/innovation
• Ontwerpen onderzoek/research by design 

Structure of the minor

• Atelier/Studio
  o Plan van aanpak/plan of action
  o Concept/Concept
  o Toegepast Onderzoek en Ontwerp/applied research and Design
  o Debat met de stad/city debate

• Assessment/assessment 

Teaching method(s)

• Atelier/project onderwijs
  o Integraal en projectmatig werken/onderzoeken
  o Coaching door professionals en docenten

• Werkcolleges

• Debat (intern en extern)

--------------

• Studio/project education
  o Integral en project-based working
  o Coaching by lecturers ans professionals

• Seminars

• Debate (internal and external)

International context

Afhankelijk van de opdracht en te bepalen door de groep/Depending on the assignment and the groupdecision.

Toetsing

Groepsopdracht en persoonlijke assessment/groupsassigment and personal assessment