Kies op maat

Login Menu

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen


In deze introductiecursus gaan we in op processen die zich afspelen binnen het gewone aardse milieu, zonder dat we daar de invloed van de mens bij beschouwen. U krijgt inzicht in natuurlijke processen binnen de aardse compartimenten bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer. Daarnaast maakt u kennis met de biosfeer, ecosystemen en natuurlijke 'life support' functies. Na bestudering van de cursus bent u vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over het normale aardse milieu en met de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt. Daarmee is voor de vervolgcursus 'Mens en Milieu' voldoende voorkennis verkregen om:
- de invloed van de mens op verschillende aardse componenten - alsmede de gevolgen daarvan - nader te analyseren, en
- meer inzicht te krijgen in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Na het volgen van beide genoemde introductiecursussen kunt u ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 leereenheden:
1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer;
2. Energiestromen in de biosfeer;
3. Stofkringlopen;
4. Ecosystemen en adaptatie, en
5. Voedselproductie, voeding en gezondheid.
Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we noodzakelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is).
Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de achtergrond waarin processen in de levende natuur zich afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. In de daarop volgende leereenheden ('Energiestromen in de biosfeer' en 'Stofkringlopen') zal dan duidelijker worden hoe genoemde compartimenten met elkaar kunnen samenhangen. In de afsluitende leereenheid gaan we in op duurzame voedselproductie, voeding en gezondheid.
Daarmee is voor de vervolgcursus 'Mens en Milieu' voldoende voorkennis verkregen om:
- de invloed van de mens op verschillende aardse compartimenten nader te kunnen analyseren (inclusief de gevolgen daarvan), en
- meer inzicht te krijgen in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Naar verwachting kunt u - na het volgen van 'Aarde en milieu' en 'Mens en milieu' - ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus bent u vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijgt u meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Aanmelden voor kwartiel 1 voor 18 augustus 2017

Aanmelden voor kwartiel 3 voor 1 februari 2018

Begeleiding in kwartiel 1 van 2 september tot 10 november 2017.

Begeleiding in kwartiel 3 van 10 februari tot 20 april 2018

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0102

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit meerkeuze vragen.

Tentamendata: 15-11-2017, 5-2-2018, 28-8-2018

Literatuur

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in een digitale leeromgeving. Mogelijk kunnen we bij de start van de cursus ook een digitale versie van het werkboek beschikbaar stellen.

Rooster

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment en begint op 2 september 2017 en op 3 februari 2018. Kijk in het Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Aanmelden kan vanaf eind juni.

Deze cursus start  met een introductiedag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 en kwartiel 3. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum of online colleges/workshops via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. Online begeleidingsbijeenkomsten gericht op Vlaamse studenten worden georganiseerd op basis van belangstelling.