Kies op maat

Login Menu

Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie

De cursus Klinische psychologie 1 geeft een inleiding in het vakgebied van de klinische psychologie. Het belangrijkste onderwerp in deze tak van wetenschap is afwijkend, slecht aangepast of 'abnormaal' gedrag dat door individuen zelf en/of hun omgeving als ongewenst wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische, psychiatrische of psychopathologische stoornissen, of kortweg van psychopathologie. Deze stoornissen ontstaan uit een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. De klinische psychologie houdt zich bezig met vraagstukken als: Welke verschillende stoornissen zijn er te onderscheiden? Hoe ontstaan psychische stoornissen? Hoe komt het dat ze blijven voortbestaan en op welke manieren kunnen psychopathologische stoornissen worden verholpen of voorkomen? Het accent ligt in deze cursus op de uiteenlopende wijzen waarop de diverse psychische stoornissen zich kunnen manifesteren, op de verschillende theorieën over het ontstaan en voortduren van psychische stoornissen en op de prevalentie ervan.

Bij het onderdeel psychopathologie maakt u kennis met diverse vormen van psychopathologie. Hier ligt de nadruk op uiteenlopende verschijningsvormen waarin psychische problematiek zich kan manifesteren.U leert het continuüm normaal-abnormaal kennen, de verschillende benaderingen van psychopathologie, de klinische classificatie van psychische stoornissen en de diagnostiek ervan. Het onderdeel persoonlijkheidstheorieën is een opstap naar het onderdeel dat zich richt op psychopathologie. Daarin leert u verschillende dimensionele perspectieven op persoonlijkheid.   

Het tekstboek bij deze cursus bestaat uit 3 delen en vormt de leerstof voor het tentamen. Deel I bevat een aantal theoretische benaderingen van psychopathologie. Deel II gaat over classificatie en diagnostiek in de klinische psychologie. In deel III ten slotte komt het brede scala van psychopathologische stoornissen aan bod. Het digitaal werkboek bevat hulpmiddelen om de toegankelijkheid van het tekstboek te vergroten en bevat verwerkingsopdrachten en aanvullend cursusmateriaal over persoonlijkheidsstoornissen. De stof in de cursus gaat uit van volwassen cliënten.

Leerdoelen

De student dient na afloop van de cursus de volgende kennis en vaardigheden te bezitten:

1. De theorie over persoonlijkheidstrekken kunnen omschrijven
2. Belangrijke theorieën, modellen en concepten uit de verschillende theoretische benaderingen kunnen reproduceren
3. Inzicht hebben in het type verklaringen dat binnen een specifieke benadering wordt gegeven voor het ontstaan en voortbestaan van psychopathologische stoornissen
4. Een kritische beschouwing kunnen geven van de diverse theoretische referentiekaders en overeenkomsten en verschillen tussen de benaderingen kunnen aangeven
5. Overeenkomsten en verschillen tussen de diverse theoretische referentiekaders kunnen aangeven
6. Het werkterrein van de klinische psychologie op kenmerken kunnen onderscheiden van het werkterrein van andere richtingen binnen de psychologie
7. Kunnen reflecteren op de begrippen 'normaal' en 'abnormaal' gedrag en de soms arbitraire grens daartussen
8. Inzicht hebben in het classificeren van psychopathologische stoornissen middels classificatiesystemen, in het bijzonder van het classificatiesysteem van de DSM-5
9. De diverse klinisch-diagnostische methoden en hun toepassingsmogelijkheden kunnen benoemen
10. De belangrijkste symptomen van de verschillende psychopathologische stoornissen kennen
11. Op basis van het klinisch beeld symptomen van psychopathologische stoornissen kunnen herkennen, benoemen en een voorlopige DSM-5 diagnose kunnen formuleren
12. Observatiegegevens aan karakteristieke elementen van een stoornis kunnen relateren
13. Subjectieve informatie tegen het continuüm van normaal-abnormaal gedrag/gevoelens kunnen afzetten
14. Inzicht hebben in de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de comorbiditeit, epidemiologie, etiologie bij de verschillende psychopathologische stoornissen
15. Basiskennis hebben van het doel, de methoden en de effectiviteit van behandelingsvormen die worden toegepast bij de verschillende psychopathologische stoornissen

De cursus wil ook een aanzet geven tot de verdere ontwikkeling van de academische vaardigheden. Het gaat daarbij onder andere om de volgende vaardigheden:

1. Het lezen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur
2. Het ontwikkelen van een kritische houding tegenover theorieën, modellen en onderzoeksresultaten
3. Het analyseren van psychologische casussen
4. Conclusies formuleren op basis van psychodiagnostische gegevens

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de

1. minor inleiding in de psychologie

van de Open Universiteit. Deze minor is speciaal samengesteld voor hbo studenten die via Kies op Maat hun vrije ruimte willen vullen met academische vakken.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Je dient er rekening mee te houden dat de studiebelasting minstens 25 tot 30 uur per week is.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerd individueel tentamen:
deze vindt plaats op een door u gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum. Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie

De cursus heeft twee deeltentamens (april 2018 en juli 2018). Je kunt altijd eerder tentamen doen dan in de betreffende tentamenweek.

Literatuur

Het tekstboek "Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie" van Van der Molen, Simon & Van Lankveld, 2015.

Het digitaal werkboek bevat hulpmiddelen om de toegankelijkheid van het tekstboek te vergroten en bevat verwerkingsopdrachten en aanvullend cursusmateriaal over persoonlijkheidsstoornissen. De stof in de cursus gaat uit van volwassen cliënten.

Rooster

Het is niet mogelijk om aan de cursus deel te nemen als het cohort al gestart is.

Bij deze cursus horen facultatieve (online) bijeenkomsten.