Kies op maat

Inloggen Menu

Levenswetenschappen: fysiologie

Inhoud

Fysiologie gaat over de 'werking' van levende organismen zoals planten en dieren. Fysiologie is belangrijk in de milieukunde omdat het zicht geeft op de grenzen waarbinnen leven mogelijk is. Fysiologie biedt ook mogelijkheden om te begrijpen hoe levende organismen (waaronder de mens) zich al dan niet kunnen handhaven onder milieustress.

Om te kunnen functioneren en overleven moet een organisme energie opnemen, een vrij constant intern milieu handhaven, en kunnen reageren op bedreigingen van buitenaf. Dat is mogelijk door allerlei chemische en fysische processen in cellen en in organen. Deze cursus behandelt de werking van levende organismen vanaf het niveau van biomoleculen in de cel tot de samenwerking van organen in het organisme.

 

Deze cursus begint aan de basis, met celbiologie. Eerst komen de verschillende typen biomoleculen aan bod. Hierop voortbouwend behandelt de cursus de stofwisseling in cellen. Daarbij wordt eerst ingegaan op de fotosynthese in planten, de vastlegging van lichtenergie die aan de basis staat van de voedselketen en voedselvoorziening. Deze kennis over de fotosynthese kan direct in praktijk worden gebracht in de cursus 'Geïntegreerd Practicum Natuurwetenschappen' (NB0802) die parallel aan de cursus Levenswetenschappen 2: fysiologie plaatsvindt. Na het onderdeel fotosynthese is er aandacht voor de andere manieren waarop cellen in hun energiebehoefte kunnen voorzien, met de nadruk op dierlijke cellen. Die kennis wordt toegepast in het Metabolaspel dat met medestudenten kan worden gespeeld.

In het tweede deel verschuift de aandacht naar het niveau van organen en het organisme. Hierbij staat de fysiologie van dieren en mensen centraal. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de handhaving van een evenwichtstoestand (homeostase), energie en een divers gezelschap van daarbij betrokken organen.

Beide delen van de cursus bestaan uit beknopte studieteksten, en daarop aansluitend enkele wetenschappelijke artikelen.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus kun je:

- de betekenis van de belangrijkste termen binnen celmetabolisme en de fysiologie uitleggen.

Tevens heb je inzicht in:

- de verschillende manieren waarop organismen in hun energiebehoeften voorzien;

- de belangrijkste processen in het metabolisme van planten en dieren;

- structuur, groei en reproductie en bescherming op cellulair niveau;

- de processen, orgaansystemen, organen, cellen en celorganen, betrokken bij de homeostase.

 

Tevens kun je:

- de belangrijkste boodschappen halen uit Engelstalige wetenschappelijke reviews;

- een aantal in de fysiologie veelgebruikte berekeningen op basaal niveau toepassen.

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Biologiekennis vergelijkbaar met tenminste drie jaar biologie op havoniveau en scheikundekennis op het niveau van eindexamen havo.

Aangeraden wordt om eerst de cursussen Aarde, Mens en Milieu en Levenswetenschappen: evolutie af te ronden. De cursus Levenswetenschappen: fysiologie sluit aan op Levenswetenschappen: evolutie.

Literatuur

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursusboek en de cursussite in de digitale leeromgeving, met daarop al het cursusmateriaal en verwijzingen naar animaties op het internet.

 

Mediagebruik

Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden, met zwart-wit-afbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat per leereenheid de elektronische versie van de tekst uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, wetenschappelijke artikelen en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst naar tal van online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden.

De werking van cellen en de samenhang van metabolische processen wordt geïllustreerd met het Metabolaspel dat met medestudenten online kan worden gespeeld.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment in kwartiel 1 t/m 2.

Begeleidingsvorm

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 1 en 2. Binnen deze kwartielen kun je een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag Aarde in november.

Ook kun je binnen en buiten kwartiel 1 en 2 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Inschrijven kan vanaf begin juni, inschrijven na start van de begeleiding is niet meer mogelijk.

Toetsing

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen bestaande uit open vragen (ov).

 

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Een 'schoon' Binas tabellenboek

 

Tentamentoelichting

 

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op <a href="https://www.ou.nl/-/informatie-coronavirus" target="_blank">www.ou.nl/informatie-coronavirus</a>. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

 

Je dient zelf <a href="http://www.ou.nl/tentamen" target="_blank">tijdig</a> aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

 

www.ou.nl/studieaanbod/NB0702