Kies op maat

Inloggen Menu

Levenswetenschappen: fysiologie

Fysiologie gaat over de 'werking' van levende organismen zoals planten en dieren. Fysiologie is belangrijk in de milieukunde omdat het zicht geeft op de grenzen waar binnen leven mogelijk is. Fysiologie biedt ook mogelijkheden om te begrijpen hoe levende organismen (waaronder de mens) zich al dan niet kunnen handhaven onder milieustress.
Om te kunnen functioneren en overleven moet een organisme energie opnemen, een vrij constant intern milieu handhaven, en kunnen reageren op bedreigingen van buitenaf. Dat is mogelijk door allerlei chemische en fysische processen in cellen en in organen. Deze cursus behandelt de werking van levende organismen vanaf het niveau van biomoleculen in de cel tot de samenwerking van organen in het organisme.

Inhoud

Deze cursus begint aan de basis, met celbiologie. Eerst komen de verschillende typen biomoleculen aan bod. Hierop voortbouwend behandelt de cursus de stofwisseling in cellen. Daarbij wordt eerst ingegaan op de fotosynthese in planten, de vastlegging van lichtenergie die aan de basis staat van de voedselketen en voedselvoorziening. Na het onderdeel fotosynthese is er aandacht voor de andere manieren waarop cellen in hun energiebehoefte kunnen voorzien, met de nadruk op dierlijke cellen. Die kennis wordt toegepast in het Metabolaspel dat met medestudenten kan worden gespeeld.
In het tweede deel verschuift de aandacht naar het niveau van organen en het organisme. Hierbij staat de fysiologie van dieren en mensen centraal. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de handhaving van een evenwichtstoestand (homeostase), energie en een divers gezelschap van daarbij betrokken organen.
Beide delen van de cursus bestaan uit beknopte studieteksten, en daarop aansluitend enkele wetenschappelijke artikelen.

 

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heeft u kennis van:
- de betekenis van de belangrijkste termen binnen celmetabolisme en de fysiologie.
Tevens heeft u inzicht in:
- de verschillende manieren waarop organismen in hun energiebehoeften voorzien;
- de belangrijkste processen in het metabolisme van planten en dieren;
- structuur, groei en reproductie en bescherming op cellulair niveau;
- de processen, orgaansystemen, organen, cellen en celorganen, betrokken bij de homeostase.

Tevens bent u in staat:
- de belangrijkste boodschappen te halen uit Engelstalige wetenschappelijke reviews;
- een aantal in de fysiologie veelgebruikte berekeningen op basaal niveau toe te passen.

Aanvullende informatie

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in yOUlearn van de OU naar discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. Een keer per jaar zijn er online begeleidingen van september tot en met januari.

Deze cursus heeft een vast startmoment. Inschrijven kan tot 1 september 2016. De onderwijsperiode loopt van 1 september tot en met januari 2020.

verdere info

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Biologiekennis vergelijkbaar met tenminste drie jaar biologie op havoniveau en scheikundekennis op het niveau van eindexamen havo. Aangeraden wordt om eerst de cursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en 2 af te ronden.

Toetsing

Tentamenvorm: Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Zie hier voor tentamendata

Tentamenhulpmiddelen:

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Literatuur

Deze cursus bestaat uit uit een cursusboek en de cursussite in de digitale leeromgeving, met daarop al het cursusmateriaal en verwijzingen naar animaties op het internet.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. In het Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen kun je zien wanneer de cursus van start gaat. De begeleiding is ingeroosterd van 1 september tot en met 1 februari 2020.

Inschrijven kan vanaf begin juni, inschrijven na start van de begeleiding is niet meer mogelijk.