Kies op maat

Inloggen Menu

MINOR Geo Science

Bodem en water: een stroomgebiedbenadering is opgebouwd uit studietaken en een studietaakoverstijgende casus Schelde. De cursus behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering. Met het Grensmaasproject als voorbeeld, krijgt u in de eerste studietaak een algemene inleiding in de systeem- en stroomgebiedbenadering.
Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt.De aard van het onderwerp, het verwerken van geografische gegevens, vraagt om 'hands-on' ervaring met GIS-computerprogramma's en het bewerken van grote digitale kaartbestanden. Een groot deel van de studietijd zult u dan ook achter de computer 'studeren'. U maakt kennis met de mogelijkheden van de diverse ruimtelijke analyse- en visualisatietechnieken en krijgt een overzicht van gangbare toepassingen.
De cursus Systeem aarde: kennis voor klimaat richt zich met name op de exogene processen van het systeem aarde en hoe natuurlijke en antropogene omstandigheden de verschillende deelsystemen beïnvloeden. U gaat in op de wereldwijde antropogene klimaatverandering en klimaatverandering in Nederland. 

Leerdoelen

Na bestudering van de minor kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het in kaart brengen van een milieuwetenschappelijk probleem, en dit probleem nader definiëren. Eveneens kunt u, met ondersteuning, bijdragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de samenhang tussen de verschillende deelsystemen (met name bodem, oppervlaktewater en grondwater) en, in het bijzonder, de wijze waarop ze interageren. U bent dan ook in staat om een natuurwetenschappelijk fenomeen in het bodem-watersysteem te beschrijven en te verklaren.
Na het bestuderen van de minor heeft u:
- kennis van verschillende technieken van verzamelen en ruimtelijk analyseren van gegevens en visueel weergeven van analyseresultaten in digitale kaarten;
- een overzicht van mogelijkheden van geografische informatiesystemen voor het analyseren van ruimtelijke data;
- voldoende inzicht om manieren te bedenken om meer ingewikkelde GIS-problemen aan te pakken.
Tevens bent u in staat: 
- een overzicht te krijgen van actuele toepassingen van GIS; 
- een geografisch informatiesysteem te gebruiken voor het analyseren van ruimtelijke data;
- basale GIS-problemen met behulp van een professioneel GIS-pakket op te lossen en uit te werken.

De nadruk ligt op de samenhang tussen: diagnose-onderzoek- en interventie (alledrie de competentielijnen) en het verwerven van de benodigde kennis en inzicht en de toepassing daarvan. Nadrukkelijk komt ook oordeelsvorming aan bod, met name gericht op methoden van onderzoek, en de complexiteit daarvan in interdisciplinaire vraagstukken.

Aanvullende informatie

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

- Bodem en water
- Geographical Information Systems: GIS
- Geologie rondom ijstijden 

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we de Premaster Research in Environmental Sciences aan.
Verdere informatie op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode (www.ou.nl/studieaanbod/NB2102)

Ingangseisen

U heeft uw propedeutisch examen afgerond.

Toetsing

Bodem en water:
Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht. Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen. De opdracht is in overleg met de examinator.
GIS
Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht. Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.
Systeem aarde: kennis voor klimaat
Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

 

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Rooster

Voor begeleidingsdata zie de cursusbeschrijvingen op 

Bodem en water

GIS

Systeem aarde: kennis voor klimaat Deze cursus heeft een vast startmoment. Aanmelden is mogelijk tot 1 september, daarna is aanmelden nietmeer mogelijk.