Kies op maat

Inloggen Menu

Systeem aarde: kennis voor klimaat

Het eerste deel van de cursus richt zich met name op de exogene processen van het systeem aarde en hoe natuurlijke en antropogene omstandigheden de verschillende deelsystemen beïnvloeden. De belangrijke interne driver van het systeem aarde, de plaattektoniek, is besproken in de propedeusecursus Geologie rondom plaattektoniek. In het tweede deel gaat u dieper in op de wereldwijde antropogene klimaatverandering en klimaatverandering in Nederland. Hier worden ook kort de IPCC en KNMI ‘14 klimaatscenario’s besproken en hoe deze voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarna wordt ingezoomd op het stadsklimaat waar aandacht is voor de verschillende schaalniveaus en het Stedelijk Hitte-eiland effect en de oorzaken ervan. Inzicht hierin is belangrijk bij het ontwikkelen van effectieve adaptatiestrategieën en maatregelen.

Leerdoelen

Vanwege het interdisciplinaire karakter van deze cursus ligt de nadruk op de samenhang tussen: diagnose-onderzoek- en interventie (alledrie de competentielijnen) en het verwerven van de benodigde kennis en inzicht en de toepassing daarvan. Nadrukkelijk komt ook oordeelsvorming aan bod, met name gericht op methoden van onderzoek, en de complexiteit daarvan in interdisciplinaire vraagstukken.
(diagnosecompetentie)
- Binnen het systeem aarde de belangrijkste deelsystemen kunnen onderscheiden en het interdisciplinaire begrip van het systeem aarde kunnen hanteren, en in grote lijnen toe te kunnen passen in de context van milieu- en klimaatvraagstukken (op globaal, regionaal en stedelijk niveau).
(onderzoekscompetentie)
- Kunnen onderzoeken welke klimaateffecten mogelijk relevant zijn in het eigen gebied in een interdisciplinair kader van werkcolleges met studentpresentaties en de beleidssituatie kunnen karakteriseren in termen van relevante klimaateffecten en relevante afwegingsmethoden.
(interventiecompetentie)
- Een bepaald aspect van milieuvraagstukken, gerelateerd aan antropogene klimaatverandering in korte schriftelijke en mondelinge presentaties met visualisaties kunnen rapporteren aan medestudenten, en daarover een discussie kunnen voeren ter kritische oordeelvorming (in het bijzonder: APA stijl).

Aanvullende informatie

Aanmelden: 
Deze cursus start 1 september 2019. We adviseren om uiterlijk woensdag 15 augustus 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2019.
Verdere gegevens op: www.ou.nl/studieaanbod/NB1302

Ingangseisen

propedeuse behaald.

Enige voorkennis van de natuurwetenschappen en van milieubeleid op propedeuseniveau is noodzakelijk om de cursus binnen de gegeven studietijd met een voldoende te kunnen afronden.

Toetsing

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Voor tentamendata zie hier onder tabblad tentamen

Literatuur

CURSUSMATERIAAL - Digitale leeromgeving: Instructie per weektaak in de digitale leeromgeving: intro/leerdoelen en kernbegrippen, verwijzing naar boek of bronnen; toelichting op NW-Europa (bij boek); studeerwijzer; opgaven/zelftoetsen + uitwerkingen. 
- Boek: Hugues Goosse (2015). Climate System Dynamics and Modelling.
- OU Reader (cursusmap met geselecteerde bronnen, waaronder Kennis voor Klimaat rapporten en KNMI rapport klimaatscenario’s).
- Kaartmateriaal.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In begeleidingstraject twee online werkcolleges en fysieke bijeenkomst (werkcollege) op Themadag Aarde (september). Mondelinge eindpresentaties in online werkcollege tijdens tentamenweek kwartiel 1, en herkansingen in online werkcollege tijdens tentamenweek kwartiel 2 en tentamenweek kwartiel 4. BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN
Utrecht (Themadag Aarde)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
za 08-09-2018 / 10.00-16.00 uur / Samen met D. Huitema

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. ma 08-10-2018 / 18.30-20.00 uur / verplicht
2. do 08-11-2018 / 16.00-19.00 uur / verplciht
3. do 31-01-2019 / 16.00-19.00 uur / tentamen vragenuur 1
4. do 04-07-2019 / 16.00-19.00 uur / tentamen vragenuur 2