Kies op maat

Inloggen Menu

Levenswetenschappen: evolutie

Bij biologische evolutie speelt de omgeving een belangrijke, selecterende rol. Wat gebeurt er als die omgeving door menselijke invloed verandert? Of als de mens een nieuw type omgeving creëert, zoals dichtbebouwde steden?

 

Deze cursus biedt een brede basis aan kennis en inzichten rond biologische evolutie. Vanuit die basis gaat de cursus in op diverse voorbeelden van (onbedoelde) menselijke invloed op evolutionaire processen.

 

De cursus begint op het niveau van populaties. Daarbij wordt ingegaan op genetische variatie, variatie in verschijningsvorm (fenotype) en de koppeling tussen beide. Vanuit die kennis komen evolutionaire processen aan bod. De latere leereenheden zoomen uit naar de langere tijdschaal: het ontstaan van aanpassingen, van nieuwe soorten, en van de biodiversiteit op aarde.

De theorie pas je toe in een doorlopende casus over de zwartgerande tuinslak (Cepaea nemoralis), waarbij je waarnemingen kunt doen in je directe woonomgeving.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heb je kennis van:

- de samenhang tussen de biologische subdisciplines en de plaats van de evolutiebiologie daarbinnen;

- de betekenis van de belangrijkste evolutionaire termen en het concept biodiversiteit.

Tevens heb je inzicht in:

- het evolutieproces inclusief de rol van erfelijkheid;

- de verklarende rol van de evolutietheorie voor de gehele biologie;

- de veranderlijkheid van de omgeving op diverse tijdschalen (geologisch, historisch) en effecten daarvan op biodiversiteit;

- het doorwerken van menselijk handelen op evolutionaire processen.

 

Ten slotte kun je:

- populair-wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke reviews over evolutionair onderzoek interpreteren en kritisch beschouwen;

- bronnen vinden met achtergrondinformatie.

ie.

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Biologiekennis vergelijkbaar met tenminste drie jaar biologie op havoniveau en scheikundekennis op het niveau van eindexamen havo. Aangeraden wordt om eerst de cursus Aarde, Mens en Milieu af te ronden.

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een cursusboek en de digitale leeromgeving.

 

 

Mediagebruik

Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden met zwart-witafbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat alle informatie gerangschikt per leereenheid: de bijbehorende teksten uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst ook naar online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden.

Rooster

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden in kwartiel 3 (13 februari 2023). De leerovereenkomst dient uiterlijk drie weken vooraf aan de start door ons te zijn ontvangen.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. Binnen dit kwartiel kun je een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag Science.

Ook kun je binnen en buiten kwartiel 3 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Toetsing

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen bestaande uit open vragen (ov).

 

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Een 'schoon' Binas tabellenboek

 

Tentamentoelichting

 

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op <a href="https://www.ou.nl/-/informatie-coronavirus" target="_blank">www.ou.nl/informatie-coronavirus</a>. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

 

Je dient zelf <a href="http://www.ou.nl/tentamen" target="_blank">tijdig</a> aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB0412