Kies op maat

Inloggen Menu

Natuurkunde voor milieuwetenschappen

Deze cursus reikt de natuurkundige principes aan van fysische verschijnselen in een milieuwetenschappelijke context. Na de inleiding volgen de studietaken Klassieke Mechanica en Elektromagnetisme (toepassing: windenergie). In de studietaken Warmte en Verwarmen worden fysische principes toegepast in en rondom het huis (isolatie en de warmtepomp). De studietaak Optische straling wordt toegepast op het meten van luchtverontreiniging. In de studietaak Radioactiviteit komt medische beeldvorming aan bod en in de studietaak Geluid het terugdringen van geluidshinder. De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering.

Inhoud

In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende facetten van de Natuurkunde - het waarnemen, het modelleren en het monitoren - hebben in het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid. In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de leerstof gegeven. Daarna volgen de studietaken Klassieke mechanica en Elektromagnetisme. De kennis uit deze studietaken wordt toegepast op het opwekken van elektriciteit met behulp van windenergie. In de studietaken Warmte en Verwarmen worden thermodynamische principes toegepast in en rondom het huis (isolatie en de warmtepomp). De studietaak Optische straling wordt toegepast op het meten van luchtverontreinigingen. De studietaak Radioactiviteit wordt gekaderd in voorbeelden uit de kernenergie en de medische beeldvorming en therapie. De studietaak Geluid wordt toegepast op het terugdringen van geluidshinder. De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering. De cursus wordt afgesloten met algemene samenvatting, waarin de tien onderwerpen bij elkaar komen en (nogmaals) in het perspectief van duurzaamheid geplaatst worden. De cursus wordt getentamineerd middels een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (mc-vragen).

Leerdoelen

Na het bestuderen van de cursus Natuurkunde voor Milieuwetenschappen heeft u kennis van en inzicht in:
- de rol die de natuurkunde heeft in de milieuwetenschappen. Dit gaat om veelal mathematische verbanden tussen fysische grootheden die via formules kunnen worden weergegeven;
- de klassieke mechanica: krachten en energie, toegepast op het energieverbruik van een vervoersmiddel (auto, fiets, vliegtuig) en de werking van een getijdenbassin;
- het elektromagnetisme en de werking van de elektromotor; toepassing vindt plaats op de windturbine;
- de principes van de thermodynamica, toegepast op het warmteverlies door een muur en het verwarmen van een huis;
- optische straling, de interactie tussen straling en materie en de werking van spectroscopische meetsystemen, in het bijzonder LIDAR;
- radioactiviteit en ioniserende straling; toegepast op kernenergie en medische behandelingen;
- de belangrijkste fysische processen die het klimaat kunnen beïnvloeden.

U kunt:
- bovenstaande kennis en inzicht toepassen op (vereenvoudigde) milieuwetenschappelijke fysische vraagstukken.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in yOUlear van de OU naar discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. 

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB1002

Ingangseisen

- Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is van groot belang, bijvoorbeeld via de cursus NB0302 Wiskunde voor Milieuwetenschappen.

- Propedeutisch examen behaald.

Toetsing

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) met meerkeuzevragen. Tentamendata: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een Binas tabellenboek ('schoon') zakrekenmachine Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico) Het vergelijkingenoverzicht / Appendix A ('schoon')

Literatuur

 

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten in de elektronische leeromgeving yOUlearn. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de (opgenomen) colleges indien beschikbaar en het forum met vragen en antwoorden van studenten.

Rooster

Deze cursus heeft een vast startmoment. Dit vindt u in het Jaarrooster bachelor Milieu-natuurwetenschappen. De begeleidingsperiode is van 10 februari 2019 tot 17 april. ruim voor aanvang van de begeleiding moet u zich hebben aangemeld voor de cursus.

Aanmelden kan tot half januari 2019.

Na de startdatum is aanmelden niet meer mogelijk.