Kies op maat

Login Menu

Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (minor Premaster Onderwijswetenschappen)

Het Onderzoekspracticum inleiding data-analyse geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Er wordt geen basiskennis verondersteld, dus u leert ook over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leert u hoe u analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier studies. De datasets van die studies worden stapje voor stapje geanalyseerd.

De cursus start met een algemene inleiding met ook aandacht voor de rol van ethiek in onderzoek. Daarna maakt u kennis met de theoretische achtergrond bij het verzamelen van data. Vervolgens leert u over univariate analyse: analyse om datareeksen te beschrijven. U oefent met de geleerde concepten op basis van verschillende datasets. Hierna komt bivariate analyse aan bod: analyse om te kijken of variabelen samenhangen. Hierbij worden verschillende soorten designs, de soorten onderzoeksvragen die daarmee kunnen worden beantwoord, en structurele modellen besproken.

Voor het tentamen analyseert u thuis aan de hand van een serie opdrachten de dataset van een nieuw onderzoek. U kunt hier dus de tijd voor nemen, en samenwerken met medestudenten als daar behoefte aan is. De uitkomsten van die analyses neemt u mee naar het tentamen. Als de opdrachten op de juiste wijze zijn uitgevoerd, kunnen de antwoorden op een groot aantal tentamenvragen worden gevonden in die uitdraai. De overige tentamenvragen gaan over algemene statistische kennis en achtergronden.

In tegenstelling tot veel traditionele inleidende cursussen in de methodologie en statistiek ligt de nadruk hier niet op formules of 'recepten' voor analyses. In plaats daarvan worden deze ingezet als middelen om te leren over de conceptuele achtergrond van analyses. De nadruk ligt op betrouwbaarheidsintervallen en steekproevenverdelingen; nulhypothesetoetsing komt secundair aan bod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • kiezen welk van de bekende methoden bij een onderzoeksvraag hoort, gegeven de gebruikte operationalisaties en hun meetniveaus;
  • bepalen welke conclusies getrokken mogen worden op basis van een inschatting van de power en het design van de studie;
  • variabelen beschrijven en beoordelen aan de hand van univariate analyses met een statistisch programma zoals R of SPSS;
  • bivariate analyses uitvoeren om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken met een statistisch programma zoals R of SPSS;
  • de resultaten van die analyses interpreteren.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor Premaster Onderwijswetenschappen.

Ingangseisen

Het gemiddelde cijfer van uw hbo- of wo-opleiding bedraagt 7 of hoger. U dient de hbo-cijferlijsten mee te sturen.

Toetsing

CBI

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht. Deze vindt plaats aan het eind van het kwartiel in de tentamenweek. Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Bij dit onderzoekspracticum hoort een bijzondere verplichting: u dient een virtuele onderzoek af te ronden. De totale studiebelasting van deze bijzondere verplichting bedraagt 3 uur. Deelnemen aan de bijzondere verplichting doet u via internet. U dient te beschikken over toegang tot internet.

U kunt zowel voor als na het tentamen van de cursus de bijzondere verplichting vervullen. U krijgt uw tentamenbriefje echter pas als u zowel het tentamen heeft gehaald als aan de bijzondere verplichting heeft voldaan.

Literatuur

U ontvangt bij deze cursus een takenboek.

Rooster

Deze cursus start in kwartiel 2 en 4. 

Bij deze cursus zijn facultatieve bijeenkomsten. Wij raden u aan de bijeenkomsten te volgen. Aanmelden kan via de website bij tab 'begeleiding'.