Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (premaster Onderwijswetenschappen)

Bij experimenteel onderzoek gaat het om een door de onderzoeker gecreëerde situatie, die een min of meer kunstmatig karakter heeft. Daarin heeft de onderzoeker controle over wie er deelnemen aan het experiment, wat er precies gebeurt tijdens het experiment en onder welke omstandigheden dat gebeurt. De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele, ook wel de experimentele of oorzaakvariabele genoemd, door een bepaalde categorie mensen bloot te stellen aan een experimentele stimulus of experimentele ingreep, en een andere categorie mensen daar niet aan bloot te stellen. Door deze manipulatie kan de onderzoeker nagaan of en zo ja, in welke mate de onafhankelijke variabele, het al dan niet aanbieden van de experimentele stimulus, het beoogde effect heeft op de afhankelijke variabele ofwel het gedrag of houdingen van de deelnemers. 

De categorie mensen aan wie de experimentele stimulus wordt aangeboden, wordt de experimentele groep genoemd: zij bevinden zich in de experimentele conditie(s). De categorie mensen die niets krijgt aangeboden, vormt de controlegroep.

Er zijn zeer veel verschijningsvormen van het experiment. In de cursus wordt ingegaan op de ethische aspecten rondom experimenteel onderzoek, behandeld wat de sterke en zwakke punten van diverse veel gebruikte experimentele opzetten zijn, hoe onderzoeksgroepen zodanig kunnen worden samengesteld dat ze in uitgangspositie als gelijkwaardig aan elkaar mogen worden beschouwd, en hoe de gegevens geanalyseerd kunnen worden met het statistisch pakket SPSS. De verworven kennis en vaardigheden past u toe op verschillende psychologische experimenten. Uw kennis van psychologisch experimenteel onderzoek wordt getoetst met een meerkeuzetentamen. Tevens maakt u kennis met de wetenschappelijke verslaglegging. U schrijft een deel van een wetenschappelijk artikel. Deze opdracht maakt eveneens deel uit van het tentamen. 

Leerdoelen

Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, kunt u

- ethische facetten van experimenteel onderzoek evalueren

- experimentele ontwerpen beoordelen op hun interne en externe validiteit

- hypothesen opstellen

- diverse vormen van een variantieanalyse (ANOVA: univariaat) toepassen

- resultaten van statistische toetsing interpreteren

APA-richtlijnen correct toepassen in een onderzoeksverslag.

Aanvullende informatie

Er vinden drie groepsbijeenkomsten plaats in de begeleide periode. Zie www.ou.nl/PB0412 onder tabblad Begeleiding voor de data en plaatsen.

Ingangseisen

U dient ingeschreven te staan voor of de cursus PB0202 afgerond te hebben, voordat u met deze cursus kunt starten. 

Toetsing

CBI en opdracht.

Uw kennis van psychologisch experimenteel onderzoek wordt getoetst met een meerkeuzetentamen (CBI). Tevens maakt u kennis met de wetenschappelijke verslaglegging. U schrijft een deel van een wetenschappelijk artikel. Deze opdracht maakt eveneens deel uit van het tentamen. 

Literatuur

De boeken worden bij de cursus meegeleverd.

Rooster

Deze cursus PB0412 wordt begeleid in 

kwartiel 3 begeleiding van 10 februari t/m 17 april 2020 of

kwartiel 1 begeleiding van 1 september t/m 8 november 2019

Aanmelden voor deze cursus kan ruim vooraf tot
9 februari of 31 augustus.
Als de cursus gestart is wordt geen student meer toegelaten.