Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek

Psychologisch survey is een vorm van onderzoek waarbij onderzoeksgegevens cross-sectioneel zijn verzameld met zelfrapportagevragenlijsten. Cross-sectioneel surveyonderzoek wordt toegepast in diverse onderzoeksdomeinen: in de arbeids- en organisatiepsychologie is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van werkdruk, autonomie en sociale steun op (on)gezondheid van werknemers; in de pedagogiek is de invloed van opvoedingsstijlen van ouders (betrokkenheid en controle) op risicogedrag van pubers (alcohol en drugsgebruik) onderzocht. Een belangrijke toepassing van dergelijke studies is het valideren van zogenaamde 'latente' constructen (begrippen) uit een theorie door het analyseren van de items in een vragenlijst waarmee deze begrippen worden geoperationaliseerd. 

De cursus bestaat uit zes thema's. Elk thema kent studietaken met opdrachten die betrekking hebben op het lezen van bronnen, het analyseren van gegevens en het interpreteren van resultaten.

In thema 1 ligt de nadruk op de kwaliteit van de operationalisatie van begrippen, zonder dat er expliciet een causale theorie wordt behandeld. In deze casus verdiept u zich in de hechtingstheorie, maakt u kennis met vragenlijsten uit dit onderzoeksdomein, en bekwaamt u zich in schaalanalyse en factoranalyse met SPSS. In thema 2 bekwaamt u zich in het verrichten van een multiple-regressieanalyse met SPSS en leert u tevens de valkuilen van deze techniek kennen. Als casus is gekozen voor een model waarin de relaties tussen affectieve beleving en intieme hechtingsrelaties worden onderzocht. Thema 3 staat geheel in het teken van logistische regressie, een vorm van regressieanalyse waarbij de criteriumvariabele 'dichotoom' is. De casus gaat over de relatie tussen opvoedingsstijl van ouders en alcoholconsumptie van adolescenten. Thema 4 gaat over de verslaglegging van een onderzoek op basis van een multiple-regressiemodel. Aan de hand van een casus over leiderschapsstijlen en burn-out kunt u nogmaals oefenen met het type analyse dat van u gevraagd wordt bij de eindopdracht. In thema 5 wordt u gevraagd de zogenoemde 'huiswerkopdracht' te maken. Hierbij wordt getoetst of u voldoende bent toegerust om de analyses van de eindopdracht uit te voeren en adequaat te interpreteren. Thema 6 behelst de eindopdracht. U formuleert een eigen onderzoeksvraag, analyseert data en schrijft hierover een individueel verslag in de vorm van een empirisch onderzoeksartikel. U kiest hierbij uit een aantal vaste onderwerpen waarvan een korte beschrijving en SPSS databestand beschikbaar zijn gesteld. 

 

Leerdoelen

Een belangrijk doel van deze cursus is het verwerven van kennis en vaardigheden om gegevens van een cross-sectioneel (webbased) vragenlijstenonderzoek te analyseren en te verwerken in een eenvoudig wetenschappelijk APA-onderzoeksartikel. Hoewel een substantieel deel van de cursus gaat over de techniek van (exploratieve) factoranalyse (FA) - in deze context is FA de geëigende techniek om de kwaliteit van de operationalisatie van psychologische begrippen te onderzoeken - wordt tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan de inbedding van begrippen/constructen in een theoretisch raamwerk. In deze cursus staat een relatief eenvoudig (causaal) model centraal, namelijk het conventionele multiple-regressiemodel (MRA), een type model waarmee gewoonlijk de 'causal relaties' tussen meerdere predictorvariabelen en één enkele criteriumvariabele worden onderzocht. Er is echter ook aandacht voor de toepassing van dit model bij de validatie van psychologische constructen; relaties hoeven dus niet per se 'causaal van aard' te zijn. Er is ook aandacht voor het logistische-regressiemodel, dat wil zeggen: een MRA-model met een dichotome criteriumvariabele. De statistische kennis (uitvoeren en interpreteren FA en MRA) wordt getoetst met een huiswerkopdracht (tien opdrachten). Voor de eindopdracht wordt een (causale) onderzoeksvraag (cf. multiple-regressiemodel) geformuleerd en hierover een individueel verslag geschreven in de vorm van een empirisch APA-onderzoeksartikel. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit een aantal vaste onderwerpen waarvoor een SPSS-databestand met beschrijvingen van variabelen ter beschikking is gesteld.

Aanvullende informatie

Aanmelden voor een tentamen met een opdracht is niet nodig. U dient de opdracht in na de begeleidingsperiode via de elektronische leeromgeving yOUlearn. 

Ingangseisen

U dient met de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202), experimenteel onderzoek (PB0412) en literatuurstudie (PB)&)@) bezig te zijn of de cursussen te hebben afgerond voordat u met deze cursus kunt starten.

Toetsing

Opdrachten.

Literatuur

De bijbehorende boeken worden met de cursus meegeleverd.

Rooster

Deze cursus wordt begeleid in

kwartiel 2 18 november t/m 31 januari 2020

of

kwartiel 4 26 april t/m 3 juli 2020

Aanmelden voor de cursus kan vroeg tot 17 november of 25 april.

Na de sluiting worden geen studenten meer toegelaten.