Kies op maat

Inloggen Menu

Landschappen met geschiedenis ontwikkelen

De minor “Landschappen met geschiedenis ontwikkelen” bestaat uit een 4-tal onderdelen waarvan de onderdelen 1 t/m 3 een inhoudelijke en een onderzoekscomponent hebben en onderdeel 4 vooral gaat om onderzoek en planvorming voor een externe opdrachtgever.

1.       De stamboom van het landschap. Inhoudelijk kennis en vaardigheid opdoen in het verzamelen en interpreteren van gegevens ten behoeve van het historisch landschapsonderzoek resulterend in een digitale “stamboom” van het landschap en een landschapsbiografie.

2.       De waarde van het landschap. Inhoudelijke kennis en vaardigheid opdoen in het integraal waarderen van het landschap. Het gaat hierbij om het bepalen en integreren van de wetenschappelijke (cultuurhistorische) waarde, de beleidswaarde (hoe belangrijk vindt de overheid het) en de sociale waarde (hoe belangrijk vinden de gebruikers het).

3.       De mens en het landschap. Hoe wordt het historisch landschap beleefd en wat voor instrumenten zijn er voorhanden en worden er gebruikt om het historisch landschap te behouden, beheren maar vooral te ontwikkelen.

Extern project. De onderdelen 1 t/m 3 worden voor een bestaand probleem en voor een echte opdrachtgever toegepast en resulteert in een tastbaar projectresultaat.

Leerdoelen

COMPLGO_1_LAND
• Kan zowel in het veld als middels bestaande bronnen het landschap abiotisch, ecologisch en vooral cultuurhistorisch karakteriseren
• Kan de historie van het landschap kwalitatief beschrijven (landschapsbiografie)
• Kan de aardkundige, ecologische en vooral cultuurhistorische waarde van het landschap kwantitatief bepalen
• Kan de maatschappelijke waarde van het landschap kwalitatief vaststellen
• Kan de belevingswaarde van het landschap kwalitatief vaststellen
• Kan gebruik maken van actuele digitale methoden en technieken ten behoeve van het historisch landschapsonderzoek.


COMPGLO_3_INR
• Kan het beleid ten aanzien van landschapsbeheer en landschapsbehoud op alle overheidsniveaus vaststellen en op zijn belang voor behoud en gebruik van het landschap waarderen
• Kent wetten en regelgeving ten behoeve van behoud en gebruik van het landschap
• Kan, geïnspireerd door de historie van het landschap en rekening houdend met wetenschappelijke-, beleids- en maatschappelijke waarden van het landschap, een geïntegreerd plan voor optimale beleving, gebruik en beheer van het landschap opstellen

COMPGLO_6_PROJ
• Is goed op de hoogte van werkwijze en organisatie van organisaties ten behoeve van landschapsbeheer en behoud
• Kan, in samenspraak met actoren en belangengroepen in het historisch landschapsbeheer en –behoud, een breed gedragen plan opstellen

COMPGLO_7_OND
• Kan een onderzoeksplan ten behoeve van historisch landschapsonderzoek opstellen, gebruikmakend van algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden
• Kan kritisch reflecteren op bestaande primaire en secundaire bronnen voor landschapshistorie (archeologisch, historisch geografisch, historisch bouwkundig)
• Kan mondeling en schriftelijk historisch landschapsonderzoek presenteren
• Kan mondeling en schriftelijk op de historie geïnspireerde landschapsplannen presenteren
• Kan actuele digitale methoden en technieken implementeren in het historisch landschapsonderzoek

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Intake gesprek met de coördinator Dan Assendorp. De externe student moet zelf contact opnemen voor een afspraak waarna de coördinator de aanmelding accordeert.

Toetsing

Toets (1)
Naam: De stamboom en waarde van het landschap
Onderwerpen: Cultuurhistorische Landschapsanalyse, Cultuurhistorische landschapswaardering
Toetsvorm: Schriftelijke casustoets op de computer
Weging: 8
Wijze van beoordeling Individueel

Toets (2)
Naam: Het DNA van het landschap
Onderwerpen: Inventarisatie cultuurhistorie van het landschap voor externe opdrachtgever, kantelpunten in de tijd, doelgroepgerichte presentatie met behulp van GIS en internet
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 7
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets (3)
Naam: De waarde van het landschap
Onderwerpen: Waardering cultuurhistorische elementen en ensembles, database management
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 3
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets (4)
Naam: De mens en het landschap
Onderwerpen: Beleving van het landschap, betekenis van cultuurhistorie, ontwikkelingsperspectief
Toetsvorm: Schiftelijke casustoets op de computer
Weging: 2
Wijze van beoordeling Individueel

Toets (5)
Naam: Extern project
Onderwerpen: Project voor externe opdrachtgever op het gebied van inventarisatie, inrichting en/of communicatie van of over het cultuurlandschap
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 10
Wijze van beoordeling Groep

Literatuur

• Wilko van Zijverden, Jos de Moor, 2014. Het Groot Profielenboek; Fysische geografie voor Archeologen. Sidestone Press, Leiden, ISBN 978-90-8890-273-4. (Digitaal beschikbaar op https://www.sidestone.com/books/het-groot-profielenboek)
• S. Barends e.a., 2010. Het Nederlandse Landschap; Een historisch-geografische benadering. 10e druk. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, ISBN 978-90-5354-370-4.
• Hans Renes, 2011; Op zoek naar de geschiedenis van het landschap. Handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving. Hilversum, Uitgeverij Verloren 2011. ISBN 978-90-8704-239-4.
• Wim Simons, Dick van Dorp (red.), 2014. Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming; Methoden voor analyse en visievorming. Uitgeverij Landwerk. ISBN 978-90-77824-00-9
• Reader Landschappen met geschiedenis ontwikkelen. In ontwikkeling, docent geeft aan waar en wanneer gereed.

Rooster

De totale minor heeft een studiebelasting van 800 uur.

 1. De stamboom van het landschap
  1. College en practica: 50 uur
  2. Projectwerk: 50 uur
  3. Zelfstudie: 50 uur
 2. De waarde van het landschap
  1. College en practica: 50 uur
  2. Projectwerk: 50 uur
  3. Zelfstudie: 50 uur
 3. De mens en het landschap
  1. College en practica: 50 uur
  2. Projectwerk: 50 uur
  3. Zelfstudie: 50 uur
 4. Extern project

Projectwerk: 350 uur