Kies op maat

Inloggen Menu

Sustainable River Engineering

In de minor Sustainable River Engineering (SRE) leer je om de vraagstukken rond de rivier op een integrale manier te bekijken en een oplossing te zoeken die toekomstbestendig is in economisch, technisch en ecologisch opzicht. De minor wordt verzorgd door twee hogescholen: de HAN, opleiding Civiele Techniek en Van Hall Larenstein, opleiding Land en Watermanagement.

Aspecten van hydrologie, grond- weg en waterbouw en duurzame gebiedsontwikkeling komen aan bod, maar steeds gekoppeld en toegespitst op de rivier. Je hebt basis- en achtergrondkennis op het gebied van grond, water, civiele techniek of een aanverwante richting, je gaat deze verder verbreden en verdiepen om de complexe vraagstukken rond rivieren goed te kunnen overzien en hiervoor oplossingen te bedenken, af te wegen, en uit te werken.

Het programma in vogelvlucht
Het lesprogramma van eerste periode is onderverdeeld in de volgende blokken:
• Vloeistofmechanica: je maakt kennis met korte en lange golven en de consequenties ervan voor het ontwerp van rivierbed en beschermende oeverconstructies. Verder maak je kennis met de inrichting van riviersystemen op diverse locaties en met concepten op het gebied van onderhoud en beheer.
• Ontwerpmethodiek waterkeringen en waterbouwkunde. De waterkeringen en oevers vormen de begrenzing van het riviersysteem. Ingegaan wordt op monitoring en toetsing (ontwerp, regulier), bewaking (extreme omstandigheden) en ontwerp en constructie.
• Systeemwerking. Je maakt kennis met enkele modellen waarmee verschillende aspecten van riviersystemen worden gemodelleerd. Je werkt een praktijkopdracht uit met één model.
Daarnaast maak je in de eerste periode het plan van aanpak voor het project dat je in de tweede periode uitvoert.

In de tweede periode staat de uitvoering van een project centraal. De projecten worden aangeleverd door een waterbeherende instantie, lectoraat, of ingenieursbureau aangesloten bij. Eén van de projectlocaties is in het buitenland. Voor deelname aan dit buitenlandproject wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Indien mogelijk wordt je zo veel mogelijk op basis van je voorkeur ingedeeld bij één van de projecten. Aan het project zijn drie beoordelingseenheden verbonden: 1) plan van aanpak, 2) projectrapport en 3) individueel assessment.

Leerdoelen

De minor SRE kent een tweeledige doelstelling:
• Studenten een goede technisch-inhoudelijke aanvulling aanbieden op het majoraanbod van diverse opleidingen met specifieke aandacht voor veiligheid, inrichting en onderhoud van rivieren en riviergebieden in een internationale context.
• Het opzetten van een duurzame samenwerking met waterbeherende instanties die actuele onderzoeksvragen neerleggen bij studenten. Zo kunnen meerjarige onderzoeksprogramma’s worden opgesteld voor de verschillende thema’s op het gebied van rivierbeheer, waarbinnen nieuwe kennis ontwikkeld en/of uitgeprobeerd kan worden. Dit levert voor studenten de kans om in de voorhoede van het vakgebied onderzoek te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie ervan.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Civiele Techniek 2 jaar afgerond. Deelname van andere dan genoemde opleidingen in overleg met de minorcoördinator.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Propedeuse diploma en cijferlijst jaar 2

Toetsing

Toets 1:
Naam: Vloeistofmechanica en rivierbed
Onderwerpen: korte en lange golven + omgeving
Toetsvorm: Tentamen met open vragen
Weging: 5
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 2
Naam: Rivierontwerp
Onderwerpen: producttoets. Opdrachten: SOBEK, geotechniek (D-Geostab 2X,
DAM, geolab en geo-opdracht), uitvoering, materialen, VME lab)
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 0
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 3
Naam: Plan van aanpak
Onderwerpen: Opstellen plan van aanpak voor eigen project
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 5
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 4 :
Naam: Waterbouwkundig ontwerpen
Onderwerpen: Ontwerp en toetsing van waterkerende constructies
Toetsvorm: Projectverslag
Weging: 10
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling


Toets 5 :
Naam: Projectrapport
Onderwerpen: Rapport van uitgevoerd project
Toetsvorm: Projectverslag
Weging: 10
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 6:
Naam: Individueel assessment
Onderwerpen: Mondelinge toets over uitgevoerd project
Toetsvorm: Mondeling tentamen
Weging: 5
Wijze van beoordeling Individuele beoordeling

Beoordelingsschaal module: Cijfers 1 -10 (0,1 Int - 5,5 gesl) voor toets 1 en 3 t/m 6 en v/o voor toets 2

Literatuur

Er zijn geen verplicht aan te schaffen boeken.

Rooster

Twee perioden, dus 2*9 = 18 weken à 40 studiebelastingsuren (sbu) per week is 720 sbu, die globaal als volgt verdeeld worden:
Eerste periode:
- Vloeistofmechanica en Inrichting rivierbed inclusief bijbehorende opdrachten, 25 contacturen, 50 uur zelfwerk, totaal 125 sbu
- Ontwerpmethodiek waterkeringen en waterbouwkunde inclusief bijbehorende opdrachten, 25 contacturen, 50 uur zelfwerk, totaal 125 sbu
- Opdrachten waaronder Vloeistofmechanica, Getotechniek en modelleren riviersysteem met SOBEK. 30 contacturen, 70 uur zelfwerk, totaal 100 sbu
- Plan en inleiding extern project, 20 contacturen en 90 uur zelfwerk, totaal 110 sbu

Tweede periode: praktijkopdracht voor een rivier-gerelateerd project voor een externe opdrachtgever.
- Uitvoeren (240 uur) en rapporteren (100 uur)
Presenteren en mondeling assessment (20 uur)