Kies op maat

Inloggen Menu

Beheer Bos en Natuur

In het eerste deel van de specialisatie beheer van bos en natuur ligt de nadruk op verwerving van kennis en vaardigheden, gericht op het kunnen uitvoeren van het beheer van bos en natuurterreinen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opstellen van een projectplan voor een project dat in de latere fase zal worden uitgevoerd. In de tweede fase van de specialisatie ligt de nadruk uit het uitvoeren van de werkzaamheden die in het projectplan zijn geformuleerd en het uitvoeren van beheer in de praktijk.

Doel van deze minor is studenten de kennis en vaardigheid aan te reiken die hen in staat stelt op een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier bos- en natuurterreinen te beheren. De doelgroep is dan ook iedereen die op directe of indirecte manier in aanraking komt met beheer van bos- en natuurterreinen of meer wil weten over het beheren van bos en natuurterreinen.

Leerdoelen

Beheren van bos en natuurgebieden
• de student kan een professioneel beheeradvies opstellen uitgaande van wensen en haalbaarheid, waarbij wordt gestuurd op spontane en gewenste ontwikkeling
• de student kan een beheersadvies opstellen aan de hand van een complex vraagstuk vanuit de praktijk
• de student kan een visie vertalen richting instructies voor het beheer en uitvoeren/plannen van activiteiten, gericht op het beheer van een complex bos- en natuurterrein.
• de student is in staat om de wensen en eisen van de opdrachtgever en stakeholders te vertalen naar een gedragen beheeradvies
• de student kan de keuze voor een inventarisatiemethode beargumenteren met voor- en nadelen, op basis van informatiebehoefte
• de student kan op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie en gegeven visie en beheerdoelen een dunning/verjongingskap uitzetten in het veld, met vastlegging van de daarbij behorende boomgegevens en houtvolumes.
• de student kan op een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier een bos en natuurterrein beheren
• de student kan een plan opstellen m.b.t. bosexploitatie, startend bij de beheerdoelen tot aan de houtafvoer uit het bos en de evaluatie van de houtoogst.
• de student kan een werkplan met begroting opstellen, met afweging in de keuze van de inzet van mensen en middelen
• de student kan de consequentie van keuzes voor beheerplanning overzien en vertalen naar beheeruitvoering
• de student kan een strategische keuze maken voor communicatie-activiteiten, die aansluiten bij voorgestelde (beheers)ingrepen en/of maatregelen
• de student heeft inzicht in de beïnvloeding (lobbeyen) en de totstandkoming van beleid (governance) en wat de impact is voor beheer
• de student kan relevante begrippen m.b.t. beheer toepassen in een beroepssituatie
• de student weet plantsoen vanuit de kwekerijen te selecteren, met het oog op de gewenste kwaliteiten in de toekomst en kan de rassenlijst bomen toepassen bij het bestellen van plantsoen
• de student kan beheer evalueren en op basis daarvan eventuele aanpassingen voorstellen
• de student heeft inzicht in de consequenties van certificeringsmethoden voor het beheer van bos en natuurgebied
• de student kent in algemene zin de Wet natuurbescherming
• de student kan eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van natuurtechnische maatregelen in verschillende landschapstypen beoordelen en toepassen
• de student kan beheermaatregelen beschrijven die leiden tot behoud en verbetering van de bestaansmogelijkheden, voor een aantal specifieke wilde, inheemse diersoorten
• de student kan uitgaande van het beleid, beargumenteren welke maatregelen gewenst zijn ten aanzien van het beheer van exoten
• de student kan uitgaande van beleid, beargumenteren welke maatregelen gewenst zijn bij de herintroductie en bijplaatsing van soorten
• de student kan eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van natuurtechnische maatregelen in verschillende landschapstypen beoordelen en toepassen
• de student kan beargumenteren welke maatregelen wenselijk zijn in populatiebeheer van een aantal voor Nederland kenmerkende soorten
• de student kan beschrijven op welke wijze kan worden ingegrepen in de populaties van grote grazers, met als doel het bosecosysteem in de gewenste richting te sturen

Praktisch (gebieds)onderzoek doen:
• de student kan een samenhangend onderzoeksvoorstel schrijven, met een duidelijke relatie met de context van het onderzoek
• de student kan zelfstandig een onderzoeksmethode selecteren en onderbouwen, waarom deze methode leidt tot een valide en betrouwbaar onderzoek
• de student kan onderzoeksmethoden en resultaten beoordelen op betrouwbaarheid en verbeteringen aangeven
• de student kan reflecteren op de uitvoering van onderzoek en de verkregen resultaten
• de student kan in algemene zin de kwaliteit voor de fauna van een aantal in Nederland voorkomende ecosystemen en landschappen beschrijven en beoordelen

Communiceren:
• de student kan klant- en doelgericht adviseren en presenteren met ondersteuning van visuele middelen
• de student kan standpunten en ideeën verdedigen
• de student kan doelgroep gericht schrijven

Project- en procesmanagement
• de student kan zelfstandig een specifiek plan volgens de basisprincipes van projectmatig en methodisch werken aanpakken
• de student kan de progressie van geplande projectactiviteiten monitoren
• de student vraagt feedback op eigen functioneren en onderneemt naar aanleiding hiervan verbeteracties
• de student neemt verantwoordelijkheid om beroepsproducten van afgesproken kwaliteit binnen gestelde tijd te leveren
• de student kan strategisch handelen en afwegingen maken t.a.v. stakeholders en hun belangen om tot een gedragen plan te komen
• de student kan vragen naar en zich verplaatsen in standpunten en belangen van anderen binnen een projectcontext

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

120 credits gehaald in eerder gevolgd HBO-onderwijs, een intakegesprek en Erkenning Verworven Competenties.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Bewijs van eerder behaalde credits.

Toetsing

Toets 1: Kennistoets ecologie:
computertoets; Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl), individuele beoordeling

Toets 2: Kennistoets bosbouw: schriftelijke toets; Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl) individuele beoordeling

Toets 3: Kennistoets natuur- en faunabeheer: schriftelijke toets, open vragen + meerkeuzevragen; Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl) individuele beoordeling

Toets 4: Kennistoets beleid en participatie: computertoets, open vragen; Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl) individuele beoordeling

Toets 5: Vaardigheidstoets beleid en participatie
Verslag ; voldoende/onvoldoende, individuele beoordeling

Toets 6: Vaardigheidstoets schrijven: Het schrijven van een artikel. Schrijfopdracht Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl), ind beoordeling

Toets 7: Competentiemeting beheren: mondeling, actieve deelname practicum dunning; Cijfer 0-10 (0,1 Int-5,5 gesl),

Literatuur

Den Ouden J., B. Muys, F. Mohren, K. Verheyen, Bosecologie en Bosbeheer, ISBN 9789033477829

Rooster

Deze onderwijseenheid bestaat uit 30 credits wat voor 30*28= 840 uur staat. Deze 840 uur zijn onderverdeeld in:
• Hoor-/feedbackcollege, incl. rode- draadcollege (240 uur)
• Practicum/workshop/werkcollege (120 uur)              
• Excursies (80 uur)  
• Projectwerk, incl. consultancy/vergaderen (280 uur)
• Zelfstudie (100 uur)                 
• Assessments  (40 uur)