Kies op maat

Inloggen Menu

Digitale ontwerpverkenningen

Driedimensionaal denken en ontwerpen (3D) lijkt de toekomst te hebben, niet alleen in de bouw, maar ook in het vakgebied van de Tuin- en Landschapsarchitectuur. Bijvoorbeeld om zaken te doorzien die je in een 2D-model niet ziet en om beter ontwerpbeslissingen te kunnen nemen. Hoe werkt dat? In deze minor gaat het om verkennen van het driedimensionaal werken en denken in de Tuin- en Landschapsarchitectuur. Je verdiept je in het gebruik van grafische software.

Het gebruik van digitale technieken in de ontwerpende vakgebieden blijft zich razendsnel ontwikkelen. De grafische software voor 3D-ontwerp wordt ook gebruikt in aanverwante vakgebieden zoals architectuur en stedenbouw. Met duidelijke voordelen voor bijvoorbeeld visualisatie en analyse.

Maar wat zijn de mogelijkheden van de grafische software voor analyse, ontwerp, visualisatie en beeldende communicatie in het vakgebied van de Tuin- en Landschapsarchitectuur? Wat kunnen we ermee?

In de minor kijken we naar een of meer softwareprogramma’s en inzet ervan voor verschillende opdrachten. Dat kunnen ook vragen uit de praktijk zijn. Je kunt je er ook in bepaalde software bekwamen en op deze manier een eigen expertise op te bouwen. Er is ruimte voor experiment en het verkennen van nieuwe wegen.

Meerwaarde:

Studenten leren grafische software voor 3D-ontwerpen gebruiken voor visualisatie en analyse. Ze vergroten hun zijn kennis en vaardigheden in de toepassing van deze software. Het laboratoriumachtige karakter van de minor biedt ruimte om je in bepaalde 3D-programma’s te specialiseren en stimuleert ook de zelfstandigheid van de student.

Leerdoelen

De student:

• neemt kennis van diverse bestaande methoden voor analyse en ontwerp;
• leert methoden voor ruimtelijke analyse, ontwerp en visualisatie, met name vanuit een 3-dimensionale benadering van de ruimte en ontwikkelt deze door;
• leert op een systematische en transparante manier analyseren/ ontleden van een plan/ontwerp;
• verkent de mogelijkheden van bestaande en nieuwe software (en hardware) voor analyse, ontwerp en (re-) presentatie (Lumion, Revit, Rhino, SketchUp, GIS, etc.) en leert deze toepassen;
• versterkt een zelfbewuste en kritische grondhouding;
• verbreedt zijn/haar blik buiten het vakgebied van T&L en buiten de gebaande paden.

Ingangseisen

Bij deelname door externe studenten vindt altijd eerst een toelatingsgesprek plaats. Voor deze studenten gelden de ingangseisen VHL-studenten:

Propedeuse, tweede jaar en de eerste helft van het derde jaar gehaald.

Basisvaardigheid met één of meerdere computerprogramma's gericht op visualisatie en analyse (zoals GIS, Adobe Illustrator, Photoshop, 3D SketchUp, etc.) is wenselijk. T&L-studenten zijn altijd toelaatbaar, mits wordt voldaan aan  de ingangseisen hierboven. Studenten van andere opleidingen van VHL hebben eerst een toelatingsgesprekgesprek.

Als het aanvangsniveau wordt beoordeeld als onvoldoende of als hierover twijfel bestaat, dan kan worden besloten tot weigering van deelname.

Documenten aanleveren voor ingangseisen

Externe studenten leveren voorafgaand aan het gesprek een portfolio en een overzicht van afgeronde modules en behaalde cijfers aan voor het toelatingsgesprek.

Toetsing

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen die in samenhang worden beoordeeld in één integrale eindbeoordeling:
• eindpresentatie per projectgroep (10%);
• eindproducten; onderzoeksrapport en procesrapport (website) (20%);
• inhoudelijke beoordeling onderzoekontwerp, -uitvoering en resultaten (30%);
• groepsproces; peer-assessments en waarneming docenten gedurende semester (10%);
• individueel begrip, bijdrage en persoonlijke functioneren (30%).
Visueel rapporteren van het proces en van de onderzoeksresultaten vormt een belangrijk deel van de werkzaamheden. Rapportage van het proces gebeurt in de vorm van een website.
In een individueel mondeling assessment wordt de opgedane kennis en de eigen rol en bijdrage aan het groepsproduct getoetst. Peer-assessments dienen als hulpmiddel bij de beoordeling van het groepsproces en van de individuele rol en bijdrage van de student.

Literatuur

Grit, R., Julsing, M. (2017). Zo doe je een onderzoek (3e druk). Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ISBN: 9789001878139.

Aanbevolen literatuur:

Simons, W., & Dorp, D. van (eds.) (2014). Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming - methoden voor analyse en visievorming (Herziene druk, 2017). Wageningen: uitgeverij Landwerk. ISBN: 978 90 77824 00 9.

Rooster

De minor heeft een 'hands-on' en experimenteel onderzoekkarakter. In kleine groepen wordt gewerkt aan één van de aangereikte opdrachten. Deelnemers dienen van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur beschikbaar te zijn voor onderwijsactiviteiten. In principe wordt iedere dag op school gewerkt (m.u.v. excursies en veldinventarisatiedagen). Er is wekelijks inhoudelijke begeleiding door de vaste docenten.

Er worden basisinstructies gegeven en oefeningen gedaan om te leren werken met de meest gebruikte grafische software. Hiernaast zullen studenten ook zelfstandig deze beschikbare software gaan verkennen.

Activiteiten en werkvormen zijn: literatuurstudie, werkateliers / expertmeetings, excursies veldanalyse, interviews, hoorcolleges/lezingen (donderdagavonden) en computerwerk.