Kies op maat

Login Menu

Onderwijs en Natuureducatie

Je leert in de minor Onderwijs en Natuureducatie je passie èn kennis over dieren en natuur overdragen aan zowel jongeren van 12 tot 17 jaar als aan kinderen van 4 tot 12 jaar.  Je maakt kennis met zowel het reguliere onderwijs als met het werkveld Natuur- en Milieueducatie. Kern van de minor is dat je professionele educatieve producten ontwikkelt voor uiteenlopende doelgroepen en onderwijssectoren. Dit doe je door lesmateriaal voor het (v)mbo te ontwikkelen en een groot educatief product voor een opdrachtgever uit het werkveld van de Natuur- en Milieu-educatie. Je leert aan de hand van een onderzoek (pretest) ook hoe je het product kunt  verbeteren Een goed educatief product moet onder andere inspelen op verschillende leerstijlen, motiverend zijn, en afgestemd op de ontwikkelingsfase en kenmerken van de doelgroep.

Delen van de minor zijn projectmatig opgezet (met als kern: het ontwikkelen van het educatieve product ). In de minor is veel aandacht voor het opdoen van praktijkervaring  (basisschoolkinderen begeleiden, les geven op een (v) mbo). In de vorm van een mini-stage doe je ervaring op in het reguliere onderwijs.  Na deze minor weet je of het werkveld onderwijs en natuureducatie iets voor je is.

De werkvormen zijn: literatuurstudie, werkbezoeken en gastlessen binnen de NME-sector, ministage van 6 dagen in het voortgezet onderwijs of het (v)mbo, onderzoek doen naar de effectiviteit/uitvoerbaarheid van een educatief product, en op een projectmatige manier een product ontwikkelen voor een opdrachtgever uit het werkveld.

Leerdoelen

  • Student kan reflecteren op het eigen functioneren als leerkracht in het voortgezet onderwijs
  • Student kan op basis van educatieve doelen, randvoorwaarden van de opdrachtgever en een analyse van de doelgroep een didactisch verantwoord en duurzaam educatief product ontwikkelen voor het basisonderwijs
  • Student heeft kennis van NME, didactiek, leer- en ontwikkelingspsychologie en past dit toe bij het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve materialen en activiteiten
  • Student kan op basis van een eigen visie organisaties en producten op het gebied van natuureducatie beoordelen op kwaliteit, duurzaamheid, effectiviteit en professionaliteit
  • Student kan zelfstandig een natuuractiviteit begeleiden en reflecteren op zijn eigen functioneren
  • Student kan op basis van een methodisch opgezette en zelf uitgevoerde pretest aanbevelingen doen voor het verbeteren van een natuureducatief product
  • Student kan interdisciplinair en projectmatig werken binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever, het proces bewaken en bijsturen en reflecteren op het eigen functioneren in het project

Aanvullende informatie

De minor is vraag- en opdrachtgericht opgezet, waardoor van studenten veel zelfstandigheid wordt gevraagd. Sommige leertaken moeten worden uitgevoerd in het werkveld, waarvoor gereisd zal moeten worden. Studenten functioneren voor het ontwikkelen van het product als een zelfstandig projectteam; dit vraagt veel overlegtijd op school.

Ingangseisen

De aanvullende eisen zijn verder dat de student een ‘verwante studie’ volgt, in het bezit is van een propedeuse en minimaal 3e jaars student is.

De procedure schrijft voor dat de student een toelatingsgesprek voert met de betreffende minorcoördinator, als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae.

Toetsing

peer-college orientatie-opdracht NME-sector, reflectieverslagen (mini-stage, begeleiding buiten-activiteit, projectmatig werken bij ontwikkelen product), verantwoordingsverslag bij product, assessment over eindtermen

Literatuur

Praktische didactiek voor natuuronderwijs

Els de Vaan en Jos Marell

Coutinho, Bussum, 2012 (zevende druk)

ISBN 978 90 469 03018

Rooster

Voor aanvang van de minor wordt het rooster bekend gemaakt