Kies op maat

Inloggen Menu

Dier en bedrijf

De minor bestaat uit twee diergerichte modules en twee bedrijfsgerichte modules. De minor bestaat uit twee periodes van 9 weken. Gedurende 1 periode van 9 weken volg je 1 diergerichte module en 1 bedrijfsgerichte module.

Onderwerp minor: Animals make it your business!

In veel bedrijven en organisaties worden, voor langere of kortere tijd, non-productiedieren gehouden. Denk aan zorgboerderijen, dierenspeciaalzaken, dierenartspraktijken, dierentuinen, proefdierbedrijven, maneges, stoeterijen, dierenpensions en -asielen en opvangcentra. Bij het managen van deze bedrijven en organisaties komt veel kijken:

• Bezoekers en klanten hebben steeds hogere verwachtingen over de manier waarop dieren door deze bedrijven gehouden worden.
• Ook de eisen die de overheid aan zulke bedrijven stelt (dierwelzijn, kwaliteitssystemen, bijv voor het bewaren van medicijnen en voeding, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid) worden steeds hoger.

Het is niet eenvoudig al deze ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. Brede en diepgaande kennis van het dier en van de klant is een vereiste, maar ook managementvaardigheden zijn onontbeerlijk. Wat zijn de noden van een dier qua voeding en (sociale) omgeving? Hoe moeten de gebouwen worden ingericht om met zieke dieren rekening te houden? Wat zijn de (veranderende!) verwachtingen van de klant? Wat eist de overheid met betrekking tot het opslaan van bederfelijke voeding? Hebben we de juiste protocollen voor het omgaan met een uitbraak van zoönoses, zoals vogelgriep of om zoönoses te voorkomen? Een vrijwilliger functioneert niet; hoe los ik dat op? Dit soort vragen en problemen moeten beantwoord en opgelost worden. Daarnaast moet je ook nog eens inzicht hebben in het bedrijfseconomisch reilen en zeilen van het bedrijf. In de minor wordt aan al deze aspecten veel aandacht gegeven, om de studenten voor te bereiden op functies als manager, klantenspecialist of adviseur. De minor Dier en bedrijf is dé minor voor de “dierondernemende” student.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel diermodule 1 (Animals): De student heeft kennis van pathologie, incl. de daarbij behorende laboratorium vaardigheden  en kan deze koppelen aan uiterlijke kenmerken en houderij.

Hoofdleerdoel diermodule 2 (One Health):  De student heeft inzicht in taken en verantwoordelijkheden van alle stakeholders binnen een dierziekte-uitbraak en is in staat om vanuit de verschillende (belangen van) stakeholders binnen een dierziekte-uitbraak planmatig te werken aan het voorkomen en  bestrijden van een dierziekte(uitbraak).

Hoofdleerdoel bedrijfsmodule 1 (Bedrijf in actie 1): De student leert een aantal methodieken om een bedrijf te ontwerpen en beschrijven geïntegreerd te hanteren, van een winst- en verliesrekening tot een ontwerp van een welzijnsvriendelijke dier- en werkomgeving.

Hoofdleerdoel bedrijfsmodule 2 (Bedrijf in actie 2): De student hanteert de geleerde methodieken om een ‘crisissituatie’ (die ook kan bestaan uit een onverwacht groot aantal klanten) te analyseren en structureel het hoofd te bieden, daarnaast kent de student een aantal verschillende methodieken om klanten in beeld te brengen en te analyseren, zoals het maken van een ‘persona’ en een ‘customer journey’

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Afgeronde relevante HBO propedeuse. Verzoek om deelname via een motivatiebrief, waarbij ook gekeken wordt naar gepaste vooropleiding(en).

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Propedeuse certificaat en indien van toepassing een motivatiebrief.

Toetsing

Diermodule 1:
Schriftelijk tentamen cijfer, weging 3, slagingsgrens 5,5
Digitale practicum toets cijfer, weging 2, slagingsgrens 5,5
Casusverslag cijfer, weging 2, slagingsgrens 5,5

Diermodule 2:
Protocol uitbraak dierziekte, cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Communicatieopdracht: persbericht, interview cijfer, weging 3, slagingsgrens 5,5

Bedrijfsmodule 1:
Ontwerpplan dierbedrijf (groep) cijfer, weging 2, slagingsgrens 5,5
Tentamen (bedrijfsecon., toegep. kwaliteits- en welzijnssystemen) cijfer, weging 2, slagingsgrens 5,5
Individuele voedingsopdracht (o.a. rantsoenberekeningen) cijfer, weging 1, slagingsgrens 5,5

Bedrijfsmodule 2:
Actieplan dierbedrijf en klantbeschrijving (groep) cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Tentamen (bedrijfseconomie, HRM) cijfer, weging 2, slagingsgrens 5,5
Individuele voedingsopdracht cijfer, weging 1, slagingsgrens 5,5

Literatuur

De verplichte literatuur staat in de OER beschrijving van de afzonderlijke modules.

Rooster

De werkvormen en studiebelasting staan in de OER beschrijving van de afzonderlijke modules.