Kies op maat

Inloggen Menu

Boeren in Europa

In Nederland hebben agrarische ondernemers te maken met een groot aantal uitdagingen. Dat roept de vraag op: welke mogelijkheden zijn er voor het vestigen van een agrarisch bedrijf elders in Europa. Uiteraard wel op een zo duurzaam mogelijke wijze (economisch, ecologisch, sociaal). Hoe kunnen principes van kringlooplandbouw toegepast worden bij het vestigen van zo’n bedrijf. De student leert in deze minor sociale en technische mogelijkheden in kaart te brengen. En mogelijkheden te onderzoeken om met verschillende partijen in de keten (aanvoer van grondstoffen, gebruik van restproducten, lokale afzet van producten etc.) samen te werken om kringlooplandbouw zo goed mogelijk vorm te geven. De doelstelling van de minor is om studenten met een eerste idee te helpen dit meer concreet vorm te geven zodat goed onderbouwd keuzes gemaakt kunnen worden. De minor is bedoeld voor studenten die rondlopen met emigratieplannen maar ook voor studenten die werkzaam willen zijn in de emigratiebegeleiding.

Het eindproduct van de module is een bedrijfsplan voor een agrarisch bedrijf in de primaire sector die gebaseerd is op zoveel mogelijk sluiten van kringlopen.

De module is opgebouwd uit 6 onderdelen:

In het eerste onderdeel kijk je naar de karaktereigenschappen van de emigrant. Welke kwaliteiten heeft hij/zij. Daarnaast wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de vraag hoe je een emigratiebestemming ‘sociaal’ in kaart brengt en interculturele communicatie. Ook zal aandacht besteed worden aan bepaalde aspecten van internationaal ondernemerschap die relevant zijn voor een emigrant. Voorafgaand aan dit onderdeel zal je al een (beperkt) aantal emigranten en hun stakeholders geïnterviewd moeten hebben, een 2-tal documentaires gekeken hebben en theorieën over circulaire en regeneratieve landbouw bestudeerd hebben.

In het tweede onderdeel zal de student in kaart moeten brengen welke regionale kringlopen er mogelijk zijn in de regio van keuze. In dit onderdeel zal aandacht geschonken worden aan de principes van Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen. De centrale vraag hierbij is ‘Hoe komen we tot een voedselsysteem, waarin gezond voedsel voor iedereen wordt geproduceerd met respect voor onze planeet en alle mensen en dieren die er leven?’ In haar model zal akkerbouw, voedselindustrie en dierhouderij meer met elkaar moeten samenwerken da nu meestal het geval is. In dit onderdeel willen we kijken hoe een emigrant hier op in kan spelen?

In het derde onderdeel dalen we af naar kringloop op bedrijfsniveau. Hoe kan een bedrijf zijn eigen kringlopen sluiten. Ook zal er aandacht besteed worden aan regeneratieve landbouw principes en verkorte ketens. Niet alleen zal er aandacht zijn voor de ecologische aspecten, ook zullen in dit onderdeel meer bedrijfskundige principes een rol gaan spelen en zal de theorie van Osterwalder van Value Proposition en het Business Model Canvas een prominente rol spelen.

In het vierde onderdeel komen de 3 bovenstaande onderdelen bij elkaar. De centrale vraag in dit onderdeel is ‘Wat kun je produceren en waarom?’ Hierbij komen behalve bovenstaande principes en theorieën ook andere zaken aan de orde met betrekking tot bodem, klimaat en markt aan de orde. Aan het eind van het vierde onderdeel zal een concept bedrijfsplan klaar moeten zijn.

Het vijfde onderdeel zal bestaan uit een ‘veldweek’. De studenten moeten hun plannen toetsen aan de praktijk. In hoeverre is het bedrijfsplan haalbaar? De plannen zullen gepresenteerd moeten worden aan collega-studenten en stakeholders. Als de omstandigheden het toelaten is het de bedoeling dat de veldweek in het buitenland plaats vindt.

In het zesde onderdeel zullen de eindplannen gepresenteerd worden en moeten de studenten elkaars werk beoordelen.

Leerdoelen

Na het succesvol volgen van deze minor ben je in staat:

  • gesprekspartner te zijn voor ondernemers in de agrarische sector die emigratieplannen hebben;
  • voedselproductiesystemen te analyseren en te beoordelen op circulariteit;
  • een bedrijfsplan op te stellen waarin zowel aandacht besteed wordt aan de ecologische duurzaamheid als aan de sociale en financiële duurzaamheid. Het plan moet van dusdanig niveau zijn dat het ook gebruikt kan worden om externe financiering aan te trekken.
  • Onderdeel van bovengenoemd plan is ook een gedegen agronomische onderbouwing van het plan op eind-hbo niveau.

Ingangseisen

Studenten die de hoofdfase van de opleiding Dier- en Veehouderij of Tuin- en Akkerbouw van een  Agrarische Hogeschool met goed gevolg hebben afgelegd kunnen ervan uitgaan dat ze voldoen aan bovenstaande instroomvoorwaarden. Studenten van de studierichting Agrarische Bedrijfskunde zullen misschien een inhaalslag moeten maken om bepaalde landbouwkundige kennis te verwerven maar zullen ook aan kunnen sluiten. Overige studenten wordt geadviseerd contact op te nemen met de module-coördinator (e.van.dijken@aeres.nl).

Literatuur

Wordt verstuurd bij aanmelding.

Rooster

2022-2023, semester 1.
Op vrijdagen in de weken: 6, 8, 11, 13, 17 (20 niet), 22 en 24.

Toetsing

Code: ABIE01
Naam: De Voorbereiding
Studiepunten: 2
Type examen: Essay
Periode: 3

Code: ABIE02
Naam: Bedrijfsplan
Studiepunten: 6
Type examen: Verslag
Periode: 4

Code: ABIE03
Naam: Feedback en Reflectie
Studiepunten: 3
Type examen: Verslag
Periode: 4

Code: ABIE04
Naam: Literatuur en overige bronnen
Studiepunten: 4
Type examen: Tentamen
Periode: 4