Kies op maat

Login Menu

Consultant for the Equine Business

BELANGRIJK:
DEZE MINOR IS SAMENGEVOEGD MET DE MINOR TOP BEDRIJFSADVISEUR (ATBA).

Er is in de hippische sector een groeiende behoefte aan advies op professioneel niveau. Zowel op paardspecifiek vakgebied zoals houderij, fokkerij, gebruik, etc., als bedrijfskundig vakgebied zoals financieel, economisch, marketing, communicatie, etc.

Dit geldt voor de primaire paardenbedrijven maar ook voor de dienstverlenende bedrijven in deze sector. Momenteel zijn er in Nederland circa 100 adviseurs en adviesbureaus die werken in de paardensector. Door de steeds verdere professionalisering van de sector zal in de toekomst de vraag naar adviseurs in de sector groeien.

De Consultant for the equine business kan een eigen bedrijf hebben of bij grotere adviesorganisaties werken. Dit kunnen specifiek op de paardensector gerichte bedrijven zijn zoals Hippo d’Or, maar ook breder georiënteerde bedrijven zijn die zich richten op de gehele agrarische sector zoals DLV en LTO. Deze grotere organisaties zullen gebruik kunnen maken van een back office die de consultant zal aansturen met deelopdrachten, die hem helpen in het uitvoeren van zijn taken. De consultant is echter zelf verantwoordelijk voor het uit te brengen advies en de ondernemer beoordeelt hem hierop. In de grotere organisaties zullen de adviseurs in een team werken waarbij de junior verantwoording zal afleggen aan zijn leidinggevende.

De consultant zal de hippische ondernemer adviseren en begeleiden bij het optimaliseren van zijn bedrijf, mogelijk op internationaal niveau, waarbij de continuïteit van de onderneming voor de toekomst wordt gewaarborgd. De opdrachten van de ondernemer kunnen heel divers zijn zoals: hoe kan men het welzijn van de paarden waarborgen, hoe kan men de onderneming financieel rendabel maken of hoe kan de ondernemer zijn doelgroep beter van informatie voorzien.

De consultant zal, om zijn taak uit te voeren, volgens een standaard procedure werken. De onderneming zal met behulp van een quickscan worden geïnventariseerd, daarna geanalyseerd, zo mogelijk met kengetallen uit de sector waarna de ondernemer zal worden geadviseerd en begeleid door middel van een optimaliseringplan en een stappenplan met tijdsplan naar een  verbetering van het bedrijf. Het advies zal een verbetering of innovatie in het bedrijf te weeg moeten brengen.

Leerdoelen

De student is in staat:

Voor zowel bedrijfskundige als zoötechnische aspecten in de paardensector

 • om voor complexe en specifieke bedrijfssituaties innovatieve oplossingen voor te stellen en daar effectief mondeling en schriftelijk met de ondernemer over te communiceren.
 • de effecten van de gegeven adviezen meten en evalueren en een kosten/baten overzicht van de adviezen maken.
 • om voor zijn adviezen op een effectieve wijze gebruik maken van recente onderzoeksgegevens.
 • de voor bedrijfsadvisering benodigde advies-, analyse- en communicatietechnieken op een juiste wijze toe te passen.
 • in te spelen op de specifieke wijze van beslissen door de ondernemer in de paardensector, deze te motiveren en te ondersteunen bij de implementatie van de adviezen.
 • acquisitie uit te voeren en ten behoeve van deze acquisitie nieuwe adviesproducten te ontwikkelen en praktijkrijp te maken.
 • een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met een ondernemer in de paardensector.
 • intermediair tussen ondernemer en overheid te zijn.
 • effectief te communiceren met andere adviseurs.
 • contacten te leggen met andere bedrijven die ook bij de ondernemer komen (banken, voervertegenwoordigers etc.)

Om een geslaagde  professionele consultant in de Hippische sector te worden, zijn kennis en betrouwbaarheid een prioriteit, maar ook je persoonlijke houding en overtuiging zijn hierbij resultaat bepalend.

Hiervoor is nodig dat de adviseur beschikt over de volgende competenties: communiceren, innoveren, presenteren, onderzoeken.

De kennis die gebruikt wordt is:

 • Paardenfokkerij
 • Inzicht in de paardensector
 • Kengetallen van de paardensector
 • Gezondheid van het paard
 • Zoötechniek paardenhouderij.
 • Waarde taxeren van paarden 
 • Juridische aspecten, paardensector specifiek.
 • Communicatie
 • Bedrijfsadministratie (technisch en financieel)
 • Bedrijfseconomie van de paardensector

Ingangseisen

De student is in staat

 • een bedrijfssituatie in kaart brengen en de ondernemer(s) typeren.
 • op basis van bedrijfsgegevens een sterkte-zwakte analyse maken van de verschillende bedrijfskundige en zoötechnische aspecten van een bedrijf in de paardensector
 • een schriftelijk advies te geven voor een eenvoudig door de ondernemer genoemd bedrijfsprobleem gebruikmakend van bestaande oplossingen
 • een plan voor strategische bedrijfsontwikkeling te schrijven rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen in de omgeving
 • de consequenties van het strategisch-bedrijfsplan en optimaliseringsplan voor overige bedrijfsonderdelen in te schatten
 • analyse resultaten uitwerken in een voor de ondernemer overzichtelijk rapport.
 • op het bedrijf beschikbare technische en economische informatie kunnen lezen en interpreteren.

En heb je kennis van:

 • de algemene bedrijfseconomie (boekhouding, marketing)
 • zoötechniek paardenhouderij (huisvesting, welzijn, voeding)
 • gezondheid paarden
 • en ben je bekend met de paardensector en de kengetallen van de sector.

Studenten die het 1e en 2e jaar van de opleiding Hippische Bedrijfskunde hebben voltooid voldoen aan de Instapniveau eisen.

Toetsing

De student zal een onderneming in de hippische sector zoeken. Deze onderneming zal de student inventariseren en analyseren. Uit het analyse rapport zullen, na overleg met de ondernemer, een aantal punten ter verbetering of vernieuwing aangewezen worden. Voor deze punten zal de student een optimaliseringplan maken.

In tussentijdse contactmomenten met de coach zal feedback op de gevolgde procedure plaats vinden.

De studenten van een team zullen elkaar onderling beoordelen in hun rol als adviseur op het onderdeel: communicatie met de ondernemer.

De student zal uiteindelijk zowel mondeling als schriftelijk zijn advies presenteren.

Naast de op te leveren advies rapport zal er een kennistoetsing zijn van de cursussen:

 • Paardenfokkerij
 • Waarde bepaling paard
 • Juridische aspecten van de paardensector.

Voor de assessment gaat de student naar een aangewezen primair bedrijf in de paardensector. De student krijgt de mogelijkheid om het bedrijf te bezichtigen en een gesprek te hebben met de bedrijfsleider. Daarna heeft de student een week de tijd verbeterpunten aan te geven en een advies uit te brengen. De student zal zijn advies zowel schriftelijk als mondeling moeten presenteren.

Om deze minor te kunnen afronden zal de kennistoets en het advies rapport met presentatie hiervan met een voldoende moeten worden beoordeeld.

Code: ACEB1
Naam: Bedrijfsadviseur Paardensector
Studiepunten: 7
Type examen: assessment

Code: ACEB4:
Naam: Juridisch
Studiepunten:2
Type examen: verslag

Code: ACEB5
Naam: Paard
Studiepunten: 2
Type examen: verslag

Code: ACEB6
Naam: Bedrijf ‘zoötechnisch’
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk

Code: ACEB8
Naam: Adviesgesprek
Studiepunten : 2
Type examen: Training

Literatuur

ACEB1: Assessment
Trainingen, bedrijfsbezoeken

ACEB2: Financieel en bedrijfskundig management
Lessen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, zelfstudie.
Bedrijfseconomie; de Boer; Brouwer; Koetzier;
Strategie & management: Veldman

ACEB3: Zoötechnisch taxatie paard
Lessen en praktisch, zelfstudie.
Veterinaire keuring

ACEB4: Juridische taxatie paard
Lessen, zelfstudie.
Hoofdstukken vermogensrecht: J.H.Nieuwenhuis

Rooster

Semester 2 op donderdagen in de weken 6, 9, 11, 13, 17, 20 en 22(niet), 24.

Tussendoor werk je aan opdrachten bij bedrijven.