Kies op maat

Inloggen Menu

Ecologisch advies - Ecological Advise (15.0 of 30.0 EC)

Er bestaat een wettelijke verplichting voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen om een inventarisatie uit te voeren om te zien of er beschermde en bedreigde soorten voorkomen en wat de impact zal zijn van de ingrepen op die plek of op omliggende natuurgebieden. Ook kan de aannemer dan vernemen hoe de plannen het meest natuurvriendelijk kunnen worden uitgevoerd en welke natuurcompensatiemaatregelen dienen te worden ingezet.

De effecten van, door de mens veroorzaakte, veranderingen in een gebied worden vaak bepaald door ecologische adviesbureaus en de gevolgen en adviezen van die beoordeling worden verwerkt in een ecologische effectrapportage.  De junior ecologisch adviseur weet waar de bijzondere natuurwaarden voorkomen of anders wordt dit achterhaald met literatuur- en veldonderzoek. Ook is bekend welke natuurwaarden gevoelig zijn voor de verschillende vormen van menselijke (antropogene) verstoring (licht, geluid, beweging, verontreiniging, verdroging, et cetera). Op basis van deze kennis wordt ingeschat wat de gevolgen zijn van een plan op natuurwaarden, aangegeven in hoeverre dit strijdig is met wet- en regelgeving en worden oplossingen bedacht om het één en ander (toch) mogelijk te maken.

Ecologische advisering is in Nederland het grootste werkveld voor ecologen.

Gedurende de module draai je minimaal 28 dagen mee bij een ecologisch adviesbureau of de afdeling ecologie van een multidisciplinair adviesbureau. Daarnaast werk je aan het uitvoeren van een praktijkopdracht waarbij je de effecten beoordeelt die een bepaalde verandering in het gebied (zoals bouwen van nieuwe wijk of gebruik van gebied als festivalterrein) heeft op de flora en/of fauna in het gebied.

Je volgt colleges waar de stappen van het geven van ecologisch advies worden besproken en je gaat dieper in op de stof middels het in groepen oplossen van casussen op het gebied van ecologische advisering. De minor loopt van september tot februari.

Leerdoelen

In al de functies die een afgestudeerde in de branche van mens/natuur effecten kan vervullen zijn de volgende CAH-competenties van belang.

 • Onderzoeken: de student voert een ecologisch onderzoek uit naar de effecten van een menselijk ingreep in een gebied op de flora en fauna in het gebied.
 • Presenteren: de student kan zijn advies begrijpelijk en overtuigend overbrengen aan collega adviseurs en/of de opdrachtgever
 • Duurzaam handelen: de student levert een bijdrage aan een het duurzame relatie tussen de mens en de leefomgeving en is zich bewust van de verschillende aspecten en discussies die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

De kennis die de student via de cursussen en trainingen aan het eind van de minor heeft opgedaan:

 • Studenten begrijpen de context van (R.O.-)procedures, de rol van betrokken partijen, de rol van de ecologisch adviseur;
 • Studenten weten hoe de natuur in Nederland beschermd is (Europese en Nationale wetgeving en natuurbeleid);
 • Studenten weten welke inventarisatiemethodes en effectbeoordelingen betrouwbaar zijn en begrijpen dat er bezwaarschriften tegen advies kunnen worden ingediend en welke jurisprudentie daaruit kan volgen;
 • Studenten begrijpen dat verschillende vegetatietypen en diersoorten een kenmerkende gevoeligheid hebben voor veranderingen in milieufactoren;
 • Studenten begrijpen welke mogelijke factoren een negatieve invloed hebben op het gedrag of leefmilieu van vegetatietypen en (dier)soorten (o.a. aan de hand het internetprogramma effectenindicator);
 • Studenten weten welke vragen ze zichzelf moeten stellen om de globale effectbeoordeling te vertalen naar daadwerkelijke effecten;
 • Studenten kunnen bepalen welke effecten aanvaardbaar zijn op basis van natuurwetgeving en beleid;
 • Studenten begrijpt welke maatregelen vallen onder mitigatie en welke maatregelen vallen onder compensatie en weet welke mitigatie en compensatiemogelijkheden er zijn (o.a. aan de hand van soortenstandaarden);
 • De studenten maken een werkprotocol en weten globaal hoe een ontheffing aangevraagd kan worden.

Aanvullende informatie

Ecologisch advies én Natuurontwikkeling (AECA+AECN)

Module: Deze minor loopt van september tot januari en is een combinatie van de twee 15ECTS minoren genaamd AECA en AECN. Samen vormen zij een 30ECTS-module. Beiden zijn ook afzonderlijk te volgen.

Inhoud:
De effecten van, door de mens veroorzaakte, veranderingen in een gebied worden vaak bepaald door ecologische adviesbureaus. De gevolgen en adviezen van die beoordeling worden verwerkt in een ecologische effectrapportage. De junior ecologisch adviseur weet waar de bijzondere natuurwaarden voorkomen of weet het te achterhalen met literatuur- en veldonderzoek. Ook is bekend welke natuurwaarden gevoelig zijn voor de verschillende vormen van menselijke (antropogene) verstoring (licht, geluid, beweging, verontreiniging, verdroging, et cetera). Op basis van deze kennis wordt ingeschat wat de gevolgen zijn van een ruimtelijke ingreep op natuurwaarden, aangegeven in hoeverre dit strijdig is met wet- en regelgeving en worden oplossingen bedacht om het één en ander (toch) mogelijk te maken.

Gedurende de module draai je minimaal 28 dagen mee met een ecologisch adviesbureau of de afdeling ecologie van een overheidsinstelling. Daarnaast werk je aan het uitvoeren van een praktijkopdracht waarbij je de effecten beoordeelt die een bepaalde verandering in het gebied (zoals bouwen van nieuwe wijk of gebruik van gebied als festivalterrein) heeft op de flora en/of fauna in het gebied.

Dus; wil jij soortenkennis combineren met wetgeving én ben je creatief genoeg om maatregelen te verzinnen een kaarten te maken die ervoor zorgen dat zowel de soort of het natuurgebied áls de ruimtelijke ingreep, zonder effecten, samen verder kunnen? Dan is deze minor voor jou!

Ingangseisen

De student kan de volgende beroepstaken uitvoeren:

 • Inventarisaties uitvoeren (PECS)
 • onderzoek doen (PECO/HECO)
 • een advies geven (specialisatiemodule HSDI/HSNA/HSPL) 
 • De studenten van de majors TB zullen aan bovenstaande eisen voldoen. De minor staat ook open voor studenten van andere majors. Overleg met de coördinator is dan wenselijk.

Toetsing

Code: AECA01 Naam: Assessment Studiepunten: 7 Type examen: Opdracht (ecologische effectrapportage)

Code: AECA02 Naam: Ecologische effectstudies Studiepunten: 4 Type examen: Tentamen

Code: AECA03 Naam: Ecologische effectstudies II Studiepunten: 3 Type examen: portfolio

Literatuur

Er worden power points en een basisdocument Ecologisch Advies verstrekt via de digitale leeromgeving.

Rooster

Op donderdagen in het eerste semester in de weken: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 en 2.

Tussendoor werk je aan de beroepstaak middels werkplekleren bij een ecologisch adviesbureau.