Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire economie en nieuwe business modellen - Circular economy and new business models

Het lectoraat Vitale Agribusiness via cyclische proces- en productieketens vervult een centrale rol in het doen van onderzoek dat zich richt op het cyclische gebruik van grondstoffen, waardoor nieuwe bedrijfstakken ontstaan op (agrarische) bedrijven die bijdraagt aan een circulaire economie, duurzame productiesystemen en cyclische logistiek en bedrijfsprocessen. De eco-effectiviteit van grondstoffen en biomassa-benutting zal aanzienlijk moeten worden verhoogt door (bijvoorbeeld) regionale, kleinschalige bioraffinage en cross sectorale productie- en verwerkingsprocessen. Het lectoraat wil de eco-effectiviteit van grondstoffen en biomassa-benutting aanzienlijk verhogen door de kringloop van grondstoffen en energie te sluiten op regionale schaal via bijvoorbeeld kleinschalige bioraffinage en cross sectorale productie- en verwerkingsprocessen. Handreikingen worden gedaan om te komen tot een kringlooplandbouw met als kenmerk cyclische bedrijfsprocessen en cyclische ketenlogistiek. Dat betekent dat de bedrijfsprocessen en de logistiek vanuit cyclisch perspectief worden geherdefinieerd. Dit vraagt om nieuwe businessmodellen en sociale acceptatie (en innovatie). De minor Circulaire economie en nieuwe businessmodellen sluit aan bij de doelstellingen van het lectoraat.

De transitie van een lineaire agri- en foodbusiness naar een circulaire vergt niet alleen technologische maar ook sociale veranderingen. Zonder (sociale) acceptatie kan van implementatie geen sprake zijn. En de verbetering van de sociale cohesie tussen de maatschappij en de landbouw vraagt om het uitbreiden van de sociale innovatiedrang en de sociale innovatiecapaciteit.

De minor zet in op de kansen die er liggen om aan te sluiten op de wensen van agrarische ondernemers in Flevoland en biobased georiënteerde innovatieve MKB-bedrijven die waarde aan de beschikbare biomassastromen kunnen toevoegen door ontwikkeling en afzet van biobased producten. Een bedrijfskundige en strategische benadering van dit thema is van essentieel belang om de inbedding van cyclisch gebruik van grondstoffen verder te brengen dan een innovatieve ontwikkeling.

De oplossing van veel actuele economische problemen ligt verborgen in het principe van ‘shared value’. Volgens dit principe wordt economische waarde gecreëerd op een manier dat er ook waarde wordt gecreëerd voor de samenleving door haar noden en uitdagingen te benoemen en te stillen. Het zakenleven moet bedrijfssuccessen opnieuw gaan verbinden met sociale vooruitgang. Shared value is een nieuwe manier om economische successen te behalen, zowel nationaal als internationaal.

Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan een cyclische (organische) economie (de biobased economy) welke zowel een economisch, ecologisch als sociaal voordeel voor ondernemers, particulieren en (semi) overheden heeft.

Binnen de minor staan vier randvoorwaarden centraal:
- Verbinding met lectoraten.
- Wederkerige waardecreatie.
- Community structuur op basis van gezamenlijk eigenaarschap.
- Gezamenlijk doel: komen tot realiseerbare (circulaire) business- en verdienmodellen.

 

Leerdoelen

De minor bestaat uit drie leertaken, welke we in onderstaand overzicht kort hebben toegelicht.

ACEN01: Leertaak 1 Inspiratie en visievorming nieuwe economie
De student oriënteert zich in de waarde van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit dient te resulteren in een publicatie van enerzijds ieders persoonlijke visie m.b.t. de transitie van een lineaire naar een circulaire agri- en foodbusiness en anderzijds de projectresultaten. Het lectoraat Biobased en circulaire economie zal dit samen met het minorteam in boekvorm uitgeven. In deze transitie komen onder andere de kernbegrippen waarde-, organisatie- en verandervraag aan bod.

Activiteiten van de student:
- Posterpresentatie (o-meting); transitie van een lineaire naar een circulaire agri- en foodbusiness
- Tussentijdse minoropdrachten op persoonlijke waarden en principes.
- Verslaglegging met de reflectie op de netwerkbijeenkomsten.
- Gezamenlijke uitgave minorboek 1718 o.l.v. het lectoraat Biobased en circulaire economie:
o Publicatie persoonlijke visie m.b.t. de transitie van een lineaire naar een circulaire agri-en foodbusiness.
o Publicatie van de projectresultaten.

ACEN02: Leertaak 2 Analyse actoren en omgevingsanalyse
In deze fase wordt per project gestart met het businessmodelontwerpproces van circulaire business-en verdienmodellen. In leertaak twee zullen de eerste twee fasen van het businessmodelontwerpproces worden doorlopen.

Activiteiten van de student:
- Analyseren en voorbereiden op een succesvol businessmodelontwerpproject.
Onderzoeken en analyseren van elementen die nodig zijn voor de businessmodel-ontwerpinspanningen.

ACEN03: Leertaak 3 Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe businessmodellen
Deze fase wordt gestart als leertaak twee is afgerond. In leertaak drie zullen vervolgens drie opvolgende fasen van het businessmodelontwerpproces worden doorlopen.

Activiteiten van de student:
- Haalbare business- modelopties generen en testen, en de beste selecteren.
- Het businessmodel- prototype in de praktijk implementeren.
- Het businessmodel aanpassen en bijstellen n.a.v. feedback pilotgroep.

Aanvullende informatie

De organisatie ligt bij het lectoraat Biobased en circulaire economie en wordt ondersteund door het Agri en Food innovatiecluster Regio Zwolle. Binnen het programma staan drie kernwaarden centraal (1) Nationale exposure, (2) toegang tot netwerk en (3) inspiratie en kennis (ter inspiratie www.circulairondernemen.nl). Dit betekent heel concreet dat we ook buiten het normale minorprogramma (die op de maandagen zijn gepland) aan de slag gaan.

Canvas fungeert binnen de module als digitaal communicatiemiddel. Ter inspiratie kun je alvast een kijkje nemen op de blackboardsite van ACEN 1617 ‘Circulaire economie en nieuwe business modellen’. Alle informatie met betrekking tot de minor hebben we op deze site geplaatst.

Ingangseisen

-

Toetsing

Code: ACEN01
Naam: Inspiratie en visievorming nieuwe economie Vorm: Portfolio
Aantal studiepunten: 4

Code: ACEN02
Naam: Analyse actoren en omgevingsanalyse
Vorm: Rapport
Aantal studiepunten: 5

Code: ACEN03
Naam: Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe business modellen
Vorm: Rapport en essay
Aantal studiepunten: 6

Literatuur

Minoroverzicht met uitgebreide toelichting op de inhoud van de minor en de verplichte literatuur is te vinden op Canvas.

Rooster

Semester 2 op maandagen in de weken: 6, 9, 11, 13, 17 niet, 20, 22, 24.