Kies op maat

Login Menu

Dyslexie

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Heel wat kinderen, jongeren en ook volwassenen hebben moeite met het doorgronden van het lees- en spellingproces. Het aantal dyslectici lijkt de afgelopen 10 jaar te zijn toegenomen. Hoe kan dat? Welke verklaringen zijn onderzocht wat betreft dyslexie? Hoe kunnen we dyslexie vroegtijdig onderkennen? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Wat is de rol van onderwijs bij dyslexie? Onder andere deze vragen komen in de minor dyslexie aan bod. De minor is in samenwerking tussen de faculteit logopedie en De Nieuwste Pabo tot stand gekomen.

In de eerste weken komt de theorie aan bod die nodig is leesproblemen en dyslexie goed te kunnen doorgronden. Daarna komt de focus te liggen op diagnostiek en interventies bij verschillende leeftijdsgroepen.

De minor is opgebouwd rond een 20-tal taken, die elk een ander topic behandelen dat met dyslexie verband houdt, zoals…. Elke taak wordt in een groepsbijeenkomst besproken. Dat kan in de vorm van een discussie, uitwisseling van de opgedane kennis of presentaties. De taken kunnen ondersteund worden door hoorcolleges door experts uit het werkveld, panelgesprekken met ervaringsdeskundigen en werkveldbezoeken.

In deze minor wordt in kleine groepen gewerkt waardoor individuele aanpak mogelijk is. Interprofessionele samenwerking wordt gestimuleerd. Verder ligt de nadruk op modelgestuurd werken.

In de verdiepingsopdracht kan de student zich, op basis van zijn eigen leerdoelen en professionele achtergrond, verder verdiepen binnen het domein leerproblemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stage, ontwikkeling van materialen en samenwerking met een praktijksituatie.

Leerdoelen

  • De student kent de recente theorieën m.b.t dyslexie.

  • De student kent de recente interventies die bij kinderen, adolescenten en volwassenen met dyslexie worden toegepast.

  • De student is in staat om een selectief aantal aan interventies toe te passen.

  • De student kent de voorwaarden tot het leren lezen en schrijven.

  • De student kent de wetenschappelijke inzichten m.b.t. de preventie van dyslexie en kan gerichte interventies hieruit afleiden en gedeeltelijk toepassen.

  • De student heeft zich verdiept in een onderdeel binnen de problematiek leerstoornissen.

Ingangseisen

Doelgroepen: Onderwijs, Creatieve therapie, Ergotherapie, Logopedie, CMD, Social Work, opleidingen Psychologie en (Ortho)pedagogie

De propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

Eindgesprek (12 EC, weging 4, minimumcijfer 5,5).

De theorie, diagnostiek en interventies worden in een individueel casusgesprek getoetst. Dit gesprek, inclusief evaluatie, duurt 30 minuten, waarvan het eindgesprek zelf ongeveer 20 minuten duurt. Inhoudelijk kunnen alle onderdelen en inhouden uit de minor aan bod komen. Het eindgesprek zal inhoudelijk op verschillende niveaus beoordeeld worden:

  • Algemene theoretische kennis over dyslexie, diagnostiek en interventies.
  • Het kunnen toepassen van deze kennis op een concrete casus.
  • Het kunnen onderbouwen van de gemaakte keuzes bij de casus.

Eindpresentatie (3 EC, weging 1, minimumcijfer 5,5).

Aan de hand van een posterpresentatie toont de student aan hoe dat hij de doelstellingen/ competenties bij het onderdeel verdieping heeft ingevuld.

Rooster

Onderwijscontacttijden zijn gepland op maandag en dinsdag.