Kies op maat

Inloggen Menu

Alles is gezondheid! Preventie en welzijn gedurende alle levensfasen

Het is van belang dat de student zich gedurende deze minor nader toespitst op het onderwerp preventie binnen zijn gekozen (zorg)categorie. De focus is gericht op een beweging van nazorg naar voorzorg, waarbij er specifiek aandacht is voor preventie gedurende de levensloop van de burger.

Leerdoelen

De keuze eenheid preventie en GVO omvat een periode van 10 weken. Gedurende deze 10 weken volgt de student activiteiten binnen Zuyd hogeschool en voert ook activiteiten uit in de praktijk. 

De student verdiept zich gedurende deze periode in het onderwerp preventie en GVO binnen zijn gekozen zorgcategorie.

De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. De gemiddelde leeftijd van de zorgvrager neemt toe en er is vaak sprake van meerdere aandoeningen, dual diagnosis genaamd, die elkaar beïnvloeden. Steeds meer zorgvragers willen, samen met hun mantelzorgverleners, de regie houden over het zorgproces. Verder wordt er landelijk een verschuiving gezien vanuit ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. Om veranderingen aan te kunnen brengen in gedrag en gezondheid is preventie en GVO erg belangrijk. De HBO verpleegkundige houdt zich voornamelijk met vier belangrijke taken bezig: het bevorderen van gezondheid, het beschermen van de gezondheid, ziekte en complicaties voorkomen en opsporen van ziekten.

Bij deze taken speelt preventie een grote rol en als HBO verpleegkundige vervul je dan ook een belangrijke rol bij preventie en GVO.

Dit kan door middel van het geven van voorlichting, advies, instructie en ondersteuning aan zorgvrager of mantelzorger. Preventie en GVO richt zich niet alleen op het individuele niveau, maar ook op collectief niveau. Denk hierbij aan bijvoorbeeld groeps cursussen of voorlichtingsfilmpjes. Ten aanzien van onderwerpen kun je denken aan het opstellen van een zorgprogramma of voorlichtingsprogramma ten aanzien van een ziektebeeld/ patiëntencategorie die veel af de afdeling/ stageplaats voorkomt. Hiervoor is een gedegen literatuurstudie noodzakelijk.

Vervolgens organiseer je een voorlichtingsbijeenkomst en voert deze ook uit. Denk hierbij dan aan de afstemming naar de doelgroep. Dit geldt natuurlijk ook bij de presentatie van een zorgprogramma.

Van belang is verder om na afloop van de presentatie een individueel beroepsproduct aan te leveren en een reflectieverslag te schrijven. De beroepspraktijk levert een bijdrage aan de inhoud van de opleidingsminor en geeft feedback op het proces en product. De opleidingsminor is verdiepend voor het onderwerp van de bachelorthesis.

Relatie met HBO beroepscompetenties

Uitgangspunt is hierbij de HBO CanMeds-rollen en de daarbij behorende competenties (zie ook BN2020).   Zeker, de Canmeds-rol gezondheidsbevorderaar is hierbij van belang.

Interdisciplinaire minor:

Vergelijkbaar als voor de studenten Verpleegkunde, is deze minor ook toegankelijk voor studenten uit andere disciplines. Het onderwerp preventie en gezondheidsbevordering is voor steeds meer disciplines van belang, zelfs ook buiten de gezondheidszorg. Het voorkomen van - het erger worden - van gezondheidsproblemen wordt steeds belangrijker, vooral vanwege de stijging in de kosten van de gezondheidszorg.  De verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag is maatschappelijk merkbaar. Er wordt steeds meer verantwoordelijkheid verwacht om als “burger” zelf de regie te nemen over zijn/haar gezondheid en ook een ander hierin te ondersteunen. Deze minor is bedoeld om te leren theorieën en bewezen methoden in gedragsverandering concreet te leren toe te passen in een product.

Gedurende 10 weken zullen de 3e of 4e jaars studenten van andere opleidingen dan VPK geen stage lopen, maar een opdracht voor het preventiecentrum/Lime in het kader van preventie. In dat kader is er geen “stage” maar leer en werk je als studenten voor dit leer-werkbedrijf in een “community of practice” in deze minor periode. Het is daarmee gewoon een fulltime minor van 15EC.  Net als een stage zal je daardoor activiteiten doen om het bedrijf te leren kennen, je opdracht helder te krijgen en binnen het bedrijf de opdracht goed uit te werken.

De studenten komen wekelijks anderhalf uur tot twee uur naar een onderwijsgroep bijeenkomst op maandag, net als de VPK studenten. Gedurende deze bijeenkomst wordt er een thema (bv modellen van gedragsverandering, een planmatige aanpak van gezondheidsbevordering, , arbeid en preventie, etc) besproken. Daarnaast komen in aparte bijeenkomsten ook vraagstellingen/ situaties/ voortgang van studenten aan bod ten aanzien van de opdracht. Verder worden voor de interdisciplinaire groep op andere dagen activiteiten ingeroosterd (di en/of do) vanuit het preventiecentrum/Lime om het bedrijf en de opdracht goed te leren kennen, een COP te vormen, interprofessioneel te leren en te werken en inhoudelijke diepgang te krijgen.

De begeleider van de interprofessionele groep van de minor begeleidt de  bijeenkomsten  die, naast de themagerichte minorbijeenkomsten, extra worden georganiseerd en becommentarieert de tussentijdse producten. Tevens beoordeelt deze de eindproducten. Ieder lid van de onderwijsgroep heeft de verantwoordelijkheid mee te werken aan een zinvol leerproces. Tijdens het bespreken van vraagstellingen/ situaties/ voortgang, draagt ieder zijn deel bij door vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en kritisch te reageren ten aanzien van ontwikkelde producten. Hieruit blijkt namelijk voorbereiding en betrokkenheid van iedere aanwezige student.

Relatie met competenties

-   Check in je eigen beroepsprofiel: bijna bij elk beroep in de gezondheidszorg zijn competenties in het ondersteunen van gedragsverandering en/of gezondheidspreventie en- bevordering van belang

-    Daarnaast zijn de IPOS competenties aan de orde in de interprofessionele variant.

Aanvullende informatie

Doelgroep:

gezondheidszorg

Ingangseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

Toetsing

Literatuurstudie, 6 EC's

Ontwikkeling van een professioneel product, 5 EC's

Reflectie aan de hand van een model 2 EC's

Presentatie, 2 EC's

Literatuur

Bronnen gericht op preventie  (eigen aanschaf/ studielandschap of via stageplaats). 

Rooster

Contacturen: 2 uur per week op maandag

Onderwijsvorm: competentiegericht onderwijs

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van interactieve werkvormen, gastdocenten, digitale consultvoering.

Vereiste participatie: 80%