Kies op maat

Inloggen Menu

Dyslexie 2 - toepassing en participatie

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Heel wat kinderen, jongeren en ook volwassenen hebben moeite met het doorgronden van het lees- en spellingproces. Het aantal dyslectici lijkt de afgelopen 10 jaar te zijn toegenomen. Hoe kan dat? Welke verklaringen zijn onderzocht wat betreft dyslexie? Hoe kunnen we dyslexie vroegtijdig onderkennen? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Wat is de impact van dyslexie op een persoon? Wat is de rol van onderwijs bij dyslexie? Welke rol heb ik vanuit mijn eigen discipline? Hoe werk ik samen met andere betrokkenen?

Onder andere deze vragen komen in de eerste 10 weken van de minor dyslexie aan bod.  Eerst komt de theorie aan bod die nodig is leesproblemen en dyslexie goed te kunnen doorgronden. Daarna komt de focus te liggen op diagnostiek en interventies bij verschillende leeftijdsgroepen. Deel 1 ‘modellen en contexten’ is opgebouwd rond een 20-tal taken, die elk een ander topic behandelen dat met leerstoornissen verband houdt. Elke taak wordt in een groepsbijeenkomst besproken. Dat kan in de vorm van een discussie, uitwisseling van de opgedane kennis of presentaties. De taken kunnen ondersteund worden door hoorcolleges door experts uit het werkveld, panelgesprekken met ervaringsdeskundigen en werkveldbezoeken. In deze minor wordt in kleine interprofessionele groepen gewerkt waardoor individuele aanpak mogelijk is. Verder ligt de nadruk op modelgestuurd werken.

In de eerste 10 weken ontwerp je je leerwerkplan voor je innovatief project van deel 2 ‘dyslexie – toepassing en participatie’. In de laatste 10 weken ga jij de opgedane kennis uit het eerste deel toepassen in de praktijk. In deel 1 ga je al op zoek naar een werkplek, waar je in deel 2 met dyslexie aan de slag kunt. Je gaat een eigen innovatief project kiezen, om je verder op het gebied van leerstoornissen te professionaliseren. Dit project ga je samen met jouw werkplek vormgeven. Hierbij ga je interprofessioneel en met behulp van nieuwe technologie aan de slag. De laatste 10 weken zit je vier dagen per week op je werkplek. Op maandag komen alle studenten op de opleiding bij elkaar. Hier worden de individuele leerplannen besproken, vindt er uitwisseling rondom de diverse projecten plaats (leren van elkaar en intervisie) en is er ruimte voor individuele begeleiding en workshops rondom gemeenschappelijke thema’s. 

Leerdoelen

  • Doel 1: de student is in staat vanuit zijn eigen context een op evidentie gebaseerd model over leerstoornissen c.q. dyslexie te ontwerpen
  • Doel 2: de student kan modelgericht en samen met andere disciplines voor een cliënt met leerstoornissen een interventie kiezen
  • Doel 3: de student is in staat de participatie van cliënten met leerstoornissen te verbeteren.
  • Doel 4: de student is in staat vanuit zijn eigen context een innovatief project te starten om participatie van cliënten met leerstoornissen te verbeteren.
  • Doel 5: de student werkt op zijn werkplek interdisciplinair.
  • Doel 6: de student gebruikt op zijn werkplek innovatieve technologie.

Aanvullende informatie

Doelgroepen:

Gezondheidszorg, Onderwijs, gedrag en maatschappij en Techniek/ICT

Ingangseisen

Propedeuse bij een van de genoemde doelgroepen (of gelijkwaardig).

Minor dyslexie 2 kan enkel in combinatie met minor dyslexie 1 gevolgd worden (totaal: minor dyslexie 1 (15 EC) + minor dyslexie 2 (15 EC) = 30 EC)

Toetsing

- Projectvoorstel schrijven, projectvoorstel 2 - toepassing en participatie, 3 EC's, weging 1.

In de eerste 10 weken van de minor ga je op zoek naar een werkplek. Op deze werkplek ga je in het tweede deel van de minor met dyslexie aan de slag. Je kiest een eigen innovatief project, om je verder op het gebied van leerstoornissen te professionaliseren. Dit project ga je tijdens de eerste 10 weken samen met jouw werkplek vormgeven. Je schrijft een projectplan met een maximum van 10 pagina’s (exclusief titelpagina, inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlagen) volgens de opgestelde criteria.

- Participatie op de werkplek, 3 EC's, weging 0,2

Om aan het eindgesprek te mogen deelnemen, toon je aan dat je actief participeert op je werkplek. Er wordt verwacht dat je minstens in vier bijeenkomsten reflecteert op een betekenisvolle ervaring. Dit doe je aan de hand van het STARRT-formulier. In de bijeenkomsten ga je met je medestudenten in gesprek over jouw situatie. Verwerk de ontvangen feedback in het STARRT-formulier en lever het definitieve formulier in bij de docent.

- Eindgesprek, interview, 12 EC's, weging: 0,8

Korte omschrijving wat bij het deeltentamen beoordeeld wordt (max. 500 tekens)

De minor wordt met een eindgesprek afgerond, waarin alle leerdoelen getoetst worden. In de onderwijsonderdelen “cliënt” en “project” verzamel jij bewijzen om aan te tonen, dat je de leerdoelen beheerst. Je bent vrij in het kiezen van de vorm van de bewijzen (bijv. poster, video, presentatie, …). De beoordeling gebeurt met een voldoende of onvoldoende aan de hand van een beoordelingsformulier, dat tijdens de onderwijsbijeenkomsten gebruikt wordt.

Rooster

Workshop, werkplekleren, individueel begeleidingsmoment.  Elke maandag aan de opleiding; andere dagen afhankelijk van de gekozen werkplek 

Contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag. Elke maandag aan de opleiding en andere dagen afhankelijk van de gekozen werkplek.