Kies op maat

Login Menu

Duurzame Constructies en Verkeerstechniek

De minor heeft twee zwaartepunten, namelijk Duurzame constructies en Verkeerstechniek.

Duurzame constructies

De kern Duurzame constructies omvat vakken als Steel structures, Houtconstructies en Composite structures & Sustainability in Engineering. Houtconstructies zijn duurzame constructies in de zin van sustainable: houten constructies leggen CO2 vast. Composiet constructies zijn duurzame constructies in de zin van durable: zij hebben weinig onderhoud en kennen lage Life Cycle Costs. Bij staal geldt dat remonteerbaarheid en upcycling duurzame mogelijkheden bieden. Bij Sustainability in engineering worden varianten verbeterd en afgewogen aan de hand van zeven duurzame ontwerpprincipes, LCC en MKI. Daarbij kent de kern Duurzame constructies een project van internationale allure op het snijvlak van Wegen en Constructies, bijvoorbeeld revitalisering van een kunstwerk in de Afsluitdijk. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen aan lichtgewicht keermiddelen van een spuiconstructie (berekenen en tekenen) in multidisciplinaire teams van circa 4 studenten gewerkt. In het vak Research project wordt ten slotte een Plan van Aanpak voor het afstuderen geoefend. 

Verkeerstechniek

De kern van Verkeerstechniek is het deelgebied van de vakgebieden Mobiliteit (Verkeerskunde) en Civiele Techniek. In dit deel van de minor werk je aan het ontwerpen van wegen en kruispunten in complexe multidisciplinaire projecten. Je leert essentiële kruispunten en kunstwerken te herkennen, analyseren en ontwerpen en je gaat zelf aan de slag met verkeerssimulaties. Daarnaast maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slimme wegen en intelligente verkeerssystemen. De inhoudelijke vakken van dit deel van de minor zijn: Project Duurzame Weginfrastructuur, Complexe Kruispunten, Kunstwerken Verkeer, Verkeerssimulaties en Smart Roads.

Leerdoelen

Duurzame constructies

Je vergroot je constructieve kennis op het gebied van geavanceerde materialen (staal, composieten, hout). Ook vergroot je je analytische, communicatieve en projectvaardigheden. Deze minor biedt technische diepgang op het gebied van constructief ontwerpen, tekenen en rekenen, met kennis van voorschriften en moderne materiaaltoepassingen voor kunstwerken. Daarnaast oefen je je vaardigheden als probleemoplosser en teamwerker: je bent communicatief, regelend, flexibel, planningsvaardig en je kunt een bijdrage leveren aan een interdisciplinaire probleemaanpak. In deze module ligt de nadruk op het verwerven van onderstaande beroep specifieke competenties voor constructief en verkeerskundig ontwerpers op bachelor niveau: berekenen, tekenen en detailleren,  modelleren en schematiseren, controleren en reflecteren, omgaan met normen en duurzame ontwikkelingen en communiceren en samenwerken.

Verkeerstechniek

In het Verkeerstechniek deel van de minor leer je hoe je in een complex weginfrastructuur project om moet gaan met verkeerstechnische zaken, kosten, duurzaamheid, levensloopkosten, enzovoort. In complexe kruispunten leer je over allerlei kruispuntvormen van divergerende diamantaansluitingen, turborotondes, voorrangspleinen tot slimme verkeersregelinstallaties. Je leert over de vele ontwerpaspecten van de meest gangbare kunstwerken in Nederland: (beweegbare) bruggen, viaducten, tunnels en aquaducten.  Je leert ook om kruispuntoplossingen te simuleren met softwaremodellen en wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van wegen met zonnepanelen, slimme verkeerslichten en dynamische rijbaanmarkering. 

Aanvullende informatie

Er is structureel een tekort aan goed opgeleide tekenaar/constructeurs en verkeerstechnici. De kans op werk is groot. 

Er zijn geen kosten voor deelname anders dan kleine kosten voor boeken, excursies e.d.

Ingangseisen

·         propedeuse HBO bouwtechniek / civiele techniek afgerond waarbij voldoende aandacht is geweest voor constructies, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde

·         2 jaar HBO bouwtechniek / civiele techniek waarbij voldoende aandacht is geweest voor constructies, ter indicatie: circa dan 20 EC constructieve vakken / wiskunde

·         2 jaar HBO civiele techniek waarbij voldoende aandacht is geweest voor verkeerstechniek met focus op wegontwerp.

·         maximaal 15 studiepunten studieachterstand.

Toetsing

Iedere onderwijseenheid bevat tentamens en/of projectopdrachten zoals presentaties, verslagen, werkstukken (beroepsproducten zoals berekeningsrapporten en bouwtekeningen). In moduleweek 8 en 18 zijn de individuele schriftelijke tentamens. Eventuele hertentamens vinden circa 6 weken later plaats. Het eindcijfer van ieder onderdeel moet minimaal een niet-afgerond cijfer 5,5 zijn.

Literatuur

Duurzame constructies

 • Tabellen voor Bouw- en Waterbouwkundigen (of gelijkwaardig)
 • Dictaat Houtconstructies voor het HTO (Centrum Hout) (gratis pdf)
 • Dictaat Composieten - Basiskennis ISBN978-90-77812-44-0 (gratis pdf)
 • Reader Composite Materials - An introduction In English ISBN978-90-77812-471 (free pdf)
 • CUR 96 Vezel versterkte kunststoffen in draagconstructies (gratis in te zien via Bris-warenhuis)
 • CUR 96 Fibre-reinforced polymers in load-bearing structures in buildings and civil engineering works In English (free pdf)

 

Verkeerstechniek

Alle literatuur wordt gratis (online) beschikbaar gesteld:

 • Reader ‘Introductie in de verkeerstechniek’
 • CROW (2008) Turborotondes, publicatie 257, Ede
 • CROW (2013) Handboek Wegontwerp 2013, deel a-d, Ede
 • CROW (2012) ASVV 2012 – Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, Ede
 • CROW (2014) Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014, Ede
 • Rijkswaterstaat (2007) NOA -Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen, Rotterdam
 • Handleiding VISSIM

Rooster

Het rooster wordt circa 2 weken voor beide periodes bekend.