Kies op maat

Inloggen Menu

Privacystatement

Kies op Maat neemt de privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van studenten die een minor of een module bij een andere instelling, dan de instelling waar een student staat ingeschreven, willen volgen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Kies op Maat verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van de bij Kies op Maat aangesloten instellingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Kies op Maat verzamelt persoonsgegevens via de website www.kiesopmaat.nl. Van betrokkenen gebruiken wij de verzamelde gegevens opdat zij zich via een gedownloade leerovereenkomst aan kunnen melden voor deelname aan een minor of module bij een andere instelling dan die waarbij hij/zij staat ingeschreven. De bij Kies op Maat aangesloten instellingen zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens stellen wij alleen beschikbaar aan de instelling waarbij de betrokken student zich wil aanmelden voor deelname aan een minor of een module die aangeboden wordt via de website www.kiesopmaat.nl. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. 

Rechten

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in zijn gegevens en kan zo nodig Kies op Maat verzoeken om zijn/haar gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik.  Via je persoonlijke account heb je inzage in de gegevens die Kies op Maat van jou verwerkt. 

Privacy statement - studenten

Verwerkingsverantwoordelijke

Bij Kies op Maat verwerken we jouw persoonsgegevens die nodig zijn zich voor het volgen van een minor of module aan te laten melden bij een andere aan Kies op Maat deelnemende instelling. De namens de aan Kies op Maat deelnemende instellingen, de verwerkingsverantwoordelijken, gevraagde gegevens wisselt Kies op Maat uit met je eigen instelling en met de instelling waarbij je een minor of module wil volgen. Kies op Maat hecht er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor jou inzichtelijk is waar jouw gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang toe heeft. Dit privacy statement verschaft hierin inzicht. 

De gegevens die wij verzamelen

Als je gebruik maakt van de diensten van Kies op Maat vragen we je om de volgende persoonlijke gegevens in te vullen:

Samen met de eventueel aangevraagde leerovereenkomsten slaan we deze gegevens op in een database.

Ten behoeve van beveiliging en monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening vindt er logging van gebruik plaats. De logbestanden worden na maximaal 14 maanden opgeschoond.

Op het moment dat je een leerovereenkomst aanvraagt stellen we jouw gegevens beschikbaar aan:

  1. een klein aantal daartoe gerechtigde personen binnen de onderwijsinstelling waar je staat ingeschreven (de thuisinstelling). Deze hebben inzage in de opgegeven persoonlijke gegevens en in informatie over leerovereenkomsten die je hebt aangevraagd. 
  2. een klein aantal personen binnen de instelling waar je een minor of een module wilt volgen (de gastinstelling). Deze personen bij thuis- en gastinstelling hebben deze informatie nodig voor de administratieve verwerking van je aanvraag

Opslag en verwerking van de gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de uitwisseling van studenten i.h.k.v. Kies op Maat. Dit moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren omdat misbruik van persoonsgegevens niet alleen grote schade kan berokkenen aan studenten, medewerkers en andere betrokkenen maar ook aan de deelnemende instellingen. Bij Kies op Maat vinden we het dan ook belangrijk dat we de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt goed beschermen en gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. Het op een juiste manier verwerken van je persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van zowel Kies op Maat als de aan Kies op Maat deelnemende instellingen. Daarnaast is ook iedere individuele medewerker en student verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met andermans persoonsgegevens. 

Doeleinden en grondslag

 We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je bij ons een account hebt aangemaakt om in het kader van Kies op Maat eventueel een minor of module bij een bij Kies op Maat aangesloten instelling te kunnen volgen. Kies op Maat verwerkt jouw gegevens om de uitwisseling van studenten tussen instellingen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij verwerken alleen gegevens die ter zake dienend zijn of nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Toegang tot persoonsgegevens 

Voor toegang tot gegevens hanteert Kies op Maat het need-to-know principe. De toegang beperkt zich tot de gegevens die personen nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke taak. 
Er zijn o.a. verschillende autorisatieprofielen voor personen die zich bezighouden met de minorcatalogus en het verwerken van inkomende en uitgaande leerovereenkomsten. Zo hebben bv. administratieve medewerkers alleen toegang tot gegevens van de studenten die binnen zijn/haar onderwijsdomein een minor of module (willen) volgen. 
Zodra je toegelaten bent tot een minor of module bij een gastinstelling is het binnen die instelling geldende privacy beleid van kracht.

Kies op Maat verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen dan de hiervoor genoemde medewerkers van de eigen instelling en de gastinstelling. 

Bewaartermijnen 

Kies op Maat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerder uitwisseling van studenten tussen de deelnemende instellingen te realiseren. Kies op Maat vernietigt de persoonsgegevens nadat de uitwisseling heeft plaatsgevonden en administratief is afgehandeld. De thuis- en gastinstellingen bewaren de persoonsgegevens die betrekking hebben op de uitwisseling volgens de binnen die instelling geldende bewaartermijnen.

Jouw rechten 

Je hebt verschillende rechten m.b.t. je persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens. Wil je je rechten uitoefenen doe dit dan via de gebruikelijke kanalen bij de thuisinstelling dan wel de gastinstelling.

Klachten

Met klachten over de voor jou in het kader van Kies op Maat verwerkte persoonsgegevens kun jij terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van je eigen instelling of bij die van de instelling waar je een minor of module volgt.

Wijzigen van dit privacybeleid

Kies op Maat behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is aangemaakt op 12 april 2019.

Privacy statement van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen die door middel van links met de website van Kies op Maat zijn verbonden. Kies op Maat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze anderen omgaan met persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 
Kies op Maat 
T.a.v. secretaris Kies op Maat, dhr. G.F. Vissinga
P.a. Postbus 10090 
8000 GB  Zwolle
088 – 469 9044
Gf.Vissinga@kiesopmaat.nl