Kies op maat

Inloggen Menu

Beleid Belangen Beïnvloeden

Doel

Als professonal krijg je, in ieder werkveld, te maken met overheid en media. Daarom leer je in deze minor hoe jij als professional slagvaardig kunt handelen en jouw doelen kunt realiseren binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Welke opleiding je ook volgt, door de gedegen theoretische basis en de focus op het trainen van concrete vaardigheden is deze minor van toegevoegde waarde voor iedereen!

Inhoud

In deze minor leer en train je hoe jij als professional jouw doelen kunt realiseren binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Je leert communiceren met actoren in het publieke domein en omgaan met media, en je leert hoe jij politieke processen kunt beïnvloeden.

We gaan in deze minor in op trends in de samenleving en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw eigen beroepspraktijk. Denk aan ontwikkelingen als individualisering, polarisering en globalisering, die invloed hebben op hoe jij jouw beroep kunt uitoefenen. Je leert hoe verschillende belangen en actoren invloed hebben op jouw handelen als professional, en hoe jij hier zelf een rol in speelt en dit kunt beïnvloeden. Je krijgt inzicht in de bestuurlijke kaart van Nederland op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Daardoor weet je welke wegen je kunt bewandelen binnen de overheid, als je bijvoorbeeld wilt begrijpen en beïnvloeden hoe geldstromen lopen (denk aan subsidies of overheidsfinanciering) of waar het gaat om het uitoefenen van zeggenschap op verschillende niveaus. Je krijgt inzicht in besluitvormingsprocessen en beïnvloedingsprocessen / beïnvloedingstechnieken, en oefent hoe je zelf deze technieken kunt gebruiken om jouw doelen na te streven. Je leert hoe de media functioneren en hoe jij daar ook gebruik van kunt maken. En tenslotte staan we stil bij de ethische aspecten, en leer je een eigen moreel kompas te hanteren bij jouw handelen in het publieke domein.

Het blijft in deze minor niet bij ‘droogzwemmen’: je gaat uit van casuïstiek uit jouw eigen beroepspraktijk. Door een goede theoretische basis en het oefenen van concrete vaardigheden, leer je hoe jij jouw belangen kunt nastreven in het krachtenveld van politiek en media. Dit alles komt samen in het eindstuk, waarbij je in professionele leergemeenschappen zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een casus uit je eigen beroepspraktijk.

Opbouw programma

Omdat het doel van deze minor is dat je ècht leert hoe te handelen, bestaat de helft van de minor uit het aanleren van concrete vaardigheden en het leren vanuit de praktijk middels excursies en het werken met een eigen casus. Om de getrainde vaardigheden op een juiste manier in te kunnen zetten, is een theoretische basis vereist. Daarom ziet het programma van de minor er als volgt uit.

Er worden drie trainingen aangeboden (3 x 2 EC). Je krijgt een communicatietraining, waarin je leert pitchen, presenteren, betogen en speechen. Daarnaast train je politiek handelen en politieke sensitiviteit, door te leren onderhandelen, debatteren en lobbyen. Tenslotte krijg je ook mediatraining, waarin je leert persgesprekken te voeren, te framen en te spinnen, en traint hoe je social media het beste kunt inzetten.

Een tweede onderdeel van de minor bestaat uit excursies (1 EC), om de verbinding te kunnen leggen met de praktijk. Deze verbinding met de praktijk komt daarnaast tot stand doordat je jouw getrainde vaardigheden in de praktijk gaat brengen in de professionele leergemeenschappen (8 EC), waarin je een plan van aanpak maakt voor een casus uit jouw eigen beroepspraktijk. Dit is het afsluitende onderdeel van de minor.

De colleges van de vakken ‘Maatschappelijke ontwikkelingen’, ‘Bestuurlijke kaart’, ‘Beïnvloeding: Sociale psychologie’, ‘Beïnvloeding: Media’ en ‘Ethiek’ (5 x 3 EC) zorgen ervoor dat je voldoende onderlegd bent om de in de trainingen geoefende vaardigheden op de juiste manier, en op het juiste moment in te kunnen zetten.

Instroomeisen

Deze minor is bedoeld voor iedereen die op een professionele manier wil leren handelen binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Dit betekent dat studenten uit alle opleidingen toelaatbaar zijn. Juist de verscheidenheid van studenten zal van meerwaarde zijn voor de discussies, gesprekken en uitwisselingen tussen studenten in de diverse onderdelen van de minor.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je uiteraard wel je propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding om de minor te volgen.

Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Het is wel belangrijk dat je affiniteit hebt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en gemotiveerd bent vaardigheden te leren om hierin op professionele wijze te functioneren. De onderwijseenheden in de minor zullen talig zijn, en er zal een hoog abstractieniveau van je gevraagd worden. Daarom is het van belang dat je beschikt over een goed taalniveau en vermogen tot abstract denken.

Een deel van de minor is gericht op het analyseren van en handelen in jouw eigen beroepspraktijk. Daarom is het van belang dat je een redelijk beeld hebt van wat jouw eigen vakgebied inhoudt en dat je concrete casuïstiek kunt beschrijven. Daarom is het voordelig als je al stage hebt gelopen in jouw vakgebied, maar dit is geen voorwaarde.

Toetsing

Klik hier voor de brochure met het minoraanbod van Fontys Lerarenopleiding Tilburg