Kies op maat

Inloggen Menu

Muziek en cultuureducatie

De wereld zit vol muziek! Muziek raakt mensen. Muziek zorgt voor plezier, energie en ontspanning. Het is luisteren, zingen, spelen, dansen, vastleggen en creëren om zo je eigen talenten te ontdekken. Iedereen is muzikaal, op wat voor manier dan ook. Voor kinderen is muziek belangrijk. Door middel van muziek leren kinderen zich uiten en samenwerken. Hun inlevingsvermogen wordt gestimuleerd, maar muziek kan ook helpen bij de verwerking van andere leerstof.

Sinds 2014 is de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas actief, met als erevoorzitter Koningin Máxima. Steeds meer basisscholen onderschrijven het belang van muziekonderwijs. Overal in het land worden convenanten ondertekend waarin het onderwijs met diverse partijen afspraken maakt om ervoor te zorgen dat kinderen weer structureel muziekonderwijs krijgen. Ieder kind heeft recht op goed muziekonderwijs op de basisschool. De behoefte aan goed geschoolde leerkrachten muziek en vakspecialisten muziek is dan ook groot.

De Pabo’s van de Hanzehogeschool en die van de NHL Stenden bieden gezamenlijk met ingang van september 2019 een minor aan voor studenten van een lerarenopleiding basisonderwijs. Deze minor leidt op tot een goede vakspecialist muziek en geeft daarmee verdieping en verbreding ten opzichte van het reguliere programma muziek op de pabo. Je leert in de minor om kwalitatief goede muzieklessen te verzorgen, maar er is ook aandacht voor de coachende rol als vakspecialist muziek en de coördinerende rol als cultuurcoördinator. Je wordt opgeleid om een spil te zijn binnen een basisschool als het gaat om muziekonderwijs en cultuuronderwijs.

In een stad waar alles om muziek draait, kan binnen deze minor een samenwerking met het Prins Claus Conservatorium en de onderzoeksgroep Kunsteducatie niet ontbreken. De samenwerking tussen deze twee partijen en de beide Pabo’s leidt tot een programma op hoog niveau waarbij het vak muziek vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. In het programma is er veel aandacht voor de muzikale, pedagogische en didactische vaardigheden van studenten, maar ook het ontwerpen van onderwijs en de borging van muziek- en cultuuronderwijs binnen een school vormen cruciale onderdelen. Kortom, na het volgen van deze minor ben je in staat om als muziekspecialist op een basisschool aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat kinderen goed muziekonderwijs krijgen.

Inhoud

De verdieping bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Het bespelen van een melodie-instrument
 • Het bespelen van een akkoordinstrument
 • Stemvorming
 • Muziekdidactiek en muziekpedagogiek van het basisonderwijs
 • Basis van de muziektheorie
 • Kennismaking diverse muziekmethodes
 • Het ontwerpen van doorgaande leerlijnen muziek
 • Muziek gerelateerde verdiepingsliteratuur.
 • Verbinding muziek met andere vakken.
 • Visie op muziek- en cultuuronderwijs
 • Taken als interne cultuur coördinator
 • Rol vakspecialist muziek
 • Borging van muziekonderwijs op een basisschool
 • Binnen deze minor worden theorie en praktijk gecombineerd. Stage heeft een cruciale rol in deze verdieping. Het gaat niet om een traditionele Pabo stage. Een onderdeel van de stage is het verzorgen van muzieklessen op een basisschool. De stageplaats wordt aangevraagd door ons, maar de student kan in overleg ook zelf een stageplaats regelen waarop muziekles gegeven kan worden aan groep 1 t/m 8. Aangezien er bewijsmateriaal geleverd moet worden via beeldmateriaal, is het van groot belang dat je mag filmen tijdens de muzieklessen. We gaan er vanuit dat de stageschool hier beleid op heeft gemaakt en daarin heeft opgenomen dat beeldopnames t.b.v. opleidingsdoeleinden altijd zijn toegestaan. Daarnaast is er een projectopdracht waarin studenten in een groep werken aan een echte opdracht uit het werkveld op het gebied van muziek– en/of cultuur onderwijs.
 •  
 • Competenties
 • De competenties van deze minor sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs en bij de kennisbasis muziek voor de pabo.

Leerdoelen

De leeruitkomsten:

 1. Binnen deze minor verdiepen de studenten zich in de zes domeinen van muziek, namelijk zingen, muziek maken, bewegen, luisteren, vastleggen en improviseren/ componeren. Per domein tonen studenten aan op welke wijze zij de (basis)kennis en vaardigheden van het vak muziek beheersen.
 2. Door het inzetten van de eigen instrumentale- en vocale vaardigheden zorgen de studenten voor een rijke muzikale leeromgeving op de stageschool.
 3. De student leert hoe hij op een basisschool muzieklessen ontwerpt en hoe een doorlopende leerlijn muziek te ontwikkelen en borgen.

Aan het eind van deze minor is er voor de student de mogelijkheid om het certificaat Vakspecialist Muziek te behalen.

Daarnaast is het voor de student mogelijk om het certificaat Intern Cultuur Coördinator (ICC’er) te behalen.

Binnen de lessen cultuureducatie is er aandacht voor het ontwikkelen van een persoonlijke visie op cultuuronderwijs en het beschrijven van het beleid.

Aanvullende informatie

Iedere student start deze minor op zijn of haar eigen niveau. Om het niveau te bepalen en de voorwaarden voor deelname te toetsen vindt er een korte test plaats. Na inschrijving zal één van de docenten contact met je opnemen voor het inplannen van de test.

Bij twijfel over de ingangseisen, raden we je aan om eerst een oriënterend gesprek te voeren met één van de docenten. Neem daarvoor contact op met Loes Heitling (l.a.heitling@pl.hanze.nl).

Inschrijven is mogelijk vanaf 15 maart 2020.

Ingangseisen

Deze minor is te volgen voor iedere student die met goede gevolgen de muziekprogramma’s uit eerdere pabo-jaren heeft afgerond.

De volgende voorwaarden van deelname zijn van belang:

 • Je staat ingeschreven bij een bachelor opleiding tot Leraar Basisonderwijs
 • Je bent in het bezit van een propedeuse lerarenopleiding basisonderwijs. We adviseren je met zo min mogelijk studieachterstand (minimaal 90 EC hoofdfase behaald) deze minor te starten. Er wordt ervan uit gegaan dat je 100% beschikbaar bent. Grote studieachterstand belemmert de studievoortgang van de minor
 • Je hebt alle leeruitkomsten muziek uit voorgaande pabo-jaren voldoende afgerond
 • Je hebt minimaal 2 jaar stage-ervaring in het werken met groepen kinderen of jongeren in een onderwijssituatie
 • Je kunt de begintoon van een lied op de juiste toonhoogte overnemen.
 • Je kunt een eigen gekozen lied ritmisch en melodisch juist uitvoeren.
 • NB: het kunnen bespelen van een muziekinstrument is geen vereiste.

 • Iedere student start deze minor op zijn of haar eigen niveau. Om het niveau te bepalen en de voorwaarden voor deelname te toetsen vindt er een korte test plaats. Na inschrijving zal één van de docenten contact met je opnemen voor het inplannen van de test.

   

  Bij twijfel over de ingangseisen, raden we je aan om eerst een oriënterend gesprek te voeren met één van de docenten. Neem daarvoor contact op met Loes Heitling (l.a.heitling@pl.hanze.nl).

  Inschrijven is mogelijk vanaf 15 maart tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat wij de inschrijving eerder dicht zetten zodat wij weten van het aantal studenten die deze minor willen volgen.

Toetsing

Het rooster met de af te nemen tentamens wordt gepubliceerd bij de pedagogische academie op de site van de Hanzehogeschool.

Rooster

Het rooster van deze minor Muziek en Cultuureducatie wordt getoond op DigiRooster van de Hanzehogeschool Groningen.