Kies op maat

Inloggen Menu

De Veranderende Stad

De stad is langzaam aan het veranderen en er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. De verschillende groepen die normaal in de stad verblijven, zoals geboren en getogen bewoners, Young Urban Professionals, vluchtelingen, daklozen, buitenlandse studenten en toeristen, hebben de stad verlaten of nemen hier juist hun plek in. Dit heeft ook effect op het wonen en leven en het ‘samenleven’ van haar diverse bewoners. Wonen is voor de meeste mensen hun thuis, in een buurt waar je elkaar kent en steunt. De meest ideale situatie op de woningmarkt is dat er voor iedereen een passende en betaalbare woning is in een schone, veilige en leefbare buurt.
In deze praktijkgerichte minor ga je met medestudenten van verschillende opleidingen op zoek naar nieuwe initiatieven en hoofdrolspelers die de stad doen veranderen. Ook verdiep je je in de sociale netwerken en bestuurlijke thema’s die van belang zijn voor de stad. Daarbij kijk je verder dan Amsterdam. Ook andere steden kunnen als goed voorbeeld dienen. De minor is praktijkgericht en verwacht van jou dat je een actieve en ondernemende houding hebt en de specifieke expertise vanuit je eigen opleiding meeneemt en benut.
De minor is geschikt voor studenten die verdieping zoeken op grootstedelijke thema’s, creatief zijn en buiten kaders kunnen denken.

Meer zien: In gesprek met student Tjerk Zeitsen over de minor De Veranderende Stad en Symposium 'Hebben Jongeren een Toekomst in de Stad'Leerdoelen

Je moet:

- kunnen beschrijven en analyseren van de fysieke, sociale en bestuurlijke veranderingen in de stad;
- beschikken over kennis van en inzicht in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in steden;
- beschikken over kennis van en inzicht in wijkontwikkeling en nieuwe stadsinitiatieven;
- beschikken over kennis en inzicht in de aanpak van leefbaarheid in steden.

Ingangseisen

Op hbo-niveau aantoonbare basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van (schriftelijke) communicatie.

Deze minor is bedoeld voor meerdere opleidingen, het streven is studenten te laten samenwerken aan thema's vanuit de expertise van hun eigen opleiding.

Literatuur

​Actuele rapporten en nota’s, literatuur op basis van actuele thema's .

Rooster

Colleges, excursies en projectgroepen verspreid over ongeveer 2 a 3 dagen per week.

Gemiddeld 15 lesuren (gast-, hoor-, werkcolleges, projectonderwijs, (on)begeleide bezoeken in de praktijk) per week. Hiernaast is er contacttijd in de vorm van e-mailcontact en evt. (online) onderwijs/begeleiding etc.​​​

Toetsing

De studiedelen bestaan uit projectgroepen en opdrachten, (gast)colleges organiseren, excursies en het afsluitende Symposium of Webinar. Centraal staan activerende lesvormen en opdrachten die de studenten alleen of in in groepjes moeten uitvoeren.

In totaal telt de minor 20 weken met een studiebelasting van 840 uur (=30 EC). Binnen deze 20 weken werken studenten opdrachten uit, die verbonden zijn aan de onderdelen van de minor. Elk onderdeel kent een eigen studiebelasting met daaraan verbonden EC (1 EC = 28 studie-uren). Voor alle onderwijsonderdelen wordt uitgegaan van 100% aanwezigheid.
Toetsvormen zijn;
► Het schrijven van een individueel betoog over een actueel dilemma in de stad.

► Met medestudenten een adviesrapport schrijven naar aanleiding van een kortdurend praktijkonderzoek over een specifiek thema.

► Het uitwerken van een aantal specifieke opdrachten gericht op een grootstedelijk thema.

► Het organiseren van een Symposium of Webinar als afsluiting van de minor, waarbij de gekozen thema's uit de minor gepresenteerd worden aan professionals en andere belangstellenden.

► Het actief deelnemen aan symposia, excursies en gastcolleges.

Herkansingen vinden plaats in het eerste semester. 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

​​Vragen over de minor?
Contact: Anneke van Kluijve, a.van.kluijve@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact: Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl

Meer zien: In gesprek met Tjerk Zeitsen over de minor De Veranderende Stad en Symposium 'Hebben Jongeren een Toekomst in de Stad'

Kosten: In deze minor vinden excursies plaats. Hiervoor betaalt de student mogelijk een kleine bijdrage.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.